Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria Gerontològica

Codi de l'assignatura: 365149

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jose Palau Pascual

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Idioma d’impartició

 

Català / castellà

 

 

Professorat

 

Misericordia García Hernandez

Laura Heredia Aguilar

Maria José Palau Pascual

Sara Pedregosa Fauste

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o vocació d'una manera professional i de demostrar l'assoliment de competències mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

   -

CB4. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

(3 Desenvolupament professional.3.7 Utilitzar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d’aprendre amb altres persones que contribueixen a l’atenció de salut.)

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

En la mesura del possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Diferenciar el concepte de vellesa i la seva evolució des de la perspectiva històrica i antropològica amb l’elaboració d’un treball de comparança.

— Reconèixer la repercussió de l’augment de població de gent gran en la societat actual i ser capaç d’emetre’n una opinió raonada.

— Diferenciar les característiques del procés d’envelliment en l’ésser humà, i identificar les conseqüències que té sobre l’aspecte físic, psíquic i social.

— Reconèixer les modificacions que es produeixen com a conseqüència de l’envelliment i ser capaç d’analitzar-ne la repercussió en la satisfacció de les necessitats bàsiques humanes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Fer la història de vida d’una persona gran, i demostrar habilitat en la recollida de dades i en l’elaboració del document.

— Planificar cures a partir de casos simulats dirigides a les persones grans en la promoció de la seva salut, la prevenció, recuperació i rehabilitació de la malaltia, i demostrar així la integració dels coneixements adquirits.

— Distingir les característiques dels processos de malaltia en la vellesa i argumentar els condicionaments terapèutics i rehabilitadors en les cures a les persones grans.

— Analitzar les respostes de la persona gran davant les situacions de malaltia i dissenyar un pla d’atenció individualitzat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Ser conscient de la importància de l’aportació de la família i/o dels cuidadors en l’atenció a les persones grans, des de la perspectiva dels diferents nivells de dependència, i demostrar-ho en l’elaboració del pla d’atenció interdisciplinari.

— Valorar els recursos socials, sanitaris i sociosanitaris de la comunitat i diferenciar els nivells assistencials en l’atenció gerontològica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Aspectes generals del context de la gerontologia

1.1. Conceptes generals: gerontologia, geriatria, vellesa, envelliment, edat

1.2. Les persones grans en les diferents èpoques de la història. Aspectes antropològics relatius a la vellesa

1.3. Evolució demogràfica. Causes i conseqüències. Aspectes significatius dels canvis en la població

2. L’organització de l’atenció gerontològica

2.1. L’organització de l’atenció gerontològica

2.2. El model d’atenció sociosanitària a Catalunya

2.3. Competències de les infermeres en l’atenció a la gent gran. Participació en els equips interdisciplinaris

3. El procés d’envellir

3.1. Teories sobre l’envelliment. Diferents tendències en l’estudi de l’envelliment humà

3.2. Aspectes generals del procés d’envellir

3.3.  Canvis físics

3.4. Canvis psíquics

3.5. Canvis socials. Jubilació

4. L’envelliment actiu

4.1. La salut de les persones grans. La persona gran sana. Qualitat de vida en les persones grans. Activitat i participació social. Activitats de prevenció dirigides a la gent gran

4.2. Model infermer i característiques de les necessitats bàsiques humanes de la gent gran

5. La malaltia en la gent gran

5.1. Els processos de malaltia en la persona gran. Factors de risc més habituals en geriatria. Característiques de la simptomatologia

5.2. Valoració integral de la persona gran

5.3. Repercussió de la malaltia en l’entorn de la persona gran. Recursos formals i informals

5.4. Principals problemes de dependència en la gent gran

5.5. Aspectes terapèutics: farmacologia i rehabilitació

5.6. Pèrdua i dol. Atenció en el procés de la mort

5.7. Diagnòstics d’infermeria, objectius i intervencions en relació amb els problemes de dependència tractats

5.8. Maltractament en la gent gran: identificació i repercussions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals.
- Exercicis a classe sobre lectures, vídeos i/o anàlisi de casos.
- Seminaris. Treball en grup dirigit i anàlisi de casos: 6 seminaris sobre el temari.
- Tutories als grups dels seminaris per fer el seguiment dels casos: 3 tutories al curs.

La programació de les activitats dels blocs temàtics està publicada al Campus Virtual.

 

En el cas que la situació sanitària no ho permetés, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial / no presencial) o no presencial en les condicions que s’especifiquen a continuació:

- Es facilitaran, via Campus Virtual, vídeos i PowerPoint parlats per suplir les classes magistrals.
- Per tenir contacte directe, un cop per setmana es farà un webinar amb Skype empresarial per resoldre dubtes.
- Els Seminaris es continuaran realitzant via Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Per a l’avaluació de les bases teòriques i l’adquisició de competències específiques es fa una prova escrita final que suposa el 40% de la nota final. Es fa el dimarts 14 de juny de 2022. La prova escrita té dues parts: una de preguntes curtes i una de tipus test. Cal aprovar cadascuna de les parts de l’avaluació com a mínim amb un 50% de la nota de les parts.

— Per a l’avaluació de l’adquisició de les habilitats que comporten les competències transversals i específiques, es fa una avaluació continuada per mitjà de la tutorització, les discussions i el treball sobre situacions simulades en els seminaris. S’exposen els treballs elaborats en grup sobre temes acordats del programa i l’elaboració de la història de vida d’una persona gran. La nota suposa el 50% de la qualificació final (la història de vida suposa el 10% de la nota final). Al Campus Virtual hi ha publicats els criteris d’avaluació dels treballs.

Representen en funció de les activitats*:

  • Activitats en grup (30%): seminaris / estudis de casos

              Entrega de treballs de seminaris:

              Seminari 1 - Jubilació
              Seminari 2 - Envelliment actiu
              Seminari 3 - Valoració infermera i valoració geriàtrica integral
              Seminari 4 - Cuidadors informals
              Seminari 5 - Maltractament en la gent gran
              Seminari 6 - Cas pràctic

  • Activitats individuals (30%)


              • Lectures i comentaris d’articles en línia i a classe. Desenvolupament d’algun tema basat en l’evidència científica (15%).
                Data a determinar en funció del desenvolupament de les classes.

              • Elaboració del treball de camp d’història de vida (10%).
              • Participació (5%).
  • Proves escrites (40%)

                Examen final, dimarts 14 de juny de 2022
                Examen reavaluació, dimarts 28 de juny de 2022

 

Per superar l’assignatura, cal aprovar cadascun d’aquests tres apartats. A la prova escrita final cal treure un mínim del 50% de la nota i haver assistit a tots els seminaris.

Per optar a la PROVA DE REAVALUACIÓ, es requereix haver superat l’apartat d’avaluació continuada i  haver superat el 25% en la prova escrita final. La nota no es pot arrodonir, sinó que s’ha de posar la nota exacta que ha obtingut l’estudiant a l’examen.

*A l’inici del curs estarà disponible al Campus Virtual un calendari detallat de les classes, activitats a desenvolupar i els continguts que han de tenir els treballs. 

 

Avaluació única

L’alumnat que es vulgui acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers quinze dies del curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, dirigit a la professora i que s’entregarà per duplicat.

L’alumnat es compromet a fer les activitats següents:

  • Prova escrita (60%), dimarts 14 de juny de 2022. La prova escrita té dues parts: una de preguntes curtes i una de tipus test. Cal aprovar cadascuna de les parts de l’avaluació com a mínim amb un 50% de la nota de les parts. Inclou els continguts del programa teòric següents: 

                  - Temes corresponents als cinc blocs temàtics.
                  - Temes treballats en els seminaris (programació en el Campus Virtual).

  • Resolució d’un cas pràctic (30%) segons els paràmetres establerts en els seminaris de l’assignatura. Caldrà donar respostes justificades i argumentades, amb utilització de la bibliografia necessària, a una sèrie de preguntes curtes.

                    Entrega de la resolució del cas pràctic: el dia de l’examen d’avaluació.

  • Treball individual: història de vida d’una persona gran (10%). Al Campus Virtual hi ha publicats els criteris d’avaluació dels treballs.

                    Entrega del treball d’història de vida: el dia de l’examen d’avaluació.

 

Per optar a la PROVA DE REAVALUACIÓ es requereix haver completat el treball d’història de vida, la resolució del cas pràctic i haver obtingut com a mínim un 25% en la prova escrita final. La prova es farà el dimarts 28 de juny de 2022.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ballesteros Jiménez S, directora. Envejecimiento saludable: aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Madrid: Universitas: UNED; cop. 2007.  Enllaç

  García Hernández M, Torres Egea MP, Ballesteros Pérez E. Enfermería geriátrica. 2a ed. Barcelona: Masson; 2006.  Enllaç

García Hernández M, Martínez Sellarés R. Enfermería y envejecimiento. Barcelona: Elsevier Masson; cop. 2012.  Enllaç

García Hernández M, Gallo Estrada J, Medina Aragón FJ. Recursos geriátricos: valoración geriátrica integral. Madrid: Enfo: FUDEN; 2011.  Enllaç

Garcia Hernández M, Torres Egea P, coord. Temas de enfermería gerontológica. Logroño: Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica; 1999.  Enllaç

Mauk KL. Enfermería geriátrica: competencias asistenciales. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; cop. 2008.  Enllaç

També la 4a ed. (2018) en anglès  Enllaç

Rodríguez García RMC, Lazcano Botello G, editors. Práctica de la geriatría. 3a ed. México: McGraw-Hill Interamericana; cop. 2011  Enllaç

Tabloski PA. Enfermería gerontológica. 2a ed. Madrid: Pearson; 2010.  Enllaç

Abizanda Soler P, Rodríguez Mañas L. Tratado de medicina geriátrica: Fundamentos de la atención sanitaria a los mayores, 2ª edición. Elsevier; 2020.

Pàgina web

Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública:  http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/pinsap/01Els_Plans/PINSAP_2017-2020/PINSAP_2017-2020-Complet.pdf

 http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/sobre_lagencia/pinsap/01Els_Plans/PINSAP_2017-2020/PINSAP_2017-2020-Complet.pdf  Enllaç

Pla director sociosanitari : https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Sociosanitari/Pla-director/pd_socisanitari271006.pdf

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Sociosanitari/Pla-director/pd_socisanitari271006.pdf  Enllaç

Gentgran.org. El portal de la Gent Gran de Catalunya [Internet]. Barcelona: FATEC [citat 16 Set 2015]. Disponible a:  http://www.gentgran.org/  Enllaç

Imserso. Instituto de Mayores y Servicios Sociales [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [citat 16 Set 2015].  Disponible a: https://www.imserso.es/imserso_01/espaciomayores/index.htm  Enllaç

Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica [Internet]. Barcelona: SEEGG [citat 16 Set 2015]. Disponible a: https://www.seegg.es/  Enllaç