Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria Clínica I

Codi de l'assignatura: 365145

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eva Maria Guix Comellas

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Idiomes

 

Català, castellà i anglès

 

 

Consideracions prèvies

 

GRUP E
Coordinació de l’assignatura: Dra. Eva Maria Guix Comellas.

Professorat: Eva Maria Guix Comellas, Alberto Villamor, Esther León, Serafín Murillo i Dara Giner.

Idioma de les classes: català i castellà.
Idioma del material de l’assignatura: castellà, anglès i català

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

66

 

(Per motius epidemiològics l aforament de l aula presencial es pot veure restringit)

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

9

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

24

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

80

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Es recomana a l’estudiant que utilitzi durant tot el curs, per guiar l’autoaprenentatge, la publicació La infermeria clínica en el grau d’infermeria. Estratègies per a l’ensenyament i l’aprenentatge (Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2012, disponible a la Biblioteca i a la llibreria del Campus i de la UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Explicar les causes, manifestacions clíniques, procediments diagnòstics i tractaments de les principals patologies dels aparells i sistemes corporals.

— Identificar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut de les persones i els grups, a partir de l’anàlisi de diferents situacions d’alteració de la salut.

— Conèixer les diferents tècniques i procediments relacionats amb el tractament de les malalties estudiades.

— Identificar les cures d’infermeria associades als tractaments i procediments específics.

— Descriure i identificar els problemes alimentaris i nutricionals de més prevalença en el nostre medi.

— Descriure i identificar els factors de risc de malnutrició associats a hàbits alimentaris no saludables i descriure les intervencions pertinents.

— Descriure els fonaments nutricionals i les recomanacions dietètiques que formen part del tractament de les malalties de més prevalença.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les complicacions potencials derivades de la malaltia, els tractaments i les proves diagnòstiques i procediments terapèutics.

— Planificar les cures d’infermeria, tant en l’eix autònom com en el de col·laboració, i demostrar habilitats en la resolució de casos clínics.

— Identificar les principals àrees d’intervenció que formaran part del tractament infermer per a cada trastorn.

— Aplicar els principis que sustenten les cures infermeres des d’una perspectiva integral en l’elaboració dels plans de cures i en l’anàlisi de l’assignatura.

— Resoldre casos que permetin seleccionar les recomanacions dietètiques adequades a diverses situacions patològiques.

— Identificar i valorar les necessitats nutricionals (energètiques i nutritives) de les persones sanes al llarg del cicle vital.

— Fer una demostració que permeti valorar l’estat nutritiu de diverses persones en diferents situacions, emprant fórmules i procediments variats.

— Identificar el consell dietètic més adequat en el marc de les cures d’infermeria, amb la valoració prèvia d’una situació determinada al llarg del cicle vital.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar capacitat d’anàlisi i pensament crític en la resolució dels casos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dietètica humana

*  1.1. Introducció a la dietètica humana. Alimentació al cicle vital: gestació i alletament; infantil; persona adulta sana i durant l’envelliment

1.1.1. Concepte i característiques d’un menú. Programació setmanal

1.2. Avaluació de l’estat nutricional: indicadors alimentaris, antropomètrics i biològics

— Estudi dels hàbits alimentaris de la població catalana (ENCAT i ESCA)

— Valoració dels diferents mètodes d’enquesta alimentària

1.2.1. Desnutrició hospitalària: una realitat invisible. Magnitud del problema: prevenció i tractament

1.3. Dietoteràpia. Concepte i definició. Dietes terapèutiques

— Factors que cal tenir en compte en la realització d’una dieta

1.3.1. Alimentació hospitalària: menús hospitalaris, derivacions i dietes progressives

— Alimentació artificial (enteral i parenteral)

— Paràmetres nutricionals i alimentaris de les dietes terapèutiques en les malalties de més prevalença

2. Aspectes generals de l’atenció infermera a les persones amb trastorns de la salut

*  2.1. Cura de la persona amb dolor

2.2. Prevenció i control de la infecció

2.3. Cura de la persona durant el procés quirúrgic

2.4. Cura a la persona amb ferides

2.5. Aspectes generals de l’atenció a la persona amb càncer. Aspectes generals del tractament radiològic

3. Cures infermeres a la persona amb trastorns hematològics

*  3.1. Malalties de la sèrie vermella

3.2. Rol de col·laboració de les malalties de la sèrie vermella. Aspectes relacionats amb el tractament radiològic

3.3. Tractament infermer de les malalties de la sèrie vermella

3.4. Malalties de la sèrie blanca

3.5. Rol de col·laboració de les malalties de la sèrie blanca

3.6. Tractament infermer de les malalties de la sèrie blanca

3.7. Trastorns de l’hemostàsia

3.8. Rol de col·laboració dels trastorns de l’hemostàsia

3.9. Tractament infermer dels trastorns de l’hemostàsia

4. Cures infermeres a la persona amb trastorns de l’aparell respiratori

*  4.1. Malalties de l’aparell respiratori. Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic (farmacològic, quirúrgic, etc.)

4.2. Rol de col·laboració

4.3. Tractament infermer

5. Cures infermeres a la persona amb trastorns cardíacs

*  5.1. Malalties cardíaques. Proves diagnòstiques específiques (radiològiques, ECG, ecogràfiques, etc.). Tractaments (farmacològics, quirúrgics i tècniques específiques)

5.2. Rol de col·laboració

5.3. Tractament infermer

6. Cures infermeres a la persona amb trastorns del sistema nefrourinari

*  6.1. Malalties del ronyó. Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic (farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques, etc.)

6.2. Rol de col·laboració de les malalties del ronyó

6.3. Tractament infermer de les malalties del ronyó

6.4. Malalties de les vies urinàries. Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic (farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques, etc.)

6.5. Rol de col·laboració de les malalties urinàries

6.6. Tractament infermer de les malalties de les vies urinàries

7. Cures infermeres a la persona amb trastorns vasculars

*  7.1. Trastorns vasculars arterials. Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic (farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques, etc.)

7.2. Rol de col·laboració dels trastorns arterials

7.3. Tractament infermer dels trastorns arterials

7.4. Malalties venoses. Proves diagnòstiques (radiològiques, analítiques, etc.). Tractament mèdic (farmacològic, quirúrgic, tècniques específiques, etc.)

7.5. Rol de col·laboració

7.6. Tractament infermer dels trastorns venosos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En cas que la situació sanitària no ho permetés, hi hauria la possibilitat que la docència de les classes magistrals, igual que els seminaris o altres pràctiques, fos mixta (presencial / no presencial) o no presencial: inclourien la no presencialitat de forma virtual síncrona a través de la plataforma BB Collaborate del Campus Virtual de la mateixa assignatura.

 

Classes expositives i participatives

Seminaris*
— Seminari d’embaràs
— Seminari de menús d’envelliment
— Seminari de desnutrició hospitalària
— Seminari d’obesitat
— Seminari d’hipertensió
— Seminari de síndrome metabòlica I
— Seminari de síndrome metabòlica II
— Seminari de diabetis I
— Seminari de diabetis II

— Seminari de cures infermeres en persones amb trastorns hematològics
— Seminari de cures infermeres en persones amb trastorns cardíacs
— Coneixements de generalitats i sobre els temaris de cures a les persones amb trastorns hematològics i cardíacs
— Seminari de cures infermeres en persones amb trastorns respiratoris

— Seminari de resolució de casos
— Seminari de cures infermeres en persones amb trastorns nefrològics
— Seminari de cures infermeres en persones amb trastorns urològics

— Seminari de cas I
— Seminari de cas II
— Coneixements sobre els temaris de cures a les persones amb trastorns respiratoris, vasculars, nefrològics i urològics

 

Seminaris amb pràctiques d’ordinadors*

— Webquesta d’alimentació infantil
— Seminari de generalitats de les cures infermeres
— Seminari d’infermeria clínica en imatges


Altres pràctiques*

— Obesitat: dietes miraculoses
— Desnutrició hospitalària

 

Pràctiques de laboratori*

— Seminari de cura de ferides i drenatges
— Seminari d’oxigenoteràpia, medicació inhalatòria i introducció a les tècniques de fisioteràpia respiratòria

 

Tutories per grup 

Són sessions específiques de caràcter formatiu, acreditatiu i de seguiment amb l’objectiu de reforçar coneixements i valorar la capacitat d’autoaprenentatge de l’estudiant, que es duen a terme en funció de les necessitats de cada grup de docència. Seguiment anual amb dates pendents de confirmació.
 
(*) Planificació prevista susceptible de canvis per motius d’organització o per si la situació sanitària no ho permetés.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En cas que la situació sanitària no ho permetés, hi hauria la possibilitat que l’avaluació, en principi planificada per ser presencial, es fes en format no presencial en les condicions que s’especifiquen a continuació:

 

Avaluació de la part de dietètica

— Bloc 1. Dietètica humana (ponderació: 25 % de la nota final de l’assignatura)

Es duu a terme de forma continuada a partir de l’avaluació de les 4 activitats següents: 

• Seminari d’envelliment: 4,5 % (planificació de menús). 4 d’octubre de 2021.
• Seminari de desnutrició: 5 % (anàlisi crítica de la bibliografia actual). 25 d’octubre de 2021.
• Cas clínic 15 % (tractament dietètic de la síndrome metabòlica). Període: 24 a 28 gener 2022.
• Activitats de l’aula 0,5 %.

Les activitats d’avaluació corresponen al 25 % de la nota final de l’assignatura.

L’alumnat que obtingui una mitjana inferior a 5 (del bloc 1 dietètica, proves escrites 1 i 2 de la part d’infermeria clínica) podrà optar a la reavaluació. En cas de nota inferior a 5 només de la part de dietètica: la part a reavaluar d’aquest bloc 1 serà el cas clínic.

 

Avaluació de la part d’infermeria clínica

— Blocs 2, 3, 4, 5 i 6 (ponderació: 75 % de la nota final de l’assignatura)

Es duu a terme de forma continuada a partir de les 2 proves escrites i els 3 seminaris (obligatoris) següents:

• Bloc 2: prova 1, prova de tipus test amb 4 opcions de resposta, només una de les quals és correcta. Es penalitza l’error (ponderació: 30 % de la nota global de l’assignatura). 28 de febrer de 2022. 
• Bloc 3: prova 2, prova de tipus test amb 4 opcions de resposta, només una de les quals és correcta. Es penalitza l’error (ponderació: 30 % de la nota global de l’assignatura). 30 de maig de 2022.
• Bloc 4: seminari avaluatiu sobre generalitats de les cures infermeres (ponderació del 5%). 17 de novembre de 2021.
• Bloc 5: seminari avaluatiu d’un CAS d’una persona amb trastorns de salut (ponderació del 5%). 20 d’abril de 2022.
• Bloc 6: seminari avaluatiu d’interpretació d’imatges en cures infermeres (ponderació del 5 %). 23 de maig de 2022.

Per poder sumar la nota dels seminaris avaluatius d’infermeria clínica (bloc 4, 5, i 6) i la nota de dietètica (bloc 1) l’alumnat ha de complir les condicions següents:

• Obtenir una nota final mitjana del Bloc 1 (dietètica) igual o superior a 5 sobre 10.

• Obtenir una nota final mitjana dels blocs 2 i 3 igual o superior a 5 sobre 10.

• Haver fet els 3 seminaris formatius i avaluatius obligatoris.

 

Les activitats avaluades de la part d’infermeria clínica corresponen al 75 % de la nota final de l’assignatura.

Les activitats mínimes per ser avaluat en modalitat d’avaluació continuada són: les proves escrites 1 i 2, i seminaris avaluatius obligatoris. En el cas de no complir aquests requisits, la nota de l’assignatura és no presentat i no es pot optar a la reavaluació.

 

Reavaluació:

L’alumnat que no superi aquesta avaluació complint les condiciones que s’especifiquen anteriorment, pot ser reavaluat de les proves escrites suspeses (nota inferior a 5).  Dia: dilluns 13 de juny de 2022.

 

Avaluació única

Condicions per a l’avaluació única:

L’alumnat que es vulgui acollir a l’avaluació única ho ha de comunicar a la Coordinadora de l’assignatura del seu grup de docència durant els primers 15 dies de l’inici de les classes de l’assignatura. Cal que signi i entregui aquest document pertinent per fer-ho efectiu.

L’avaluació única es duu a terme mitjançant una prova escrita de coneixements que consta de:

1. Preguntes tipus test amb 4 opcions de resposta on només una és la correcta i es penalitza l’error (ponderació del 60 %).
2. Preguntes per desenvolupar (ponderació del 40 %).
La prova d’avaluació única tindrà lloc el 30 de maig de 2022

Les activitats mínimes per avaluar-se són les proves 1 i 2, en cas de no fer-les totes, la nota és un no presentat i no optar a la reavaluació.


Reavaluació

Es poden reavaluar les proves de coneixements escrites.

Pot optar a la reavaluació l’alumnat que tingui una nota final inferior a 5 i que no hagi superat una o diverses proves de coneixements. Dia: dilluns 13 de juny de 2022.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Astiasarán Anchía I, Martínez Hernández JA. Alimentos: composición y propiedades. Madrid: Interamericana McGraw-Hill; 2000.  Enllaç

Bulechek G, Butcher HK, Dochterman JMc, editors. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 6a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2013  Enllaç

  Especialment recomanat. També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (activeu el SIRE si feu la consulta des de fora de la UB).

També la versió en línia  Enllaç

Cervera P, Clapés J, Rigolfas R. Alimentación y dietoterapia: nutrición aplicada en la salud y la enfermedad. 4a ed. Madrid: Interamericana McGraw-Hill; 2004.  Enllaç

Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. / informe de una consulta mixta de expertos OMS/FAO. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003.  Enllaç

Falcó Pegueroles AM, Luis Rodrigo MT, Estrada Masllorens JM, Via Clavero G, Cueva Ariza L. La infermeria clínica en el grau d’infermeria: estratègies per a l’ensenyament i l’aprenentage. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona; 2012  Enllaç

  Especialment recomanat


També en castellà  Enllaç

Farran A, Zamora R, Cervera P. Tablas de composición de alimentos del CESNID = Taules de composició d’aliments del CESNID. 2a ed. reimp.  Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona ; Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 2010.  Enllaç

Fuente Ramos M, coord. Enfermería médico-quirúrgica. Madrid [etc]: Difusión Avances de Enfermería; 2009. 3 vol.  Enllaç

LeMone P, Burke K. Enfermería medicoquirúrgica: pensamiento crítico en la asistencia del paciente. 2 vol. 4a ed.  Madrid: Pearson Educación; cop. 2012.  Enllaç


També la 6a ed. (2016) en anglès   Enllaç

Lewis SM, Heitkemper MMc, Dirksen SR. Enfermería medicoquirúrgica: valoración y cuidados de problemas clínicos. 2 vol. 6a  ed. Madrid: Elsevier; cop. 2009.  Enllaç

Luis Rodrigo MT, Fernández Ferrín C, Navarro Gómez MV. De la teoría a la práctica: el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI.  3a ed. Barcelona: Masson; 2008.  Enllaç

Luis Rodrigo MT, Cueva Ariza L de la. Enfermería clínica : cuidados enfermeros a las personas con trastornos de salud. Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams and Wilkins; 2015  Enllaç

  Especialment recomanat

Luis Rodrigo MT, director. Los Diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 9a ed. Barcelona: Masson; 2013.  Enllaç

McNermey K, Smith V. Smoking cessation. in: Collins-Bride GM y Saxe JM. Clinical guidelines for advanced practice nursing: an interdisciplinary approach. 3th edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2017.  Enllaç

Muñoz Hornillos M, Aranceta Bartrina J, García-Jalón de la Lama I, editors. Nutrición aplicada y dietoterapia. 2a ed.corr. Pamplona: EUNSA;  2004.   Enllaç

Nanda International: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014. Madrid: Elsevier; cop. 2013.  Enllaç

  Especialment recomanat. També disponible en versió electrònica per als usuaris de la UB (activeu el SIRE si feu la consulta des de fora de la UB).


També la versió en línia.  Enllaç

Salas Salvadó J, editor. Nutrición y dietética clínica. 3a ed. Barcelona: Elsevier; 2014.  Enllaç

Serra Majem L, Aranceta Bartrina J, editors. Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y aplicaciones. 2a ed. Barcelona: Masson; 2006.   Enllaç

Smeltzer S, Bare B, Hinkle JL, Cheever KH, Brunner LS. Enfermería medicoquirúrgica [de] Brunner y Suddarth. 12ª edición actualizada. Philadelphia : Wolters Kluwer; [2016].  Enllaç

Swearingen PL, editor. Manual de enfermería médico-quirúrgica: intervenciones enfermeras y tratamientos interdisciplinarios. 6a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2008.  Enllaç


També la 6a ed. (2007) en anglès   Enllaç

Falcó Pegueroles AM, Moreno Arroyo MC, Estrada Masllorens JM, Sánchez Zaplana I. Manejo integral del paciente con úlceras por presión. Madrid: Elsevier Doyma; cop. 2011.  Enllaç

Article

Falcó Pegueroles A, Rodriguez García C, Estrada Masllorens JM. La enfermera en el área quirúrgica: prevención de las complicaciones e implementación de intervenciones en el cuidado de las personas. Rev ROL Enf 2011; 34(12): 32-9.   Enllaç

Levine GN, Steinke EE, Bakaeen FG, Bozkurt B, Cheitlin MD, Conti JB et al. Sexual activity and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2012 Feb 28;125(8):1058-72.   Enllaç

Mueller C, Compher C, Ellen DM. A.S.P.E.N. clinical guidelines: Nutrition screening, assessment, and intervention in adults. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2011 Jan;35(1):16-24.   Enllaç

Zampieron A, Aldo S, Corso M. A retrospective study of nursing diagnoses, outcomes, and interventions for patients admitted to a cardiology rehabilitation unit. Int J Nurs Terminol Classif. 2011 Oct-Dec;22(4):148-56. 

 

  Enllaç

Adams KW, Tolich D. Blood Transfusion: the patient’s experience. Am J Nurs. 2011 Sep;111(9):24-30; quiz 31-2. 

Coyer SM, Lash AA. Pathophysiology of anemia and nursing care implications. Medsurg Nurs. 2008 Apr;17(2):77-83, 91; quiz 84.   Enllaç

De Luis DA, Terroba MC, Cuellar L, Izaola O, De la fuente B, Martin T, Cabezas G. Association of anthropometric and biochemical markers with length of stay and mortality in the hospital. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 May;17(10):1321-5. 

Estrada Masllorens JM, Falcó Pegueroles A, Moreno Arroyo C. Drenaje torácico cerrado. Procedimiento y cuidados de  enfermería a propósito de un caso. Nursing 2012; 30(5):50-57. 

Sánchez Zaplana I, Maestre González E. Alimentación y envejecimiento. Rev ROL Enf. 2013 Jun;36(6):8-15.