Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva

Codi de l'assignatura: 365152

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eva Vázquez Segura

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Eva Vázquez Segura i Gemma Riba Vilchez

 

 

Idioma

 

Català i Castellà

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

69

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

39

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

9

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

31

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquest pla docent és un document genèric per a tots els grups de docència de l’assignatura on s’especifiquen, entre altres dades, les característiques generals i les dates d’avaluació dels diferents grups de l’assignatura. 

En cas necessari, i perquè no hi hagi cap dubte, la informació definitiva i els aclariments necessaris per a cada apartat es donen el primer dia del curs i es publiquen, si cal, al Campus Virtual de cada un dels grups, de manera que aquestes són les condicions que s’apliquen en l’assignatura.

Es recomana consultar el programa docent específic per conèixer més a fons la descripció i avaluació i les dates de les activitats que es desenvolupen en cada grup. Aquests programes són al Campus Virtual o els proporcionen els docents responsables de cada grup.


Altres recomanacions

Es recomana als estudiants que no puguin garantir el desenvolupament i l’assistència a les activitats d’avaluació continuada que es plantegin l’opció d’avaluació única.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure i diferenciar les funcions de la infermera en l’atenció a la maternitat i en les cures de salut sexual i reproductiva.

— Descriure els diferents programes d’atenció a la salut sexual i reproductiva, les cures infermeres i les activitats preventives que comprèn.

— Reconèixer els diferents processos biològics del cicle reproductiu de la dona.

— Identificar les necessitats de salut de la dona amb problemes de salut sexual i reproductiva.

— Descriure les cures infermeres en el procés d’embaràs, el part i el puerperi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Resoldre exercicis de situacions clíniques de salut sexual i reproductiva de la dona amb les intervencions i activitats infermeres adients a cada situació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Comprendre i debatre les diferents opcions de la dona i la família en aspectes de procreació i criança.

— Argumentar i acceptar les decisions de la dona i la família envers les diferents situacions que es poden produir en la salut sexual i reproductiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la salut sexual i reproductiva

*  1.1. Introducció a la infermeria de la salut sexual i reproductiva. Rellevància de les cures de salut sexual i reproductiva

1.2. Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). La història clínica de l’ASSIR

1.3. Terminologia obstètrica i ginecològica

1.4. Exploracions clíniques en ginecologia i obstetrícia

1.5. Anatomia de l’aparell genital femení

1.6. Fisiologia de l’aparell genital femení. Cicle menstrual: cicle ovàric i cicle endometrial. Regulació neurohormonal

2. Reproducció humana

*  2.1. La sexualitat humana. Aspectes biopsicosocials que incideixen en la sexualitat. Resposta sexual humana

2.2. La planificació de la família. Objectius de la planificació familiar i recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. Mètodes anticonceptius. La parella amb problemes d’esterilitat i infertilitat. Reproducció assistida. Cures infermeres

2.3. Adolescència i climateri. Pubertat i menarquia. Climateri i menopausa. Canvis fisiològics

2.4. Educació sanitària en joves i en el climateri. Promoció de la salut. Prevenció de problemes de salut en el climateri. Cures infermeres

3. Problemes de salut sexual i reproductiva

*  3.1. La dona amb infeccions de l’aparell genital: infeccions de transmissió sexual

3.2. Diagnòstic precoç del càncer ginecològic i de mama

3.3. La dona amb problemes de salut benignes de l’aparell genital i de mama

3.4. La dona amb problemes de salut malignes de l’aparell genital i de mama

3.5. Intervencions quirúrgiques ginecològiques

3.6. Atenció infermera a la pacient ginecològica hospitalitzada

4. Gestació

*  4.1. Gametogènesi, fecundació i implantació. Procés de fecundació. Estructures embrionàries: característiques morfològiques i funcionals de la placenta i del cordó umbilical. Períodes de la vida intrauterina

4.2. Fisiologia de la gestació. Modificacions i manifestacions clíniques. Diagnòstic de la gestació

4.3. Control de l’embaràs. Educació per a la salut a la dona gestant

4.4. Gestació de risc elevat

4.5. Problemes de salut durant l’embaràs. Cures infermeres

5. Part

*  5.1. Treball de part. Atenció obstètrica i cures infermeres

5.2. Cures infermeres al nadó

5.3. Problemes de salut en el part

5.4. Part distòcic i intervencions obstètriques. Atenció infermera

6. Puerperi i alletament matern

*  6.1. Fisiologia del puerperi. Modificacions i manifestacions clíniques

6.2. Cures infermeres en el puerperi

6.3. Fisiologia de la secreció làctia. Cures infermeres a la dona que alleta

6.4. Problemes de salut durant el puerperi i l’alletament. Cures infermeres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions expositives.
Seminaris. Sessions de treball en grup sobre aspectes de salut sexual i reproductiva; projecció de vídeos.

  1. Vídeo: desenvolupament prenatal
  2. Vídeo: part


Exercicis a l’aula d’informàtica. Salut sexual, contracepció i problemes de salut ginecològics. Gestació, part i puerperi. Casos clínics.

Pràctiques especials. Tallers d’activitats i sessions de simulació d’alta fidelitat (TISAF):
  1. Exercici de simulació d’alta fidelitat de situacions clíniques en ginecologia
  2. Taller d’identificació i coneixements d’infeccions de transmissió sexual
  3. Taller de fecundació, implantació i placentació.
  4. Exercici de simulació d’alta fidelitat de l’atenció al part d’urgències.
  5. Taller d’estimació de la pèrdua hemàtica en obstetrícia.
  6. Exercici de simulació d’alta fidelitat d’alletament matern.Altres pràctiques. Elaboració en grup i exposició de treballs de recerca relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

Tutorització per grups. Tutories de seguiment de l’estudiant.

 

AVÍS: 

En el cas que la situació sanitària no ho permetés, hi ha la possibilitat que la docència sigui no presencial en les condicions que s’especificaran al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:
A) Altres pràctiques. Treball en grup dirigit.

1. Exposició de treballs. Situacions de salut sexual i reproductiva. Activitat grupal. Ponderació: 28 %. Data: setmanes 6, 7, 8, 14 i 15.

Nota: l’estudiant que no superi els exercicis amb qualificació mitjana de 5 punts (sobre 10) pondera 0 punts a la qualificació final.

B) Exercicis a classe

2. Test amb preguntes d’opció múltiple amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 30 %. Data: setmana 9 (12 de novembre de 2021).

3. Test amb preguntes d’opció múltiple amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 30 %. Data: setmana 16 (10 de gener de 2022).

Nota: En cas de no superar els exercicis 2 i 3 amb una qualificació de 5 punts (sobre 10) en cadascuna de les proves, no s’aplicarà la mitjana. L’estudiant podrà optar a la reavaluació d’una o de les dues proves suspeses.

Les graelles per avaluar les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

C) Pràctiques especials

Assistència a totes les activitats programades als tallers d’activitats i als exercicis de simulació d’alta fidelitat (TISAF). Aquestes sessions estan previstes per als dilluns i divendres, i tenen una durada d’entre 1,30 i 4 hores. S’especifica la data exacta al Campus Virtual de l’assignatura segons la disponibilitat d’aules d’habilitats clíniques i de simulació d’alta fidelitat.

TISAF 1. Activitat grupal a l’aula. Ponderació: 1,5%. Data: setmana 2 (previst pel 20 de setembre, segons disponibilitat d’aules).

1. Taller de simulació de l’exploració ginecològica / proves diagnòstiques / manipulació de material de ginecologia i obstetrícia.

TISAF 2. Activitat grupal a l’aula. Ponderació: 4,5%. Data: setmana 7 (previst pel 25 d’octubre, segons disponibilitat d’aules).

1. Exercici de simulació d’alta fidelitat de situacions clíniques en ginecologia.

2. Taller d’Infeccions de transmissió sexual.

TISAF 3. Activitat grupal a l’aula. Ponderació: 6%. Dates: setmanes 12 i 13 (previstos pels dies 3 i 10 de desembre, segons disponibilitat d’aules).

1. Taller de de fecundació, implantació i placentació.

2. Exercici de simulació d’alta fidelitat d’atenció al part d’urgències.

3. Taller d’estimació de la pèrdua hemàtica en obstetrícia.

4. Exercici de simulació d’alta fidelitat d’alletament matern.

Nota: S’avalua l’assistència a les activitats. Les dates d’aquestes activitats estan sotmeses a la disponibilitat d’aules d’habilitats clíniques i simulació d’alta fidelitat. Qualsevol variació es comunica a través del Campus Virtual de l’assignatura.

 

REQUISITS MÍNIMS PER PODER SER AVALUAT

Els treballs en grup dirigit (1) i els exercicis a classe (2 i 3) i l’assistència mínima a 2 dels tallers d’activitats/exercicis de simulació. Els estudiants que no compleixen aquests requisits mínims no són avaluats i reben una qualificació final de l’assignatura de no presentat.

Reavaluació

Poden ser reavaluades les activitats: exercicis a classe 2 i 3. Data: setmana 17 (17 de gener 2022).

 

Avaluació única

REQUISITS PER ACOLLIR-SE A L’AVALUACIÓ ÚNICA  En cas d’acollir-se a l’avaluació única, l’estudiant ha de fer constar per escrit la seva petició en el termini de quinze dies naturals des del començament del curs, amb una còpia per a l’estudiant i una altra per a la professora.

1. Test amb preguntes d’opció múltiple amb penalització d’errors. Activitat individual. Ponderació: 50 %. Data: setmana 16 (10 de gener de 2022).

2. Preguntes de resposta oberta. Activitat individual. Ponderació 50 %. Data: setmana 16 (10 de gener de 2022).

Nota. Per superar la prova i poder fer la mitjana dels dos exercicis, cal obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part. Si en una part no s’assoleix la qualificació de 5, l’estudiant s’ha d’examinar de la part no superada en la reavaluació.

Reavaluació

Poden ser reavaluades les proves de coneixements. Data: setmana 17 (17 de gener de 2022). Pot optar a la reavaluació l’estudiant que no hagi superat alguna de les proves escrites de coneixements.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibre

Burroughs A. Enfermería maternoinfantil. 8a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; cop. 2002.  

Disponible la 11th ed. en anglès  

Donat Colomer F, et al. Enfermería maternal y ginecológica. Barcelona: Masson; 2008.  

Ladewig PW. Enfermería maternal y del recién nacido : quinta edición. Madrid [etc.] : McGraw Hill Interamericana de España; 2005.  


Dispobible 9e ed. en anglès  

Perry SE, Cashion K, Lowdermilk DL. Maternidad y salud de la mujer. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.  


Ed. en anglès (2016)  

Seguranyes Guillot G. Enfermería maternal. reimp. rev. Barcelona: Masson; 2006.  

Torrens Sigalés RM, Martínez  Bueno C. Enfermería de la mujer. 2a ed.  Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2009.  

Pàgina web

Almirall Oliver R, Batalla Martínez C, et al. Contracepció d’emergència. Guia de pràctica clínica i material docent [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública, 2004 [citat 07 Set 2017]. Disponible a:http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/anticoncepcio_d_emergencia/documents/arxius/guia_contracepcio.pdf  Enllaç

Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos [Internet]. 3a ed. Organización Mundial de la Salud. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas; 2018 [Citat 26 maig 2019]. Disponible a:https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/SPR-3/es/

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/SPR-3/es/  Enllaç

Protocol de diagnòstic prenatal d’anomalies congènites a Catalunya. Versió actualitzada any 2018. [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya; 2018 [citat 06 Jul 2020]. Disponible a: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Embaras-part-i-puerperi/Protocol-de-seguiment-de-lembaras/protocol-de-cribratge-prenatal/

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Embaras-part-i-puerperi/Protocol-de-seguiment-de-lembaras/protocol-de-cribratge-prenatal/  Enllaç

Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya [Internet].  3a ed. rev. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública; 2018 [citat 07 Jul 2018]. Disponible a:  http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Embaras-part-i-puerperi/Protocol-de-seguiment-de-lembaras

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Embaras-part-i-puerperi/Protocol-de-seguiment-de-lembaras  Enllaç

Guía de Práctica Clínica sobre Lactancia Materna [Internet]. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-OSTEBA. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Guías de Pràctica Clínica en el SNS; 2017. [citat 06 Jul 2020]. Disponible a: https://www.llevadores.cat/publicacions/protocols-guies/alletament/990-guia-de-practica-clinica-sobre-lactancia-materna

https://www.llevadores.cat/publicacions/protocols-guies/alletament/990-guia-de-practica-clinica-sobre-lactancia-materna  Enllaç

Guía de Buena Práctica Clínica en Infecciones de Transmisión Sexual [Internet]. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011 [citat 06 jul 2020]. Disponible a: https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_infecciones_transmision_sexual.pdf

https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_infecciones_transmision_sexual.pdf  Enllaç

Protocol d’atenció i acompanyament al naixement a Catalunya [Internet].  2a ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria de Salut Pública de Catalunya; 2020 [citat 08 Jul 2020]. Disponible a: http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol-part-i-puerperi/protocol_part_i_puerperi.pdf

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol-part-i-puerperi/protocol_part_i_puerperi.pdf  Enllaç

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828756.pdf  Enllaç

Text electrònic

Educación para la sexualidad con bases científiques. Documento de consenso de Madrid. Recomendaciones de un grupo internacional de expertos [Internet]. Madrid; 2012 [citat 07 Set 2017]. Disponible a : http://www.espiralesci.es/wp-content/uploads/Educacion_sexualidad.pdf

http://www.espiralesci.es/wp-content/uploads/Educacion_sexualidad.pdf  Enllaç

Boada i Palà M. Guia pràctica de la reproducció assistida [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; 2010 [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/02/cbcguiareprass.pdf

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/02/cbcguiareprass.pdf  Enllaç

Protocol de l’Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) farmacològica fins als 63 dies d’embaràs [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; 2014 [citat 05 Jul 2020]. Disponible a: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/I/interrupcio_voluntaria_embaras/documents_prof/arxius/protocol_def_63.pdf

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/I/interrupcio_voluntaria_embaras/documents_prof/arxius/protocol_def_63.pdf  Enllaç

Guía de práctica clínica de anticoncepción hormonal e intrauterina [Internet]. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019.[citat 06 jul 2020]. Disponible a: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/06/gpc_585_anticoncepcion_iacs_compl.pdf

 

https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/06/gpc_585_anticoncepcion_iacs_compl.pdf  Enllaç

Guía de Buena Práctica Clínica en Infecciones de Transmisión Sexual [Internet]. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011 [citat 06 jul 2020]. Disponible a: https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_infecciones_transmision_sexual.pdf

https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_infecciones_transmision_sexual.pdf  Enllaç

Guía de Buena Práctica Clínica en Infecciones de Transmisión Sexual [Internet]. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011 [citat 06 jul 2020]. Disponible a: https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_infecciones_transmision_sexual.pdf

https://www.cgcom.es/sites/default/files/gbpc_infecciones_transmision_sexual.pdf  Enllaç

Estrategia nacional de Salud sexual y reproductiva [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; 2011 [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSSR.pdf

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSSR.pdf  Enllaç