Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC

Codi de l'assignatura: 365140

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Adelaida Zabalegui Yarnoz

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Grup E - Clínic. Metodologia: Adela Zabalegui Yarno
Grup E - Clínic. Documentació i TIC: M. A. Gimenez Lajara

 

 

Idiomes

 

Idiomes: català, castellà i anglès.
En aquesta matèria s’utilitza material en llengua anglesa: vídeos, articles científics i lectures.

 

 

Bibliografia complementària

 

Al Campus Virtual de l’assignatura es van actualitzant les novetats.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’equip de professorat d’aquesta assignatura vol posar l’accent en les normatives sobre la propietat intel·lectual així com el dret a la pròpia imatge.

La còpia sense els permisos adients i el plagi estan totalment prohibits. L’alumne o grup d’alumnes que incompleixi la normativa vigent que regula aquests temes podria suspendre l’exercici i fins i tot l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

3 Desenvolupament professional.3.4 Prendre part en les activitats de millora de la qualitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer els principis de la metodologia científica i la seva aplicació en l’àmbit de la salut.

— Reconèixer les diferents etapes que intervenen en el procés de recerca.

— Identificar els diferents dissenys de recerca de la salut: metodologia quantitativa i qualitativa.

— Reconèixer les diferents formes de divulgació científica.

— Identificar les eines d’evidència científica en ciències de la salut.

— Explorar els principals recursos documentals reconeguts en l’àmbit d’investigació de la salut.

— Identificar i explotar les principals bases bibliogràfiques en ciències de la salut.

— Identificar i aplicar correctament els criteris de citació bibliogràfica reconeguts internacionalment i aplicar-los a un projecte concret.

— Identificar les fonts d’informació que proporcionen les TIC en temes de salut.

— Analitzar el desenvolupament d’hàbits saludables mitjançant les TIC.

— Identificar els recursos d’aprenentatge que proporcionen les TIC a professionals, pacients i cuidadors.

— Distingir les característiques principals de la història clínica informatitzada (HCI), els plans de cures d’atenció primària i de l’atenció hospitalària.

— Identificar les interaccions professional-pacient, professional-professional, pacient-pacient en l’ús de les TIC.

 

Referits a habilitats, destreses

— Iniciar-se en habilitats de recerca científica.

— Adquirir destreses bàsiques en l’ús de l’evidència científica.

— Adquirir habilitats en la interpretació de la lectura de publicacions científiques en l’àmbit de la salut a través de l’anàlisi d’articles científics.

— Explorar de manera eficaç i eficient els recursos que ofereix la cerca de bibliografia, a través de les bases de dades en ciències de la salut.

— Adquirir destreses en l’ús d’un gestor bibliogràfic.

— Explorar amb destresa la informació i els recursos que a través d’Internet ofereixen les diferents administracions de salut i els organismes internacionals professionals.

— Adquirir habilitats en la cerca d’informació de salut a través d’Internet dirigida a la població usuària i als professionals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Identificar els aspectes ètics associats a l’activitat científica.

— Aplicar l’ètica professional i les normes legals com a elements bàsics en l’ús i maneig de les TIC.

— Identificar i respectar la propietat intel·lectual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Iniciació a la metodologia científica: MET

1.1. Introducció i fonaments de la metodologia científica

1.2. Característiques de la investigació quantitativa i qualitativa

1.3. Classificació de dissenys clínics epidemiològics:

1.4. Classificació d’estudis qualitatius

1.5. Obtenció de dades en la investigació quantitativa i qualitativa

1.6. Projecte d’investigació

1.7. Comunicació oral i escrita de la recerca

1.8. Pràctica professional basada en l’evidència científica

2. La documentació i les TIC: DOC i TIC

2.1. Les tecnologies de la informació i de la comunicació en la societat actual

2.2. Els drets d’autor en l’ús de materials de suport

2.3. Iniciació a l’ús de les bases de dades i a la gestió de la bibliografia amb programes específics

2.4. Salut electrònica: telesalut, telemedicina, teleassistència, telemonitoratge, història clínica informatitzada, protecció de dades

2.5. La societat de la salut electrònica i les xarxes socials.Ètica, reputació digital, legislació i innovació

2.6. El pacient electrònic (e-patient), el self-tracking, les comunitats en línia. Recursos digitals per a usuaris i professionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals. Sessions expositives dels continguts bàsics de la matèria.

— Seminaris. Sessions de treball en grup per resoldre problemes. Elaboració d’objectius de recerca. Anàlisi dels tipus de dissenys. Projecte de recerca. Revisió bibliogràfica. Anàlisi d’articles científics. Pràctica basada en l’evidència. Seminaris a partir de lectures, vídeos i anàlisi de casos.

— Tutorització per grups:

• Mòdul de lectura crítica d’articles científics.

• Treball de consultoria de salut i TIC. Es fa un seguiment del treball de cada grup, aprofundint en els diferents passos i aspectes de la Consultoria en Salut i TIC.

• Pràctiques d’ordinador amb aplicació d’exercicis de cerca d’informació a bases de dades en ciències de la salut així com un gestor de la bibliografia. 

L’assistència se adaptarà a les noves normatives establertes des de la UB relacionades con la pandèmia del COVID-19.

 

- Docència: presencial i en streaming, amb interacció remota en temps real amb alumnes mitjançant la plataforma digital Collaborate, en l’horari de docència de l’assignatura. Aquestes sessions no estaran disponibles al Campus Virtual.

 

- Seminaris: seran presencials obligatoris en el cas de TIC i DOC, amb exercicis per aplicar els coneixements del seminari i avaluar.

 

- Avaluació: presentació de treballs sobre la temàtica de l’assignatura. S’explica el primer dia de classe.

 

Per poder participar en l’assignatura, és imprescindible que l’estudiant disposi del mitjans necessaris per dur a terme videoconferència de grup i individual, tant d’equipament físic com accés a xarxa de prou qualitat, així com l’espai físic i disponibilitat horària per poder accedir a les classes.

 

El pla docent pot tenir adaptacions segons el curs dels esdeveniments referents a la COVID-19 que es puguin donar a la nostra societat.

La docència es contempla com a MIXTA (és a dir, en part presencial i en part no presencial)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continuada

Proves de coneixements

1. MET. Tipus test d’elecció múltiple. Els errors penalitzen. Ponderació del 35 %. Grup E: 17 de gener de 2022.

2. MET. Lectura crítica d’articles. Ponderació del 10 %. Grup E: 21 de desembre de 2021.

3. DOC i TIC. Tipus test d’elecció múltiple. Penalitzen els errors. Ponderació del 25 %. Grup E: 17 de gener de 2022.


Seminaris

— Seminaris de metodologia científica

Seminari 1 MET. Elaboració d’objectius. Ponderació del 5 %. Grup E: 5 de novembre de 2021.

Seminari 2 MET. Análisis d’estudis de recerca. Metodología quantitativa: descriptius i analítics (19.11.2021)

Seminari 3 MET. Análisis d’estudis de recerca. Metodología quantitativa: experimental (10.12.2021)

Seminari 4 MET. Lectura crítica d’artícle. Avaluació (21.11.2021)

— Seminaris de documentació i TIC

Treball pràctic sobre PubMed, a l’aula amb l’ordinador portàtil personal.

Dates: 17 setembre, 1 octubre, 29 octubre, 12 i19 novembre de 2020.


Treball escrit DOC i TIC:

1A. Treball en grup de consultoria de salut i TIC o a determinar si per motius excepcionals no es pot participar en el programa Pacient Expert. Ponderació total: 12.5 %. L’entrega del treball escrit és el dia 1 de desembre 2021.

També es fa una presentació oral del treball realitzat (que si no és possible presencialment, serà en línia). Les dates de presentació oral són les següents: 9 i 16 de desembre de 2021.

1B. Treball individual.  Ponderació del 12,5 %. Dates: Entrega, 1 desembre 2021.


Activitats mínimes per poder ser avaluat

MET. Superar les proves de coneixements 1 i 2 amb una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les evidències.

DOC i TIC. Prerequisits per aprovar:
— Assistència als seminaris.
— Superar la prova tipus test amb una qualificació de 5.
— Entrega del treball escrit i presentació oral del treball.


Reavaluació

Poden optar-hi els estudiants que no hagin superat les proves de coneixements 1, 2 i 3. Data: 24 de gener de 2022

Per superar l’assignatura cal haver superat les dues parts de la matèria.

 

Avaluació única

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar dintre dels primers quinze dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, que s’ha d’entregar per duplicat i s’ha de dirigir a la professora coordinadora de la matèria.

Cal tenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les parts de MET i DOC i TIC per superar la matèria.

 

Proves de coneixements

— MET. Anàlisi d’un article de recerca. Ponderació del 10 % de la nota de MET. Dates del grup E: 21 de desembre de 2021.

— MET. Tipus test d’elecció múltiple. Es penalitzen els errors. Ponderació del 40 % de la nota. Dates del grup E: 17 de gener de 2022.

Cal tenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les proves per superar la part de MET. 

— DOC i TIC. Examen que inclou prova tipus test d’elecció múltiple i un exercici de cerca a PubMed. Penalitzen els errors. Ponderació del 25 %. Grup E: 17 de gener de 2022.

— TIC. Treball escrit individual sobre consultoria de salut i TIC. Ponderació del 25 % sobre la nota final. Data d’entrega: 1 de desembre de 2021.

Cal tenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les proves per superar la part de DOC i TIC.

 

Reavaluació

Poden ser reavaluades cadascuna de les proves de coneixements. Data: 24 de gener de 2022. 

Per superar l’assignatura cal haver superat les dues parts de la matèria.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 4a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2013.  Enllaç

També la 4a ed. en línia   Enllaç

Grove SK, Gray JR, Burns N. Investigación en enfermería. Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. 6a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2016.   Enllaç

Carr NG. Superficiales: ¿qué está haciendo internet con nuestras mentes?. Madrid: Taurus; cop. 2011.  Enllaç

Duarte Abós G. Buscando información: los fundamentos [sic] y los instrumentos. Tarragona: Lidervet; 2007   Enllaç

Icart Isern MT, Pulpon A, editors.. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; DL 2012.  Enllaç

Hannah KJ, Hussey P, Kennedy MA, Ball MJ. Introduction to nursing informatics. Fourth Edition. London: Springer Verlag; 2015 

Polit DF, Beck CT. Investigación en enfermería. Fundamentos para el uso de la evidencia en la Práctica de la enfermería. 9a ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018

Bases de dades

JBI EBP Resources [Internet]. The Joanna Brigs Institute [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: http://demo.ovid.com.sire.ub.edu/custom/CSUC/  

PubMed [Internet]. Bethesda: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) [citat 15 Juny 2018]. Disponible a:  https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complet

La Biblioteca Cochrane Plus [Recurs electrònic]. Centro Cochrane Iberoamericano [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp
  Accés restringit a usuaris de la UB (cal identificació amb SIRE)

Article

Farnan JM, Sulmasy LS, Worster BK, Chaudhry HJ, Rhyne JA, Arora VM. Online Medical Professionalism: Patient and Public Relationships: Policy Statement From the American College of Physicians and the Federation of State Medical Boards. Ann Intern Med. 2013;158(8):620-7  Enllaç

Xalabarder Plantada R. Les llicències Creative Commons: una alternativa al copyright?. UOC Papers [Internet]. 2006 Març [citat 15 Junt 2018]; 2:[aprox. 12 p]. Disponible a:  http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/cat/xalabarder.pdf 

Pàgina web

Forumclínic: programa interactiu per pacients [Internet].  ©Forumclinic. [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: https://www.hospitalclinic.org/es/ciudadano/educacion-en-salud/forumclinic

Guías Clínicas [Internet]. Fisterra.com: Elsevier,  2014 [citat Juny 2018]. Disponible a: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/

Infermera Virtual [Internet]. Barcelona Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: http://www.infermeravirtual.com/esp  

Tic Salut: Tecnologia, innovació i salut [Internet]. Barcelona: TicSalut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; c2013. [citat 15 Juny 2018]. https://ticsalutsocial.cat/es/

Estilo de Vancouver. Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas [Internet]. [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/

APA Style [Internet]. Washington, DC: American Psycohological Association; c2013 [citat 15 Juny 2018]. [aprox. 1 p.].  Disponible a:  http://www.apastyle.org/ 

Text electrònic

Pita Fernández S. Tipos de estudios clínico epidemiológicos. Fisterra. Atención primaria en red [Internet]. [citat 15 Juny 2018]:[aprox. 9 p.]. Disponible a: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/6tipos_estudios/6tipos_estudios.asp 

Zavala Trías S. Guía a la redacción en el estilo APA  [Internet ]. 6a ed. San Juan (Puerto Rico): Universidad Metropolitana; 2012 [citat 15 Juny 2018]. Disponible a: https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf

Pita Fernández S,  Pértegas Díaz  S. Investigación cuantitativa y cualitativa. Cad Aten Primaria [Internet]. 2002 [citat 15 Juny 2018]; 9: 76-78: [aprox. 3 p.]. Disponible a:  http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp