Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Renaixement Portuguès

Codi de l'assignatura: 365036

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Comprendre la situació de la cultura portuguesa en un dels seus períodes més fructífers, a partir de l’estudi de les circumstàncies històriques, sociològiques, culturals i estètiques del país, i a partir de l’anàlisi d’una selecció d’obres fonamentals.

― Saber situar i relacionar en el context peninsular i europeu l’expressió estètica portuguesa per poder entendre tant la seva singularitat com els vincles i influències dels corrents literaris, ideològics i formals de l’època.

Referits a coneixements

— Consultar i utilitzar diverses fonts d’informació i documentació ubicades en biblioteques, hemeroteques i arxius, i també en línia, que puguin ser objecte d’atenció especial, interrogació i anàlisi per al contingut de l’assignatura.

— Sistematitzar i ordenar, mitjançant diferents tipus de registre cultural (literari, poetològic, estilístic, històric, filosòfic, etc.) i de paràmetres comparatístics, les dades obtingudes en la consulta de les diferents fonts d’informació i documentació.

— Manejar diferents tipologies textuals de manera comparatística i identificar-ne el marc cultural diacrònicament i sincrònicament.

— Identificar els trets essencials de la literatura renaixentista portuguesa, així com les principals aportacions artístiques del seu context històric i cultural.


Referits a habilitats, destreses

— Analitzar i valorar la utilització dels recursos estilístics i la conseqüència de la seva aplicació, en especial pel que fa a la literarietat de la creació literària, prèvia identificació de la singularitat del marc creatiu i de la caracterització històrica, biogràfica i genèrica.

— Establir models interpretatius o conclusions generals a partir de l’anàlisi d’un conjunt d’obres seleccionades.

— Definir correctament els conceptes històrics, d’autoria, temàtics i genèrics presentats en l’assignatura.

— Expressar-se amb un vocabulari específic i propi de la disciplina filològica, emprant-lo amb precisió i rigor.

— Plantejar-se l’oportunitat d’una determinada posició interpretativa seguint una argumentació ben fonamentada.  

— Exposar amb coneixement i propietat un comentari sobre els textos proposats. 

— Resumir les idees pròpies d’un context cultural determinat en exemples textuals puntuals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi ha hagut al llarg de la història.

— Adquirir una actitud crítica envers el gènere i altres diferències en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El Renaixement portuguès i l’universalisme manuelí

2. Gil Vicente: una visió de l’home i el món

3. L’altre i el jo en la literatura de viatges

4. El barroquisme del nàufrag

5. Camões líric i èpic

6. Esperant D. Sebastião

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques, destinades a exposar els fonaments de la matèria, i classes pràctiques, centrades en la preparació d’exposicions orals, debats i exercicis de crítica literària.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:
— Tres exercicis, les dates de lliurament dels quals es publiquen al Campus Virtual (90 % de la nota final; 30 % cadascun).
— Participació activa en l’assignatura (10 %).

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable obtenir la meitat de la nota total en cada exercici.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.