Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioquímica i Nutrició

Codi de l'assignatura: 365139

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Serafin Murillo Garcia

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Idioma d’impartició

 

Català / castellà

 

 

Professorat

 

Professorat de l’assignatura: Serafin Murillo, Adhara Giner i Manuel Morales
 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Per assolir els coneixements de l’assignatura i poder fer amb èxit les activitats d’avaluació és molt recomanable l’assistència continuada a classe, la realització de les activitats d’autoavaluació i la revisió de la bibliografia recomanada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(Específiques de la titulació

— Desenvolupament professional. Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat. Aprofitar les oportunitats d’aprendre amb altres persones que contribueixen a l’atenció de salut.
— Prestació i gestió de cures. Prestació de cures. Planificació. Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup. Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup. Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup. Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.
— Prestació i gestió de cures. Gestió de cures. Entorn segur. Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.
— Pràctica professional, ètica i legal. Pràctica legal. Exercir d’acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes. Reconèixer les pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona, i respondre-hi de manera apropiada. Integrar els coneixements, les habilitats i les actituds per proporcionar cures segures i efectives.
— Desenvolupament professional. Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera. Contribuir al desenvolupament professional d’altres membres de l’equip de salut.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Mòdul 1

— Distingir els nivells d’organització de la matèria viva, situar i limitar els nivells molecular i cel·lular i caracteritzar la cèl·lula com a unitat estructural i funcional bàsica de tots els éssers vius.
— Descriure l’estructura i les funcions de les principals biomolècules i comprendre com interactuen amb el medi aquós.
— Descriure la concentració i el pH de les dissolucions aquoses amb les expressions més utilitzades en la pràctica clínica. Explicar la funció dels sistemes amortidors orgànics i inorgànics en l’homeòstasi del cos.
— Esquematitzar el cicle cel·lular. Enumerar i descriure les activitats característiques de cada fase del cicle: el càncer. Diferenciar entre els processos de mort cel·lular: necrosi, apoptosi, autofàgia.
— Explicar els principals mecanismes de la comunicació cel·lular, del transport de substàncies a través de les membranes biològiques i del reconeixement intercel·lular.
— Esquematitzar el metabolisme energètic cel·lular, enumerant-ne els objectius energètics i materials, les rutes centrals i els principals metabòlits, i caracteritzar el perfil metabòlic del teixit nerviós, muscular, adipós i hepàtic en situacions fisiològiques d’alimentació, d’exercici físic, de repòs i de dejuni.
— Descriure els mecanismes d’emmagatzemament i d’expressió de la informació hereditària.


Mòdul 2

— Identificar i valorar les necessitats nutricionals (energètiques i nutrients) de les persones sanes.
— Identificar els nutrients i els aliments on es troben per poder fer intercanvis quan sigui necessari.
— Descriure la classificació dels aliments a través de diverses representacions gràfiques utilitzant les diferents guies alimentàries (rodes, piràmides alimentàries, etc.).
— Promoure i reforçar pautes de conducta alimentària en un estil de vida saludable a partir de la resolució de casos.
— Identificar la suficiència nutricional de les alimentacions no tradicionals.
— Elaborar diversos informes sobre els hàbits alimentaris de persones sanes identificats a partir dels mètodes de registre explicats a classe (enquesta alimentària, etc.).
— Resoldre casos que permetin seleccionar les recomanacions alimentàries més adients en situacions de salut.
— Identificar el concepte de seguretat alimentària , els factors de risc en higiene alimentària i en suficiència nutricional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bioquímica

1.1.  El nivell molecular i cel·lular dels éssers vius

— Classificació dels bioelements, biomolècules inorgàniques i orgàniques 
— Concentració i pH de les dissolucions aquoses. Sals minerals, electròlits. Concepte i funció de les solucions amortidores 
— Estructura molecular i funcions dels glúcids. La fibra dietètica 
— Estructura molecular i funcions dels àcids nucleics 
— Estructura molecular i funcions de les proteïnes 
— Estructura molecular i funcions dels lípids 
— Concepte i classificació de les vitamines 
— Estructura, dinàmica i mecanismes de les membranes biològiques 
— Organització i cicle cel·lular

1.2. Les transformacions energètiques i cel·lulars

— Principis bàsics del metabolisme, biogenètica termodinàmica
— Funció i regulació dels enzims en el metabolisme energètic
— Principals rutes metabòliques dels glúcids
— Principals rutes metabòliques dels lípids
— Principals rutes metabòliques dels aminoàcids i nucleòtids
— Coordinació i integració del metabolisme energètic cel·lular en distintes situacions fisiològiques: alimentació, exercici físic, repòs i dejuni

1.3. Emmagatzematge i expressió de la informació. Genètica

— Concepte d’informació genètica, genoma, gen
— Transcripció i traducció de la informació genètica
— Processament posttraduccional i control de l’expressió genètica
— Replicació
— Modificació de la informació genètica

2. Nutrició

2.1. Concepte d’alimentació i de nutrició (energia, nutrients i recomanacions)

— Concepte d’energia. Funcions de l’energia. Balanç energètic
— Concepte de nutrició i d’alimentació 
— Unitats d’energia en nutrició i dietètica 
— Descripció de les necessitats energètiques i de nutrients 
— Balanç energètic i regulació dels processos metabòlics 
— Concepte de nutrient 
— Classificació i fonts alimentàries dels principals nutrients (hidrats de carboni, lípids, proteïnes, elements químics essencials, aigua i electròlits, vitamines i fibra vegetal) 
— Digestió dels aliments segons els continguts en nutrients 
— Requeriments i recomanacions nutricionals per a l’adult sa (RDA, ingestes recomanades). Anàlisi de l’etiquetatge nutricional

2.2. Els aliments

— Concepte d’aliment
— Criteris de classificació
— Concepte i criteris de valoració de la qualitat alimentària
— Valor nutritiu, digestibilitat, conservació i sistemes de cocció dels diferents aliments de cada grup: farinacis, fruites, verdures i hortalisses, làctics, carn, olis i greixos i d’altres
— Tipus de representacions gràfiques dels aliments (rodes i piràmides)
— Concepte de nous aliments: transgènics, funcionals, probiòtics i prebiòtics
— Taules de composició d’aliments
— La compra d’aliments i etiquetatge nutricional: criteris de qualitat i equilibri

2.3. L’alimentació saludable

— Concepte d’alimentació saludable de l’adult sa (qualitativa i quantitativa)
— Característiques de l’equilibri qualitatiu
— Normes que regeixen l’equilibri nutritiu
— Principals relacions entre energia i nutrients
— Mètodes més habituals d’enquesta alimentària
— Menús tipus per a diferents situacions
— Formes d’alimentació tradicional i no tradicional
— Comportament alimentari
— Principals errors alimentaris
— Guies i recomanacions alimentàries per a la població
— Enquesta de la població catalana (ESCA)

2.4. Seguretat alimentària. Toxiinfeccions

— Concepte d’higiene alimentària, d’alteració i de contaminació d’un aliment
— Alteració dels aliments: causes biològiques i causes químiques
— Toxiinfeccions d’origen alimentari: epidemiologia i mobilitat
— Conservació dels aliments
— Prevenció de les toxiinfeccions alimentàries
— Aspectes higiènics i nutricionals en la seguretat alimentària: anàlisi d’etiquetatge nutricional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Mòdul 1. Bioquímica

Professor: Manuel Morales

— Classes magistrals

— Seminaris. Es fan els 14 seminaris següents:

1. Glúcids: composició, estructura i funció
2. Lípids: composició, estructura i funció
3. Proteïnes: composició, estructura i funció
4. Àcids nucleics: composició, estructura i funció
5. Metabolisme dels glúcids
6. Metabolisme dels lípids
7. Metabolisme dels aminoàcids
8. Bioquímica del càncer
9. Metabolisme del ferro
10. Metabolisme del calci
11. Genòmica en la pràctica clínica
12. Senyalització
13. Integració del metabolisme en alimentació i dejuni
14. Vitamines

— Activitats autoavaluatives

— Tutories. Es fan 8 tutories sobre els temes següents:

• Expressió de la concentració de les dissolucions aquoses
• Concepte i càlcul del pH dels fluids corporals i principals aliments
• Càlcul dels grams d’etanol de les begudes alcohòliques i metabolisme de l’etanol
• Interconversió d’unitats més freqüents en bioquímica
• Paràmetres bioquímics sanguinis més freqüents en la pràctica clínica
• Paràmetres bioquímics urinaris més freqüents en la pràctica clínica

 

Mòdul 2. Nutrició

Professorat: Serafin Murillo - Adhara Giner

En el mòdul de Nutrició s’utilitzen essencialment  metodologies actives, com ara la resolució de casos i la classe inversa i altres mètodes per afavorir la motivació i la participació, aspectes essencials quan la docència es duu a terme en grups nombrosos com els d’estudiants del grau d’Infermeria.

— Classes magistrals: element introductori de les diferents unitats didàctiques

— Seminaris i activitats:
1. Necessitats energètiques 1. Aplicació de diferents fórmules
2. Necessitats energètiques 2. Valoració i resolució de diversos
3. Grups d’aliments 1. Elaboració d’un pòster + presentació oral
4. Grups d’aliments 2. Qüestionari d’elecció múltiple
5. Seguretat alimentària i toxiinfeccions
6. Alimentació saludable 1: traducció de receptes en racions
7. Alimentació saludable 2: enquesta alimentària a partir d’un recordatori de 24 / h
8. Alimentació saludable 3: valoració d’un cas / càlcul de racions per grups aliments
9. Alimentació saludable 4: resolució del cas / consell alimentari
10. Etiquetatge nutricional. Anàlisi de diferents etiquetes i qüestionari

— Pràctiques d’ordinador: maneig de taules de composició d’aliments

— Tutories: elaboració i presentació de pòsters i feedback dels CASOS

— Altres pràctiques (aules d’habilitats). Sessions pràctiques en què es desenvolupen activitats d’aprenentatge sobre temes d’actualitat:

• Concepte de ració. Gramatge d’aliments: experiències amb aliments reals
• Presentació i defensa del pòster sobre grups d’aliments
• Anàlisi i discussió d’un article científic
• Entrevista i recollida de dades alimentàries
• Recordatori alimentari / 24 hores
• Fòrum sobre toxiinfeccions alimentàries

Els estudiants, a banda de coneixements, també poden desenvolupar un cert grau d’habilitats i actituds sobre diferents temes. Els estudiants gestionen les llistes de participació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada i es fa a partir de totes les activitats docents desenvolupades al llarg del curs, és a dir, les proves de coneixements, els seminaris, les activitats i les pràctiques programades. La nota mínima per aprovar és un 5 (sobre 10) .

Per superar l’assignatura cal aprovar cadascun dels dos mòduls (Bioquímica i Nutrició) amb una nota igual o superior a 5 sobre 10 o 2,5 sobre 5.

Atès que la metodologia d’avaluació no és la mateixa per a Bioquímica que per a Nutrició, cal llegir atentament les característiques d’avaluació de cada mòdul. A l’inici de curs, el professorat les explica detalladament i estan publicades al pla docent, i també en el material inclòs al Campus Virtual.

 

Avaluació del mòdul 1. Bioquímica

— Prova de coneixements: es fan 2 proves de coneixements de Bioquímica (30-40 preguntes de tipus test). Són obligatòries i sumatòries. Representen el 70 % de l’avaluació. 

• Prova de coneixements 1. Nota ponderada, 35 %.

• Prova de coneixements 2. Nota ponderada, 35 %.

— Activitats autoavaluatives a través del Campus Virtual amb una ponderació del 10 %.

— Avaluació dels seminaris: ponderació del 10 %. Proves de coneixements de Bioquímica (15 preguntes de tipus test sobre casos). Són obligatòries i sumatòries

— Assistència i aprofitament d’activitats presencials: ponderació 10 %.

Nota de Bioquímica = 2 proves de coneixements 70 % + autoavaluació 10 % + avaluació dels seminaris 10 % + activitats de classe 10 %

 

Avaluació del mòdul 2. Nutrició

El mòdul 2 Nutrició s’avalua de manera continuada per mitjà de les següents 10 proves i/o activitats generades a partir de les classes i dels seminaris. L’avaluació és autogestionada. No és obligatòria cap activitat o seminari. Per superar i aprovar NUTRICIÓ cal obtenir un 5 sobre 10.

— Seminaris i activitats

1. Necessitats energètiques 1. Aplicació de diferents fórmules / NO avaluable
2. Necessitats energètiques 2. Valoració i resolució de diversos casos / 0,25 punts (2,5 %).
3. Grups d’aliments 1. Elaboració d’un pòster + presentació oral / 0,75 punts (7,5 %) + 0,25 punts.
4. Grups d’aliments 2. Qüestionari d’elecció múltiple / 0,75 punts (7,5 %).
5. Seguretat alimentària i toxiinfeccions. Pregunta curta i/o qüestionari  / 0,25 punts (2,5 %)
6. Alimentació saludable 1. Receptes: conversió en racions / 0,75 punts (7,5 %)
7. Alimentació saludable 2. Registre: recordatori alimentari de 24 hores / 0,25 punts (2,5 %).
8. Alimentació saludable 3. Valoració d’un cas i càlcul de racions / 0,50 punts (5 %)
9. Alimentació saludable 4. Resolució d’un cas i consell alimentari / 1 punt (10 %).
10. Etiquetatge nutricional. Anàlisi de diferents etiquetes i qüestionari / 0,25 punts (2,5 %).

 

Avaluació de la competència transversal

 L’avaluació d’aquesta competència queda implícita en les proves de coneixements i en les activitats programades. Els aspectes específics d’aquesta competència es valoren en les diferents activitats programades.

 La responsabilitat s’avalua mitjançant el compliment de les normes i la participació activa de l’estudiant en el grup de classe.

 

Requisits per poder-se avaluar

— Bioquímica. Per poder optar a l’avaluació de l’assignatura, cal haver fet les activitats obligatòries, és a dir, haver fet les 2 proves de coneixements i 1 prova d’avaluació de seminaris. Si la suma ponderada d’aquestes és igual o superior a 4 se suma la nota d’autoavaluació i aprofitament.

— Nutrició. La part de nutrició és autogestionada pel mateix estudiant. La condició per superar la part de Nutrició és que la suma de totes les activitats dutes a terme sigui igual o superior a 5. El primer dia de classe es fa públic el calendari, els tipus d’activitat d’aprenentatge i de treball que suposen les diferents proves, així com la ponderació de la puntuació de cadascun dels seminaris i activitats. Aquesta informació, a banda del pla docent, també queda publicada al Campus Virtual de l’assignatura.

La via de comunicació preferent és el fòrum de nutrició i és el lloc idoni per comentar incidències, aclariments, rectificacions, etc. sorgits al llarg dels seminaris. Només es responen els correus individuals o personals quan el contingut sigui de caràcter personal.

Les activitats i seminaris suspesos o que no s’hagin dut a terme no es tornen a repetir.

 

Reavaluació

Només poden ser reavaluats els alumnes que hagin suspès un o tots dos mòduls (Bioquímica i/o Nutrició) amb una nota inferior a 2,5 sobre 5 (o 5 sobre 10).

La reavaluació consisteix en una prova de coneixements del mòdul suspès. Es fa el 17 de juny de 2022.

 

Avaluació única

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única és imprescindible que ho sol·licitin durant els primers quinze dies de docència. S’ha d’emplenar per duplicat el full específic i lliurar-lo a la coordinadora de l’assignatura.

L’avaluació única consisteix en:

— Prova de coneixements que consta de 60-80 preguntes de tipus test (les respostes incorrectes descompten). Puntuació: 6 punts (60 %)
— Resolució d’un cas plantejat en forma de pregunta curta (de 3 a 6). Puntuació: 4 punts (40 %)   

Es fa el 4 de juny de 2022.

 

Reavaluació única

Consisteix en una prova de coneixements del mòdul suspès (Bioquímica i/o Nutrició) en forma de preguntes de tipus test i/o preguntes curtes.

Es fa el 17 de juny de 2022.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Astiasarán Anchía I, Martínez Hernández JA. Alimentos: composición y propiedades. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España; 2010.  Enllaç

Cervera P, Clapés J, Rigolfas R. Alimentación y dietoterapia: nutrición aplicada en la salud y la enfermedad. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; cop. 2004.  Enllaç

Díaz Zagoya JC,  Juárez Oropeza MA. Bioquímica: un enfoque básico aplicado a las ciencias de la vida. México: McGraw-Hill/Interamericana; cop. 2007.  Enllaç

Farran A, Zamora R, Cervera P. Tablas de composición de alimentos del CESNID = Taules de composició d’aliments del CESNID. 2a ed. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 2004.  Enllaç

Feduchi Canosa E. Bioquímica: conceptos esenciales. 2a ed. Madrid: Médica Panamericana; cop. 2015.  Enllaç

Lozano Teruel JA. Bioquímica y biología molecular: para ciencias de la salud. 3a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; cop. 2005.  Enllaç

Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL, editors.  Krause dietoterapia. 13a ed. Barcelona: Elsevier España; cop. 2013.  Enllaç

Müller-Esterl W. Bioquímica: fundamentos para medicina y ciencias de la vida. Barcelona: Reverté; cop. 2008.  Enllaç

OMS, FAO. Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003.  Enllaç

Disponible en línia  Enllaç

Salas Salvadó J, editor. Nutrición y dietética clínica. 3a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2014.  Enllaç

Article

Estruch R, Ros E, Salas Salvadó J, Covas MI, Corella D, Aros F, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a mediterranean diet. N Engl J Med. 2013;368:1279–1290.  Enllaç

Guasch Ferré M, Bulló M, Martínez González MA, Ros E, Corella D, Estruch R, et al. Frequency of nut consumption and mortality risk in the PREDIMED nutrition intervention trial. BMC Med. 2013;11:164.  Enllaç

Gylling H, Plat J, Turley S, Ginsberg HN, Ellegard L, Jessup W, et al. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis. 2014 Feb;232(2):346-60.  Enllaç

Salas Salvadó J, Bulló M, Estruch R, Ros E, Covas M, Ibarrola-Jurado N, et al. Prevention of diabetes with Mediterranean diets: a subgroup analysis of a randomized trial. Ann Intern Med. 2014 Jan 7;160(1):1-10.  Enllaç