Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Traducció i Recepció de la Literatura Italiana

Codi de l'assignatura: 365038

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Consideracions prèvies

 

Les classes s’imparteixen en llengua catalana. 

L’assignatura desenvoluparà els punts dels blocs temàtics com a línia de màxims.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat almenys dues assignatures de llengua italiana, i una de literatura italiana.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE6. Coneixement teòric i pràctic de dues llengües de l'àmbit romànic i capacitat d'usar-les per a diversos fins (assessorament i correcció lingüística, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació de materials didàctics per a l'ensenyament de llengua).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els diferents mètodes de traducció literària aplicats en la traducció de l’italià.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber valorar la importància històrica i cultural de la traducció.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a respectar la diversitat lingüística, des de les perspectives social, cultural i de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La traducció literària: història i definició d’un concepte

2. Els estudis de traducció: tendències principals del segle XX i la seva influència a Itàlia

3. La ciència de la traducció

4. «Translation studies» i la seva evolució

5. La teoria del polisistema

6. Traducció i gènere

7. Traducció i interculturalitat

8. Noves aportacions al pensament contemporani sobre la traducció literària

9. La traducció literària de l’italià al castellà o al català: anàlisi comparativa de traduccions literàries

10. La traducció literària de l’italià al castellà o al català: pràctiques de traducció literària

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques:
— Teoria: classes magistrals i roda d’intervencions.
— Treball teoricopràctic: exercicis de traducció de tipologia variada, anàlisi i producció de traduccions, exposicions de treballs. 

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents: 

— Diversos exercicis de classe (40 % de la nota final). Es fan en grup i diàriament durant el curs. Les activitats extraordinàries programades durant el curs són de caràcter obligatori, computen dins d’aquests exercicis de classe, i de cadascuna cal presentar-ne un resum de tres pàgines com a mínim (2.100 caràcters per pàgina, amb interlineat senzill). 

— Tres treballs sobre el temari (20 % del total de la nota final cadascun). Es fan individualment i per escrit. El primer cal lliurar-lo durant la segona quinzena d’octubre; el segon, durant la segona quinzena de novembre; i el tercer, a la data establerta per la Facultat per a l’examen final. Cada treball ha de tenir una extensió mínima de sis pàgines (2.100 caràcters per pàgina, amb interlineat senzill). 

Es valora la participació activa a classe —en els treballs de classe diaris—, la capacitat crítica i l’expressió oral i escrita de l’estudiant. 

Per poder aprovar l’assignatura en avaluació continuada és indispensable lliurar els tres treballs programats dins del termini establert, i participar com a mínim en el 85 % de les hores de classe.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que es manifesti explícitament la impossibilitat de complir els requisits de l’avaluació continuada i es presenti la sol·licitud corresponent dins dels terminis establerts, durant el primer mes des de l’inici de les classes. 

L’avaluació única consisteix en les activitats següents: 

— Un treball (100 % de la nota final). Ha de ser personal i inèdit, es fa individualment i per escrit, i ha de tenir una extensió mínima de vint pàgines (2.100 caràcters per pàgina, amb interlineat senzill). El tema d’aquest treball es decideix sempre amb la professora, de comú acord, durant el primer mes del curs, un cop presentada la sol·licitud d’avaluació única. 

Per poder aprovar l’assignatura en avaluació única és indispensable lliurar el treball en la data que es publicarà oportunament. 

Reavaluació

La reavaluació, que segueix el format de l’avaluació única i es duu a terme en la data indicada per la Facultat per a les proves de reavaluació, s’especifica en el programa de l’assignatura.