Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió i Lideratge Infermer

Codi de l'assignatura: 366674

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Cardete Morales

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirśrgica

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Professorat segon curs

 

Coordinadora: Laura Cardete Morales

MªDolores Jaen Serrano

Martina Pérez Guasch

 

 

Professorat quart curs

 

Coordinadora: Laura Cardete Morales

Josep Miranda Salmeron

Laura Cardete Morales

 

 

Llengua d’impartició

 

 Català i Castellà

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

33

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

7

 

-  Altres prąctiques

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anąlisi, de sķntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la prąctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la prąctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de les cures.2.1 Gestió de cures.2.2.4. Organització de les cures.2.2.4.1 Coordinar, utilitzar i gestionar de manera eficaē i eficient els recursos materials i humans.2.2.4.2 Fomentar, gestionar i avaluar la introducció d'innovacions i canvis en la prąctica infermera i en l'organització de les cures.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la prąctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals prņpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

3 Desenvolupament professional.3.4 Prendre part en les activitats de millora de la qualitat.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Descriure l’evolució i desenvolupament del sistema sanitari espanyol i català, elaborant un treball de síntesi del sistema sanitari català.

- Conèixer les polítiques sanitàries del nostre país i les més rellevants en l’àmbit internacional.

- Conèixer les polítiques institucionals així com el valor afegit que aporten les cures infermeres.

- Comprendre els conceptes relacionats amb la gestió sanitària, descriure les etapes del procés administratiu.

- Identificar les característiques de la funció de lideratge dels serveis d’infermeria i la gestió de les cures.

- Identificar les característiques de la gestió que es porta a terme en els diferents àmbits sanitaris.

- Explicar els conceptes de qualitat i seguretat així com les seves repercussions en els serveis de salut.

- Descriure els principals mètodes de garantia de qualitat assistencial.

- Descriure els components dels processos assistencials.

- Identificar la responsabilitat de la infermera generalista en la gestió dels recursos humans, materials i econòmics.

- Identificar el desenvolupament de les funcions infermeres tant pel que fa a l’àmbit individual com a l’àmbit  col.lectiu i en el si d’un equip de salut.

 

Referits a habilitats, destreses

- Diferenciar els models sanitaris existents, fent un treball de síntesi sobre el sistema sanitari espanyol, el seu marc legal i el seu finançament.

-  Analitzar, mitjançant un cas, les relacions entre les polítiques institucionals i el model d’infermer / sistema de valors infermer, adoptat pel departament d’infermeria.

-  Analitzar els components dels processos assistencials.

- Aplicar la gestió dels recursos humans, materials i econòmics a iuna situació simulada d’una unitat o servei d’infermeria.

- Identificar la responsabilitat de l’infermer generalista en la gestió dels recursos humans, materials i econòmics.

- Dissenyar un procés d’avaluació de la qualitat de les cures infermeres.

- Aplicar el procés administratiu als serveis d’infermeria.

- Analitzar el valor afegit que aporten les cures d’infermeria a la persona, la familia i la comunitat, en el lideratge, avaluació i prestació de cures infermeres integrals.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Mostrar respecte amb els companys i amb el professorat en les diferents activitats formatives.

- Mostrar una actitud reflexiva en la resolució de seminaris i treballs realitzats.

 

 

Blocs temątics

 

1. Anąlisi dels entorns sanitaris

*  · Característiques dels sistemes de salut

· Desenvolupament del Sistema de Salut Estatal i Sistema de Salut Català

2. Conceptualització de la gestió sanitąria i la seva aplicació als serveis de salut

*  · Teories administratives

· Concepte del procés administratiu

· Gestió de les cures

· Concepte de gestió de les cures

· Nivells de gestió

· Funcions dels nivells de gestió

3. Gestió dels serveis infermer

*  · Procés de planificació i organització dels serveis de salut

Planificació

· Estratègia sanitària i competència política infermera

Organització

· Desenvolupament professional

· Direcció

Lideratge i gestió dels serveis infermers

· Avaluació

Qualitat i seguretat del / la pacient

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

AVÍS: Aquest pla docent ( incloent la metodologia, les activitats i l’avaluació) poden ser modificades a causa de la situació sanitària

- Classes magistrals i participatives

- Seminaris: Es detallen en l’apartat d’avaluació

  • Seminari Unitat 1
  • Seminari Unitat 2
  • Seminaris Unitat 3


-Tutories

- Altres pràctiques

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova escrita de coneixements. Té un valor d’un 60 % repartit en un 30 % per a la part de les 20 preguntes d’elecció múltiple (els errors resten un 0,25) i 30 % per a la part de les 5 de resposta curta.

Les dates són:

• Estudiants de quart primer semestre: 11 de gener de 2022

• Estudiants de segon segon semestre: 13 de juny de 2022

 

— Seminaris. Tenen un valor del 40 % de la nota final. S’avaluen 5 treballs de seminaris cadascun dels quals consta de la presentació d’un treball escrit i la corresponent presentació oral. Els treballs es realitzaran en grups de 4-6 persones a excepció del seminari 5 que es un treball individual.

1. Seminari. Unitat didàctica 1. Té una ponderació del 8 %.

• Estudiants de quart primer semestre: octubre 2021

• Estudiants de segon segon semestre: març 2022

2. Seminari. Unitat didàctica 2. Té una ponderació del 8 %.

• Estudiants de quart primer semestre: novembre 2021

• Estudiants de segon segon semestre: abril 2022

3. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 8 %.

• Estudiants de quart primer semestre: novembre 2021

• Estudiants de segon segon semestre: abril 2022

4. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 8 %.

• Estudiants de quart primer semestre: desembre 2021

• Estudiants de segon segon semestre: maig 2022

5. Seminari. Unitat didàctica 3. Té una ponderació del 8 %.

• Estudiants de quart primer semestre: desembre 2021

• Estudiants de segon segon semestre: maig 2022

Els criteris d’avaluació per a cada seminari estan disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Haver fet un mínim de 4 seminaris.

L’alumnat que no facin totes les activitats mínimes no s’avaluen i la nota final de l’assignatura és de no presentat.

 

Reavaluació

— Només es pot reavaluar la prova de coneixements que estigui suspesa.

— La data de reavaluació de la prova de coneixements és:

• Estudiants de quart primer semestre: 18 gener 2021

• Estudiants de segon segon semestre: 20 juny 2022

— Només poden optar a la reavaluació l’alumnat que tinguin una nota final de l’assignatura inferior a 5.

 

Barem de qualificació

— 0-4,9 suspès

— 5-6,9 aprovat

— 7-8,9 notable

— 9-10 excel·lent

 

Avaluació śnica

L’alumnat que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers 15 dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, per duplicat i dirigit a la coordinació de l’assignatura.

1. Prova escrita de coneixements. Té un valor d’un 60 % repartit en un 30 % per a la part de les 20 preguntes d’elecció múltiple (els errors resten un 0,25) i 30 % per a la part de les 5 de resposta curta.

Les dates són:

• Estudiants de quart primer semestre: 11 gener 2021

• Estudiants de segon segon semestre: 13 juny 2022

 

2.  Elaboració del treball descriptiu i analític sobre l’anàlisis de l’entorn sanitari, aplicació de la gestió sanitària i gestió dels serveis infermers. Té un valor d’un 40 %.

Les dates d’entrega són:

• Estudiants de quart primer semestre: 3 gener 2021

• Estudiants de segon segon semestre: 6 juny 2022

Els criteris d’avaluació per al treball estan disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Evidències mínimes per poder-se avaluar

Haver fet una tutoria per a cada una de les tres parts del treball, sigui presencialment o bé en línia.

Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no s’avaluen i la nota final de l’assignatura és de no presentat.

 

Reavaluació

— Només pot ser reavaluada la prova escrita de coneixements que estigui suspesa.

— La data de reavaluació és:

• Estudiants de quart primer semestre: 18 gener 2021

• Estudiants de segon segon semestre: 20 juny 2022

— Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final de l’assignatura inferior a 5.

 

Barem de qualificació

— 0-4,9 suspès

— 5-6,9 aprovat

— 7-8,9 notable

— 9-10 excel·lent

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ayuso Murillo D, Grande Sellera R, coordinadors. La Gestión de enfermería y los servicios generales en las organizaciones sanitarias. Madrid: Díaz de Santos; cop. 2006.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1799200*  EnllaƧ

Balderas Pedrero ML. Administración de los servicios de enfermería. 7a ed. México D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2015

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2160485*  EnllaƧ

Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya. Direcció del projecte: Albert Oriol i Bosch, Rafael de Oleza. 2a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social; 2003.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1950437*  EnllaƧ

Marriner Tomey A. Guía de gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2010.

  https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1950437?lang=cat

Teixidor Freixa M. Marc de referència professional per a la funció de supervisor/a d’infermeria de la demarcació pilot de Barcelona. Barcelona: EUI Santa Madrona de la Fundació "la Caixa" : Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; 2003.

  https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1683533?lang=cat

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Anàlisi provisional des de la Direcció de Programes del COIB sobre el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones [Monografia a Internet]. [citat 28 Ago 2017]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2012;

https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/e1368a6c-d800-402d-968b-4afb0a999867  EnllaƧ

Ridao March M, Garzón Martinez P, Garcia Diez A, Salazar Soler A, Corbella Virós X. Incorporar la enfermera clínica y la enfermera gestora en los nuevos modelos organizativos de enfermería. Nursing. 2011;29(3):56-61.

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Enfermería, una voz para liderar. La salud es un derecho humano. Carpeta del Día Internacional de la Enfermera 2018

https://2018.icnvoicetolead.com/wp-content/uploads/2017/04/ICN_Guidence_Pack_2018_ES_Low-Res.pdf   EnllaƧ

Legislació

Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 16/2003, de 28 de mayo, BOE núm. 128 (29 de mayo 2003) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 22 p.

http://www.msc.es/organizacion/consejoInterterri/docs/LeyCohesionyCalidad.pdf   EnllaƧ

Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, de 25 de abril, BOE núm. 102 (29 abril 1986) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [18p.]

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10499   EnllaƧ

Medidas urgentes para gantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, BOE núm 98 (24 abril 2012) [Internet].. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 35 p.

  http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf

Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, BOE núm 116 (15 maig de 2012) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]: [aprox. 5 p.]

  http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf

Ordenación de las profesiones sanitarias, Ley 44/2003, de 21 de noviembre, BOE, núm. 280 (22 noviembre 2003) [Internet]. [citat 28 Ago 2017]:[aprox. 17 p.]

  http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf

Article

Abizanda A. Desarrollo operativo de un programa de calidad: protocolización y monitorización de las actividades de enfermería. Nursing. 2004; 22(4): 60-72.

Abizanda A, Peya M. Evaluación de la calidad asistencial. Nursing. 2004; 22(2): 62-3.

Alberdi Castell R, Cuxart Ainaud N. Las enfermeras y el derecho a la salud: la defensa del Servicio Nacional de Salud. Metas Enferm. 2013; 16(10): 21-27.

Alberdi Castell RM, Cuxart Ainaud N. Cuidados, enfermeras y desarrollo profesional: una reflexión sobre las bases del ejercicio profesional. Presencia [Internet]. 2005 jul-dic [citat 28 Ago 2017];1(2): [aprox. 5 p]. Disponible a: http://www.index-f.com/presencia/n2/r23articulo.php

Cuxart Ainaud N. La gestión de los cuidados: el poder de las enfermeras y su legitimación social. Nursing. 2010;28(4): 56-63.

Macphee M, Suryaprakash N. First-line nurse leaders’ health-care change management initiatives. J Nurs Manag. 2012 Mar; 20 (2): 249-59.

Peya Gascons M. El modelo europeo de calidad. Nursing. 2004; 22(10): 62-5

Peya Gascons M. Un repaso a la evolución de los estudios de calidad de los cuidados de enfermería. Nursing. 2004; 22(9): 56-65.

Vidal Milla A. Implantación de un sistema de calidad global basado en el modelo europeo de calidad en el Instituto Catalán de Oncología (ICO). Nursing. 2005;23(1):62-5.

Alberdi Castell, R. La competencia política enfermera: Contexto, conecptualización y ámbitos de desarrollo. Revista Rol de Enfermería 2019 ; 42(1) : 22-30

Pągina web

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://www.coib.cat/home.aspx

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://www.msc.es/

Pla de Salut de Catalunya [Internet]. Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; [citat 28 Ago 2017]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016-2020/

Temes de Salut. Departament de Salut [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya [citat 6 Set 2016]; Disponible a: http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm