Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Eines Digitals i Filologia Italiana

Codi de l'assignatura: 365039

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Consideracions prèvies

 

Es desenvolupen almenys tres dels blocs temàtics indicats més avall.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les principals eines digitals per a l’estudi i la didàctica de l’italià.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber utilitzar els corpus de l’italià per a la recerca lingüística i literària.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Itàlia i italoromània

1.1. Italià i dialectes d’Itàlia. Romània oriental i Romània occidental. El tipus romànic sard

1.2. Llengües «regionals» i dialectes. Varietats italoromàniques i altres varietats romàniques

1.3. Varietats al·loglotes, «empelts» romànics i no romànics

1.4. Italià regional i varietats territorials convivents

2. Eines digitals per a la recerca sobre l’italià

2.1. Lingüística de corpus

2.2. Corpus escrits de l’italià

2.3. Corpus orals de l’italià

2.4. Corpus de les llengües regionals i dels dialectes d’Itàlia

3. Metodologia de la recerca sobre l’italià

3.1. Fonaments de metodologia de la recerca

3.2. Eines digitals per a la recollida de dades

3.3. Eines digitals per a l’anàlisi lingüística de les dades

3.4. Eines digitals per a l’anàlisi quantitativa de les dades

4. Panorama de les eines digitals sobre dialectologia italiana i italoromànica

4.1. L’Atlante Italo-Svizzero (1928-1940)

4.2. Altres atles lingüístics en línia

4.3. Vivaldi, mapa interactiu sobre els dialectes d’Itàlia

5. Panorama de les eines digitals sobre paremiologia italiana i italoromànica

5.1. La base de dades de ParemioRom

5.2. Altres repertoris paremiològics accessibles en línia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura combina classes teòriques, en les quals és important la participació, amb activitats més pràctiques, com ara la recerca activa d’informació, la recollida i classificació de dades, l’elaboració d’exercicis, la resolució de problemes i el disseny de petits experiments en els diversos àmbits de la matèria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en els elements següents:

— Participació activa a classe (30 %).

— Un treball de recerca dirigit pel professor, que s’ha de presentar al final del quadrimestre (70 %).

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única preveu l’entrega d’un treball de recerca dirigit pel professor.  

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Avolio, Francesco (2009). Lingue e dialetti d’Italia. Roma: Carocci

Mc Enery, Tony & Andrew Wilson (1996). Corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.  Enllaç

Holtus, Günter / Christian Schmitt / Michael Metzeltin (1988). Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) /Band IV Italienisch, Korsisch, Sardisch. Tübingen: Max Niemeyer  Enllaç

Lubello, Sergio, ed. (2016): Manuale di linguistica italiana. Berlin / Boston: De Gruyter [Manuals of Romance Linguistics, 13]  Enllaç

Bases de dades

Corpus OVI dell’Italiano antico   Enllaç

CLIPS - Corpora e Lessici di Italiano Parlato e Scritto  Enllaç

NavigAIS, AIS Navigator  Enllaç

  permet accedir als contiguts de l’Atlante Italo-Svizzero de Jakob Jud i Karl Jaberg (1928-1940

Vivaldi, la mappa interattiva di tutti i dialetti italian  Enllaç

Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio (ParemioRom)

  conté una base de dades amb més de 13.000 fitxes de refranys, dels quals diversos milers corresponen a l’italià i a diverses varietats romàniques d’Itàlia