Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Romànica i Gènere

Codi de l'assignatura: 365040

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per a aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE6. Coneixement teòric i pràctic de dues llengües de l'àmbit romànic i capacitat d'usar-les per a diversos fins (assessorament i correcció lingüística, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació de materials didàctics per a l'ensenyament de llengua).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements crítics necessaris que ajudin a reflexionar sobre els diferents aspectes de la literatura romànica des d’una perspectiva de gènere. 

 

— Conèixer els principals gèneres literaris on apareix la veu femenina així com els fenòmens culturals i sociològics que entornen la veu femenina en la literatura romànica.

 

— Ser capaç d’analitzar un text literari tenint en compte la perspectiva de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar i comentar textos literaris romànics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre els fenòmens literaris des d’un punt de vista del gènere i amb esperit crític.

 

— Autocrítica i responsabilitat social en el treball científic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El discurs masculí sobre les dones a l’edat mitjana

2. La diversitat i el contrast de les representacions femenines en els gèneres de la literatura romànica medieval

3. Els cants de dona: la veu femenina en la poètica de l’amor. Tipologia dels cants de dona en la lírica medieval romànica

4. La veu femenina en la lírica trobadoresca occitana. Les «trobairitz» i la formulació de la «fin’amor»

5. La veu femenina en el relat: Maria de França

6. L’espiritualitat femenina en l’Occident medieval

7. Una escriptora en defensa de les dones: Christine de Pizan

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de les classes teòriques i el treball individual, que es concreta en la redacció de monografies, en presentacions orals i en el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i es valora amb les proves següents:
— Un exercici pràctic a lliurar a finals d’octubre (40 %).
— Una monografia sobre algun dels aspectes del programa de l’assignatura a lliurar la darrera setmana de curs (40 %).
— Participació en les sessions (20 %).
 
La correcció lingüística és indispensable. Els treballs amb més de deu faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.
Perquè aquesta assignatura pugui ser qualificada, l’alumne ha d’haver presentat totes les proves d’avaluació.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.

Reavaluació
 
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BEC, Pierre, "Trobairitz et chansons de femme. Contribution à la connaissance du lyrisme féminin au Moyen Âge",  CCM, XXII, 3, 1979, pp. 234-263.  Enllaç

BEC, Pierre, Chants d’amour des femmes-troubadours. Paris: Stock/Moyen Âge, 1995  Enllaç

BOGIN, Magda, Les trobairitz. Poetes occitanes del segle XII. Barcelona, Horsori, 2007.  Enllaç

BREA, Mercedes / LORENZO, Pilar, A cantiga de amigo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1998.  Enllaç

DINSHAW, Carolyn / WALLACE, David (eds.) The Cambridge Companion to Medieval Women’s Writing. Cambridge University Press. 2003  Enllaç

Dona i lírica medieval, a “Mot, so, razó”, 2, 2003. (Articles d’Anna M. MUSSONS, Angelica RIEGER, Milagros M. RIVERA i Madeleine TYSSENS)  Enllaç

DRONKE, Peter, La lírica en la Edad Media. Barcelona: Seix-Barral, 1978  Enllaç

DRONKE, Peter, Las escritoras de la Edad Media. Barcelona: Crítica, 1995  Enllaç

DUBY, Georges, Dames du XIIe siècle. Paris: Gallimard, 3 vols. 1995-1996.  Enllaç

DUBY, George / PERROT, Michelle / KLAPISCH-ZUBER, Christiane (eds.) Histoire des femmes en Occident, vol. II Le Moyen Âge, Paris: Plon, 1991, reimpr. Paris: Perrin “Tempos”, 2002,

Trad. Esp. Historia de las mujeres en Occidente, Vol. II: La Edad Media, Madrid, Taurus, 1992.

  Enllaç

Versió espanyola  Enllaç

ESTEVA DE LLOBET, Lola, Christine de Pizan (1364-1430), Madrid: Ed. del Orto, 1999  Enllaç

FERRANTE, Joan M., To the Glory of Her Sex. Women’s Roles in the Composition of Medieval Texts. Bloomington  (Indianapolis): Indiana University Press, 1997  Enllaç

FRENK, Margit, “La lírica pretrovadoresca”, Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters, vol. II, 1,2. Heidelberg, 1979.  Enllaç