Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria de Salut Pública i Comunitària

Codi de l'assignatura: 365147

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Carol Perdiguer

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Pla de contingència en cas de rebrot de COVID-19

 

Les classes seran 100% presencials sempre que la normativa del PROCICAT i la Universitat de Barcelona ho permetin.

Es facilitarà el material didàctic dels diferents temes al Campus Virtual perquè l’alumnat pugui fer treball autònom. A les sessions posteriors es treballarà el contingut docent mitjançant discussions i debats.

Els seminaris se substituiran per vídeos docents de pràctiques, enllaços a material docent extern, webinars i concurs obert amb participació de tot l’alumnat. Es crearà un fòrum per fomentar el debat i poder avaluar la participació. En acabar es farà un petit qüestionari a través del Campus Virtual relacionat amb el que s’hagi treballar a la sessió.

L’avaluació s’adaptarà a la normativa de la Universitat de Barcelona i del PROCICAT.

 

 

Professorat de l’assignatura

 

Infermera Marta Carol, doctora Núria Fabrellas i doctor Antoni Trilla

 

 

Consideracions prèvies

 

Idioma de les classes i material: català, castellà i anglès

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

66

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10.5

 

-  Seminari

Presencial

 

10.5

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

49

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure els diferents models explicatius dels determinants de salut.

— Descriure els diferents models i sistemes de salut.

— Comprendre les funcions i activitats de la infermeria de salut pública i comunitària i els diferents models de provisió de serveis.

— Descriure les fases de la història natural de la malaltia i els diferents nivells de prevenció.

— Conèixer la relació entre el binomi medi ambient i salut.

— Adquirir coneixements i capacitats per aplicar els principis a la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i l’educació terapèutica del malalt i la família. 

— Conèixer les bases fonamentals de la interrelació entre hoste i microorganismes del procés infecciós i dels factors determinants de l’acció patògena.

— Comprendre els conceptes relacionats amb l’epidemiologia i els mecanismes de prevenció i control dels processos infecciosos.

 

Referits a habilitats, destreses

— Planificar activitats preventives en funció de l’evolució natural de la malaltia.

— Identificar els riscos potencials per a la salut dels individus que integren una comunitat, derivats de l’exposició als diferents contaminants presents en el microambient i macroambient.

— Adquirir habilitats per aplicar tècniques didàctiques individuals i grupals i per dissenyar material educatiu adaptat a la població objecte d’intervenció.

— Demostrar habilitats en l’aplicació de mesures bàsiques de vigilància i control de les infeccions, així com mesures preventives adequades (autoprotecció).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer els principals models del procés d’ensenyament-aprenentatge, així com els principis ètics que han de regir les intervencions de l’educació per a la salut.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la salut pública

*  — Concepte de salut. Aspectes crítics del concepte de salut
— Determinants de salut
— Globalització de riscos
— Evolució de la salut pública
— Infermera familiar i de salut comunitària
— Història natural de la malaltia
— Nivells de prevenció
— Sistema de salut català. Sistema de salut estatal
— Context, indicacions, principals elements d’innovació del diagnòstic per la imatge en els sistemes de salut moderns. 

 

 

2. Salut i medi ambient

*  —  Determinants de salut: atmosferics, habitatge, alimentació,exposició substancies tòxiques
— Contaminació atmosfèrica (macroambient i microambient): principals problemes de salut. Justificació de l’educació ambiental
— Contaminació del sòl. Gestió avançada de residus sanitaris: prevenció dels riscos
— Síndrome de l’edifici malalt
— Radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants, camps electromagnètics i radiofreqüències com a risc laboral
— Contaminació de les aigües: principals problemes de salut
— Contaminació acústical: problemes de salut per l’exposició de risc 

— Objectius  de desenvolupament sostenible (ODS).  One  health

3. Educació per a la salut

*  — Justificació de l’educació per a la salut. Percepció de risc
— Promoció de la salut i prevenció de la malaltia: estils de vida
— Justificació de l’educació per a la salut. Conceptes i principis d’educació per a la salut. Evolució i tendències
— Àmbits d’aplicació de l’educació per a la salut
— Teories i models conceptuals d’intervenció educativa. Motivació i actituds
— Mètodes i tècniques de comunicació. Comunicació verbal i no verbal
— Procés d’ensenyament-aprenentatge

4. Epidemiologia de les infeccions

*  — Història i evolució de les infeccions al món
— Vectors: la importància ecològica i epidemiològica
— Infeccions respiratòries transmissibles
— Infeccions entèriques transmissibles
— Infeccions de transmissió sexual i parenteral
— Infeccions nosocomials
— Mesures preventives d’autoprotecció del personal sanitari en els diferents entorns assistencials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials. Es fan classes expositives magistrals, amb el suport de tècniques audiovisuals i amb la participació interactiva dels alumnes.

Tutorització per grups. Es fan tutories presencials que corresponen a les diferents unitats temàtiques. L’objectiu és plantejar, resoldre i aclarir aspectes i dubtes relacionats amb la metodologia i la resolució de les diferents activitats que els alumnes han de dur a terme.  

Seminaris. Es treballen els temes relacionats amb l’assignatura i amb els continguts impartits en les sessions magistrals. Es fan dos seminaris de cada temàtica presentada a continuació.

  1. Història natural de la malaltia i activitats preventives
  2. Residus sanitaris
  3. Mesures d’aïllament
  4. Mesures d’autoproteccióTutories. Són personalitzades i en grups reduïts, amb l’objectiu de fer de guiatge en l’aprenentatge autònom, així com assessorar en la presentació i exposició oral dels treballs i en l’elaboració de material educatiu.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura s’aprova amb un 5 sobre 10.

Alguns aspectes de l’avaluació pot ser que es descriguin amb més detall al Campus Virtual en començar l’assignatura, d’acord amb les necessitats docents. Hi pot haver alguna variació respecte del que està indicat al pla docent si per l’evolució dels aprenentatges de l’alumnat o per les característiques del grup classe es modifica alguna activitat d’aprenentatge que requereixi una avaluació diferent 

Proves escrites de coneixements

— Prova escrita de coneixements (1): consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i examen de resposta oberta. L’examen (prova escrita de coneixements) consta dels continguts teòrics i pràctics impartits fins a la data. Valoració: el 20 % de la nota final. Data: 7 d’abril de 2022

— Prova escrita de coneixements (2): consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i examen de resposta oberta. L’examen consta de la totalitat dels continguts teòrics i pràctics impartits a l’assignatura. Valoració: 40 % de la nota final. Data: 9 de juny de 2022

És necessari aprovar (5 sobre 10) les dues proves de coneixements per separat per poder calcular la nota final de coneixements.
 

Seminaris

Activitat obligatòria en la qual es controla l’assistència. 

— Història natural de la malaltia i activitats preventives (2.5%)

— Residus sanitaris (2.5%)

— Mesures d’aïllament (2.5%)

— Mesures d’autoprotecció (2.5%)

 

Treballs

Valoració total d’un 30 % de la nota final. Activitats:

— Treball en grup. Elaboració de contingut escrit i/o audiovisual. Revisió bibliogràfica, presentació escrita i presentació oral. Indicadors d’avaluació. Aspectes formals: presentació correcta, ortografia, capacitat de síntesi. Seguiment de les normes i requisits del treball. Presentació i defensa oral del treball. Autoavaluació quantitativa i qualitativa de la contribució personal al grup i al treball elaborat. Valoració: 20% de la nota final.

— Treball en grup. Elaboració de material educatiu per a la salut, indicant la població a la qual va dirigit, els objectius i els criteris d’avaluació. Indicadors d’avaluació. Resultats (contingut, disseny, adequació als objectius i a la població diana). Presentació i defensa oral del treball. Autoavaluació quantitativa i qualitativa de la contribució personal al grup i al treball elaborat. Valoració: 10 % de la nota final.

 

Cal fer totes les activitats proposades i aprovades amb un 5:

— Proves de coneixements: 2 exàmens.

— Treballs grupals: 2 treballs.

— Assistència als seminaris i a les presentacions.

Els estudiants que no fan totes les activitats obligatòries no són avaluats i tenen una nota de no presentat.

 

Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixements (exàmens 1 i 2).

La prova consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i/o examen de resposta oberta on s’avaluen la totalitat dels continguts teòrics i pràctics impartits a l’assignatura.

Poden optar a la prova de reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i/o no hagin superat una prova de coneixements o diverses.

En cas de suspendre una de les dues proves de coneixements (exàmens) cal reavaluar la totalitat dels continguts teòrics i pràctics de l’assignatura.

La data de l’examen de reavaluació és el 16 de juny de 2022

 

Avaluació única

L’assignatura s’aprova amb un 5 sobre 10.

L’estudiant que manifesti que no pot complir els requisits de l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única. Per poder acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació, l’estudiant ha de presentar dues còpies del document d’avaluació única (es troba al Campus Virtual) escrit i signat. Aquest document s’ha de lliurar personalment al coordinador de l’assignatura, com a màxim, durant els primers quinze dies de l’assignatura.

El sistema d’avaluació única d’aquesta assignatura consisteix en:

— Examen de tipus test d’elecció múltiple (penalitzen els errors) i/o preguntes curtes i/o preguntes amb resposta oberta. Valoració: 60 % de la nota final. Data de la prova de coneixements: 9 de juny de 2022.

— Treball sobre un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura. Valoració: 40 % de la nota final. Indicadors d’avaluació del treball. Aspectes formals: presentació correcta, ortografia, capacitat de síntesi. Seguiment de les normes i requisits del treball.

Cal fer les dues proves (examen i treball escrit) per poder alliberar l’assignatura. La nota mínima per aprovar l’assignatura és d’un 5 sobre 10 en el treball i d’un 5 sobre 10 en la prova de coneixements (examen). Cal aprovar les dues proves per separat (5 sobre 10) per poder fer el percentatge de nota final.

La nota final és el percentatge de la nota del treball (40 %) i de la prova escrita de coneixements (60 %).

 

Reavaluació

Pot ser reavaluada la prova de coneixements (examen).

La prova consisteix en un examen de tipus test d’elecció múltiple amb penalització dels errors i/o examen de resposta oberta on s’avaluen la totalitat dels continguts teòrics i pràctics impartits a l’assignatura.

Poden optar a la prova de reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i/o no hagin superat una o diverses proves de coneixements.

En cas de suspendre la prova de coneixements (examen) cal reavaluar la totalitat dels continguts teòrics i pràctics de l’assignatura. La data de l’examen de reavaluació és el 16 de juny de 2022.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bayés R. Aprender a investigar, aprender a cuidar : una guía para estudiantes y profesionales de la salud. Barcelona : Plataforma; 2012.  Enllaç

Caja  C. Enfermería comunitaria III: atención primaria. 2a ed. Barcelona: Masson; 2003.    Enllaç

Colomer C, Alvarez C, Promoción de la salud y cambio social. Barcelona: Masson; cop. 2011.   Enllaç

Costa M, López E. Educación para la salud: guía práctica para promover estilos de vida saludables. Madrid: Pirámide; 2008.    Enllaç

Galimany Masclans J, Estrada Masllorens JM, Pernas Canadell JC. Manual de interpretación radiográfica. Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona; 2017.

  Enllaç

Galimany J, Fabrellas N. Enfermeria de salut publica y atención primaria. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; 2019.

Girbau MR. Enfermería comunitaria I: salud pública.  Barcelona: Masson; 2002  Enllaç

Girbau MR, Galimany J, Salas K. El Medi ambient com a factor determinant de la salut. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; DL 2011  Enllaç

Icart MT, Guàrdia J, Isla P. Enfermería comunitaria II: epidemiología. 2a ed. Barcelona: Masson; 2004.   Enllaç

Macip S. Les grans epidèmies modernes: la lluita de l’home contra els enemics invisibles. Barcelona: La Campana; 2010.    Enllaç

Mandell GL. Enfermedades infecciosas: principios y práctica: Mandell, Douglas y Bennett.  8a ed. Madrid: Elsevier; cop. 2016. 2 vol.   Enllaç

Martín Zurro A,  Jodar G. Atención familiar y salud comunitaria: conceptos y materiales para docentes y estudiantes. Barcelona: Elsevier; cop. 2011.    Enllaç

Salas Miravitlles K, Girbau García MR, Galimany Masclans J. Bases de demografia sanitària. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2007.  Enllaç

Valls-Llobet Carme,  Medio ambiente y Salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos. Ediciones catedra. 2018.

Pàgina web

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [citat 09 Set 2015].  Enllaç

Infermera virtual [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [citat 09 Set 2015].  Enllaç

Canal Salut [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut [citat 09 Set 2015].  Enllaç

CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [Internet]. Atlanta: CDC [citat 09 Set 2015].  Enllaç

OMS: Organitzacion Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: World Health Organization; c2014 [citat 09 Set 2015].  Enllaç