Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 365043

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB1. Capacitat per demostrar coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un coneixement profund del tema objecte d’estudi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar un treball que permeti aprofundir els coneixements assolits al grau i que demostri maduresa intel·lectual.

 

— Tenir capacitat per detectar, establir i utilitzar les fonts adequades per a la recerca.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Promoure la valoració del treball en equip.

 

— Promoure el compromís ètic en la producció del coneixement científic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball final de grau

*  Cal escollir d’acord amb el tutor, com a tema del treball, una de les propostes següents:

a) Síntesi i valoració crítica de l’estat de la recerca en una àrea determinada de la literatura o de la lingüística romànica.

b) Estudi comparatiu d’un motiu o tema en la literatura romànica o d’un aspecte de les llengües romàniques a partir d’un corpus representatiu.

c) Establiment d’un corpus raonat i classificat com a base per a un futur estudi de caràcter literari o lingüístic en el camp de la filologia romànica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Al principi del quadrimestre es convoca una reunió amb el tutor, que dona orientacions sobre les característiques del treball, les tutories individuals o col·lectives programades i els criteris i manera d’avaluar. Com a mínim, cal que es duguin a terme tres sessions individuals entre l’estudiant i el tutor: la primera, per establir el tema del treball; la segona, per lliurar un esquema o índex al tutor; i la tercera, per lliurar el treball. En el decurs de la primera sessió i en funció del tipus de treball escollit, s’estableix la metodologia que s’ha de seguir en l’elaboració del treball.

Cal lliurar el treball escrit entre el 15 i el 17 de juny de 2022.

En la reavaluació, el lliurament es farà el dia 5 de setembre de 2022.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El TFG s’entén com una matèria on l’estudiant treballa les competències específiques i transversals assolides al llarg dels estudis de grau, i que ara s’avaluen de manera integrada.

L’avaluació del TFG és continuada. Atesa la seva naturalesa singular, en què s’han d’avaluar competències transversals, cosa que només es pot fer a través del seguiment i la tutoria de l’estudiant, no és possible acollir-se a l’avaluació única.

Al començament del quadrimestre, el professor lliura als alumnes el programa i els orienta sobre les característiques del treball, les tutories individuals i col·lectives, i l’avaluació, d’acord amb els criteris següents: 

— tutories i classes: 10 % de la nota total de l’assignatura,

— treball escrit acabat: 60 % de la nota total de l’assignatura,

— defensa oral del treball davant un tribunal: 30 % de la nota total de l’assignatura. 

Per poder dur a terme la reavaluació del TFG, l’estudiant ha d’haver fet les tutories individuals i la presentació oral del treball en curs dins el període de l’avaluació continuada. És un requisit indispensable per poder superar l’assignatura que l’estudiant aprovi la memòria escrita.

L’extensió del TFG oscil·larà entre 42.000 i  63.000 caràcters amb espais, aproximadament (equivalent a 20-30 pàgines de dimensions convencionals), més la bibliografia i, si escau, annexos. 

Atès el caràcter singular de l’assignatura TFG, no és possible que l’estudiant pugui optar a la convocatòria extraordinària de final d’estudis. Només s’hi podrà acollir si no ha pogut presentar el TFG en les convocatòries de juny i de setembre del curs immediatament anterior a la data de matrícula de la convocatòria extraordinària, malgrat haver assistit a les sessions col·lectives i individuals estipulades.


Reavaluació 

Per poder dur a terme la reavaluació de l’assignatura s’han d’haver fet les tutories individuals i la presentació oral del treball en curs dins el període d’avaluació ordinària.