Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anatomia Humana

Codi de l'assignatura: 365135

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Guadalupe Soria Rodriguez

Departament: Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Idioma

 

Castellà i Català

 

 

Professorat

 

Guadalupe Soria Rodríguez

Tiago José Mota Gomes

Jordi Canals Serrat

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(En la mesura del possible i sempre que les autoritats universitàries i sanitàries ho permetin, les activitats de Teoria i Seminaris passaran a modalitat presencial)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

(

-Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

 

)

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

(   -Desenvolupament professional:

-Identificar la importància de la investigació per a l’assoliment dels objectius de salut de les persones.

-Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l’experiència infermeria i el respecte pels valors i les creences de les persones, a l’hora de proporcionar i d’avaluar les cures.

-Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d’infermeria i de salut en general.

)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
— Enumerar i descriure les diferents fases del desenvolupament embrionari.
— Enumerar els teixits del cos i descriure’n les característiques morfològiques.
— Diferenciar entre pell fina i pell gruixuda del cos, considerant la diferent localització, estructura, components i funcions.
— Descriure les posicions corporals, els noms de les regions corporals, els termes direccionals, i els plans i talls anatòmics.
— Enumerar i situar, en un esquema corporal, tots els ossos del cos, agrupant-los en esquelet axial i esquelet apendicular. Dibuixar una vèrtebra típica.
— Localitzar i fer una demostració física de la capacitat funcional dels diferents tipus d’articulacions del cos i distingir entre articulacions fibroses, cartilaginoses i sinovials.
— Enumerar i situar, en un esquema corporal, els músculs esquelètics superficials i profunds i assignar-los una o més accions motores.
— Localitzar en un esquema els principals components del sistema nerviós central, perifèric i autonòmic.
— Descriure i localitzar, en un esquema corporal, els òrgans dels sentits i identificar els receptors sensitius que contenen.
— Dibuixar un esquema proporcionat i anomenar les membranes protectores del cor, les cavitats cardíaques, les vàlvules i els grans vasos que entren i surten de l’òrgan.
— Distingir, des del punt de vista estructural, entre artèria, arteriola, capil·lar, vènula i vena, mitjançant un quadre descriptiu.
— Localitzar en un esquema corporal els principals vasos arterials i venosos de l’organisme.
— Enumerar les principals venes superficials i artèries que s’aborden en les puncions arterials i venoses de rutina.
— Esquematitzar els components del sistema respiratori, situar-los en un esquema corporal i enumerar-ne les relacions anatòmiques principals. Descriure l’anatomia microscòpica dels òrgans respiratoris.
— Esquematitzar els òrgans del sistema digestiu, situar-los en un esquema corporal i enumerar les principals relacions anatòmiques.
— Descriure l’anatomia microscòpica de la paret del tub digestiu, el fetge i el pàncrees.
— Esquematitzar els òrgans del sistema urinari, situar-los en un esquema corporal i enumerar les principals relacions anatòmiques. Descriure l’anatomia microscòpica dels ronyons, bufeta urinària i vies urinàries.
— Esquematitzar els òrgans del sistema reproductor masculí i femení, situar-los en un esquema corporal i enumerar-ne les relacions anatòmiques principals. Descriure l’anatomia microscòpica dels òrgans reproductors masculí i femení.
— Dibuixar les grans cavitats corporals, les membranes que les entapissen i els òrgans que contenen.

— Ser capaç d’identificar diferències anatòmiques i fisiològiques entre homes i dones més enllà de les característiques sexuals primàries.

— Reconèixer l’anatomia de superfície mitjançant l’exploració física de l’organisme.
— Fer una demostració del reconeixement d’estructures anatòmiques sobre un cadàver.
— Utilitzar eines informàtiques per obtenir informació de tipus anatòmic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Histologia

*   Concepte. Classificació dels teixits
Teixit epitelial. Característiques. Funcions. Tipus. Localització
Teixit conjuntiu o connectiu. Característiques. Funcions. Tipus. Localització
Teixit cartilaginós. Característiques. Funcions. Tipus. Localització
Teixit ossi. Característiques. Funcions. Tipus. Localització
Pell. Característiques. Funcions. Tipus. Localització. Color. Derivats de la pell: pèl, ungles i glàndules subcutànies. Membranes: seroses, mucoses i sinovials
Teixit muscular. Característiques. Funcions. Tipus. Localització
Teixit nerviós. Característiques. Funcions. Tipus. Localització

2. Sistema nerviós

*  Concepte. Generalitats. Funcions. Tipus
Sistema nerviós central. Encèfal. Medul·la espinal. Vies sensitives i motores. Meninges. Líquid cefalorraquidi i sistema ventricular
Sistema nerviós perifèric. Parells cranials. Nervis espinals
Sistema nerviós autònom. Sistema nerviós simpàtic. Sistema nerviós parasimpàtic

3. Sistema locomotor

*   Concepte. Generalitats. Funcions. Sistemes de referència. Termes de relació i de comparació. Aspecte general del cos humà
Tòrax. Ossos. Articulacions. Músculs respiratoris. Artèries, venes i nervis intercostals
Columna vertebral. Ossos. Vèrtebra típica. Articulacions. Moviments. Columna vertebral en conjunt. Posició bípeda
Extremitat superior. Ossos. Articulacions. Músculs. Artèries, venes i nervis perifèrics. Fosses
Extremitat inferior. Ossos. Pelvis major i pelvis menor. Articulacions. Músculs. Artèries, venes i nervis perifèrics. Injecció intramuscular. Fosses. Arcs del peu

4. Sistema cardiovascular

*   Concepte. Generalitats. Funcions
Cor. Situació i principals relacions anatòmiques. Pericardi. Paret: estructura microscòpica i capes. Cavitats. Artèries, venes i nervis. Sistema de conducció cardíac
Vasos sanguinis. Generalitats. Artèries. Arterioles. Capil·lars. Venes i vènules. Anastomosi. Principals artèries i venes del cos humà
Sistema limfàtic. Característiques. Components

5. Sistema respiratori

*  Concepte. Generalitats. Funcions
Tracte respiratori superior. Nas i fosses nasals. Sins paranasals: frontals, etmoidals, esfenoidals i maxil·lars. Boca. Faringe. Laringe. Interior de la laringe. Tràquea
Tracte respiratori inferior. Bronquis. Pulmons. Unitat respiratòria
Estructures accessòries. Pleures
Mediastí. Característiques i contingut

6. Sistema digestiu

*   Concepte. Generalitats. Funcions
Tub digestiu. Característiques macroscòpiques i microscòpiques. Boca. Faringe. Esòfag. Estómac. Intestí prim. Intestí gros
Estructures accessòries. Dents. Llengua. Glàndules accessòries del tub digestiu: glàndules salivals, pàncrees i fetge. Sistema biliar. Peritoneu. Característiques macroscòpiques i microscòpiques

7. Sistema urinari

*   Concepte. Generalitats. Funcions
Ronyons. Situació i principals relacions anatòmiques. Característiques macroscòpiques i microscòpiques. Nefrones. Artèries, venes i nervis
Vies urinàries intrarenals. Calzes menors. Calzes majors. Pelvis renal
Vies urinàries extrarenals. Urèters. Bufeta urinària. Uretra femenina. Uretra masculina

8. Sistema reproductor

*   Concepte. Generalitats. Funcions
Sistema reproductor femení. Òrgans genitals externs o vulva. Mont de Venus. Llavis majors. Llavis menors. Vestíbul de la vagina. Clítoris. Bulbs del vestíbul. Òrgans genitals interns. Vagina. Úter o matriu. Trompes de Fal·lopi. Ovaris. Glàndules genitals auxiliars: glàndules vestibulars i glàndules parauretrals
Sistema reproductor masculí. Testicles. Epidídims. Escrot. Penis. Conductes deferents. Vesícules seminals. Conductes ejaculadors. Glàndules genitals auxiliars: pròstata i glàndules bulbouretrals

9. Embriologia

*   Concepte. Generalitats
Període embrionari i període fetal. Concepte
Fecundació
Blastocist. Formació. Implantació
Interrupció de la menstruació
Formació de la placenta. Amniocentesi
Desenvolupament de l’embrió per setmanes
Origen embrionari dels teixits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals
La professora o professor introdueix una visió integradora dels continguts de cada bloc temàtic que, posteriorment, l’estudiant ha d’aprofundir en l’estudi personal.
 
Seminaris
L’objectiu dels seminaris és aprofundir i reforçar els continguts de cada tema mitjançant la discussió d’un problema clínic proposat pel professor o professora. 

Pràctiques de laboratori
Pràctiques d’observació de peces anatòmiques procedents de cadàver. Tenen lloc a la Sala de Dissecció del Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 

Tutories per grups
Es repassa la localització i les interrelacions dels diversos òrgans del cos humà utilitzant maquetes anatòmiques i atles anatòmics tridimensionals per obtenir una visió tridimensional.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats d’avaluació

—Proves escrites de coneixements: 3

  1. Prova de tipus test d’elecció múltiple amb resposta única (temes 1-2-3). 20 punts.
  2. Prova de tipus test d’elecció múltiple amb resposta única (temes 4-5-6). 20 punts.
  3. Prova de tipus test d’elecció múltiple amb resposta única (tots els temes). 50 punts.


— Prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques a la sala de Dissecció de la Facultat, 8%. (Per poder presentar-se a l’examen pràctic s’hauran d’haver fet totes les entregues de treballs requerits per cadascuna de les pràctiques)

—Assistència i participació als seminaris, 2 %

Qualificació final

—Per tenir una nota final, és obligatori que l’estudiant es presenti a les proves escrites de coneixements 1, 2 i 3 i a la prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques. En cas contrari, es considera com a no presentat (NP).

—Per aprovar l’assignatura cal assolir un total de 60 punts sobre el total de 100. 

Les puntuacions entre el 60 i el 100 es transformaran linealment del 5 el 10. Les puntuacions entre el 0 i el 60 es transformaran linealment del 0 al 5.


 Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves escrites de coneixement, sempre que la nota sigui inferior a 6. El 90 % seran continguts teòrics i el 10 %, continguts pràctics.

 

 

Avaluació única

Els estudiants que es vulguin acollir a aquesta modalitat d’avaluació ho han de notificar en els 15 primers dies del curs. Han d’omplir per duplicat l’imprès disponible al Campus Virtual i lliurar-lo a la coordinadora de l’assignatura.

— Prova escrita de coneixements (90%)
— Prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques (10%).
 
Qualificació final
—Per tenir una nota final, l’estudiant s’ha d’haver presentat a la prova escrita de coneixements i a la prova d’avaluació de les pràctiques d’observació de peces anatòmiques. En cas contrari, es considera com a no presentat (NP).

—Per aprovar l’assignatura cal assolir un total de 60 punts sobre el total de 100. 


Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves escrites de coneixement, sempre que la nota sigui inferior a 6. El 90 % seran continguts teòrics i el 10 %, continguts pràctics.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cochard LR. Netter: atlas de embriología humana. Barcelona: Masson; 2005.   Enllaç

Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray Anatomía para estudiantes. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2015.  Enllaç

També la 3a ed. en anglès  Enllaç

Gartner LP. Texto de histología : atlas a color. 4a ed. Barcelona : Elsevier; 2017  Enllaç

  Histologia. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


També la 4a ed. (2017) en anglès   Enllaç

Jacob S. Atlas de anatomía humana. Madrid: Elsevier Science; 2003.  Enllaç

  Anatomia humana. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

Martini FH, Timmons MJ, Tallitsch RB. Anatomía humana. 6a ed. Madrid: Pearson Educación; 2009.  Enllaç

  Anatomia humana. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.

Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomía con orientación clínica. 7a ed. Barcelona: Wolters Kluwer /Lippincott Williams & Wilkins; 2013.  Enllaç


També la 7a ed. en anglès  Enllaç

Netter FH. Atlas de anatomía humana. 6a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2015.  Enllaç

  Anatomia humana. Atles recomanat especialment als estudiants.


També la 6a ed. en anglès   Enllaç

Stevens y Lowe histología humana. 4a ed. Madrid [etc.] : Elsevier, cop. 2015.  Enllaç


També la 4a ed. en anglès  Enllaç

Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y Fisiología. 8a ed. Amsterdam; Barcelona [etc.]: Elsevier; 2013.  Enllaç

  Bioquímica. Biologia cel·lular. Histologia. Anatomia humana. Fisiologia. Desenvolupament. Genètica. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


També la 9a ed. (2015) en anglès   Enllaç

Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiología. 13a ed. Madrid: Médica Panamericana; 2013.  Enllaç

  Bioquímica. Biologia cel·lular. Histologia. Anatomia humana. Fisiologia. Embriologia. Genètica. Llibre especialitzat per consultar a la biblioteca.


També la 14a ed. (2014) en anglès  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Tallack P. En el vientre materno [Multimèdia]. Barcelona: RBA Libros/National Geographic Society; 2007.  Enllaç

  Embriologia. Multimèdia especialitzat per consultar a la biblioteca.