Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 363387

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Esther Blasco Mateo

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Aquesta assignatura comporta una dedicació de l’estudiant de 180 hores.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 180

 

Activitats presencials i/o no presencials

180

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

180

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per a l'anàlisi contrastiu entre l'anglès i les llengües pròpies.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer un dels sectors que configuren les sortides professionals del grau.

 

Referits a habilitats, destreses


— Aplicar al món laboral els coneixements i les habilitats que s’han adquirit al grau.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Mostrar implicació, assumir responsabilitats i ser capaç d’integrar-se en un equip professional.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’organització de l’assignatura Pràctiques Externes presenta un procés d’actuació de l’estudiant i un calendari diferents de la resta d’assignatures:

1. L’oferta de places de pràctiques es pot consultar a la plataforma informàtica de la Universitat de Barcelona anomenada GIPE (Gestió Integral de Pràctiques Externes).

2. L’estudiant fa la preinscripció a la convocatòria del curs acadèmic corresponent i envia la preselecció d’ofertes que li interessen (cinc, com a màxim).

3. L’assignació de places es duu a terme tenint en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic, la priorització de l’estudiant en la tria de places sol·licitades i l’oferta de places disponibles per a l’ensenyament o l’itinerari de l’estudiant.

4. L’estudiant confirma l’acceptació de la plaça i es matricula a l’assignatura Pràctiques Externes en els terminis establerts.

Podeu consultar la informació relativa a aquesta assignatura optativa a: Pràctiques curriculars dels graus de Filologia (informació per a l’estudiant).


S’estableixen tres sessions de tutoria entre l’estudiant i el tutor acadèmic:

— Una tutoria inicial, amb la intenció d’orientar i informar l’estudiant abans de començar l’estada de pràctiques a l’entitat que se li ha assignat.

— Una tutoria de seguiment per tal de verificar que el desenvolupament de les pràctiques és l’adient.

— Una tutoria final, en la qual l’estudiant ha de fer una valoració oral de les pràctiques amb el tutor acadèmic. En aquesta sessió s’ha de lliurar la memòria de pràctiques i respondre una enquesta de valoració de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible dur a terme l’avaluació continuada. Per al càlcul de la nota final es tenen en compte els dos elements següents:

— L’informe final lliurat pel tutor de l’entitat on s’han fet les pràctiques (40 %).

— La valoració del tutor acadèmic (60 %), basada en les tres tutories i en la memòria de pràctiques. La memòria consisteix en una descripció (d’una extensió de 10.000 caràcters com a màxim) de l’entitat en què es desenvolupen les pràctiques, de les tasques que s’hi fan i del profit que es treu de l’estada.