Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria de Salut Mental

Codi de l'assignatura: 365153

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Bastidas Salvado

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

PROFESSORAT

 

Grup E
Professorat: Anna Bastidas Salvadó
La resta del professorat està pendent de confirmació.

Idioma: Català

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

10

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.3 Pràctica legal.1.3.1 Exercir d'acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes.1.3.2 Reconèixer les pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona, i respondre-hi de manera apropiada.1.3.3 Integrar els coneixements, les habilitats i les actituds per proporcionar cures segures i efectives.

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.2 Pràctica interdisciplinària.2.2.2.1 Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per proporcionar cures integrals.2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

2 Prestació i gestió de les cures.2.2 Gestió de les cures.2.2.3 Delegació i supervisió.2.2.3.1 Dirigir, supervisar i avaluar les cures delegades per assegurar-se que es fan de manera segura i efectiva.2.2.3.2 Delegar en altres persones aspectes de les cures d'acord amb la seva competència.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure i comparar l’evolució dels conceptes i idees respecte a la malaltia mental, el seu tractament i etiologia en la cultura occidental.
— Analitzar la relació existent entre els components biològics, psicològics, socials i culturals associats a la salut mental.
— Identificar els conceptes bàsics sobre la malaltia o el trastorn mental en les diferents etapes del cicle vital.
— Descriure els sistemes de classificació actual en salut mental i addiccions que s’utilitzen en els serveis de salut mental.
— Distingir la psicopatologia més freqüent associada als diferents trastorns mentals i les manifestacions de dependència relacionades.
— Identificar el rol de la infermera de salut mental en els diferents contextos d’intervenció.
— Descriure les intervencions de prevenció i psicoeducatives en l’àmbit familiar i comunitari, observant els programes de salut mental que es duen a terme en els diferents nivells d’atenció.
— Descriure un entorn terapèutic de les cures més rellevants que cal tenir en compte en una unitat de salut mental.
— Conèixer els sistemes de registre informàtics, guies clíniques, per al desenvolupament dels plans de cures.
— Mostrar coneixements sobre els factors de risc de salut mental associats a la diversitat cultural dels grups de l’entorn i a les intervencions prèvies.
— Descriure els enfocaments terapèutics més utilitzats en el nostre context sanitari per al tractament dels trastorns mentals i la continuïtat de les cures.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar habilitats de comunicació i d’intervenció terapèutica en diferents contextos individuals, socials i familiars, i demostrar l’habilitat adquirida.
— Identificar en les necessitats les manifestacions de dependència més freqüents que presentin els pacients amb problemes de salut mental.
— Elaborar els plans de cures.
— Identificar i prioritzar problemes d’autonomia, col·laboració i diagnòstics d’infermeria presents en els malalts amb trastorns mentals i les seves famílies.
— Identificar resultats esperats i intervencions prioritàries tenint en compte la utilització de les taxonomies infermeres.
— Identificar i prioritzar intervencions d’infermeria relacionades amb diferents problemes de salut mental i situacions d’urgència.
— Desenvolupar habilitats i actituds que facilitin les intervencions terapèutiques.
— Identificar els problemes de salut mental derivats de la violència exercida envers les dones i els protocols i estratègies de prevenció i intervenció utilitzades en l’assistència.
— Desenvolupar valoracions adequades dels problemes de salut mental associats a la vellesa i planificar cures d’infermeria per aconseguir les necessitats dels malalts i les seves famílies.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Definir i diferenciar el paper de la infermera en l’atenció a la salut mental.
— Escoltar i aconsellar el malalt i la seva família sobre les seves opinions.
— Demostrar coneixements sobre la legislació vigent en matèria de salut mental i els drets dels malalts mentals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de les cures, bases conceptuals i metodològiques en infermeria de salut mental

*  1.1 Bases teòriques i evolució de l’assistència en salut mental
1.2 Teories i models conceptuals en salut mental
1.3 Sistemes de classificació en salut mental i addiccions: taxonomies mèdiques i infermeres
1.4 Valoració d’infermeria de salut mental

2. La salut mental. Un enfocament comunitari

*  2.1 Intervenció d’infermeria en els diferents nivells de prevenció
2.2 Recursos assistencials en salut mental
2.3 Context social i cultural en l’atenció als problemes de salut mental

3. La salut mental dels joves. Detecció, prevenció i intervenció en els problemes més freqüents en la infància i adolescència

*  Valoració per patrons funcionals o necessitats, planificació i continuïtat de cures
Principals diagnòstics (NANDA-I), problemes interdependents, resultats (NOC), intervencions d’infermeria (NIC) i estudi de casos

3.1 Trastorns del desenvolupament TDAH i TEA
3.2 Trastorns de la conducta alimentària (TCA)
3.3 Trastorns de la personalitat

4. La salut mental de l’adult i de la persona gran. Detecció, prevenció i intervenció en els problemes més freqüents

*  Procés de valoració infermer, planificació i continuïtat de la cura
Principals diagnòstics (NANDA), problemes interdependents, resultats (NOC), intervencions d’infermeria (NIC)
Estudi de casos

4.1 Trastorns d’ansietat
4.2 Trastorn obsessivocompulsiu
4.3 Trastorns de l’estat d’ànim: depressió i suïcidi / trastorn bipolar
4.4 Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
4.5 Trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius
4.6 Trastorns mentals orgànics: delírium, demència
4.7 La salut mental del cuidador
4.8 Atenció a les urgències
4.9 La perspectiva de gènere en la salut mental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals. Sessions expositives dirigides.
— Treball autònom, lectura, estudi i anàlisi de la documentació i bibliografia recomanada i de l’exposada al Campus Virtual.
— Treball de resolució de casos: elaboració d’un pla de cures aplicant metodologia infermera d’acord amb l’estudi de casos treballats a classe.
— Tutories de seguiment de l’evolució de l’aprenentatge.
— Pràctiques orals comunicatives, i exposicions i defensa de treball final de l’assignatura.
— Sortida de camp i preparació de la Jornada de la Salut Mental.
— Seminaris. Treball en grup dirigit sobre temes del programa, pràctiques amb documents i estudi de casos.

1. Assessorament sobre el treball final de l’assignatura. Taxonomies infermeres aplicades a salut mental. 1 sessió
2. Tècniques d’intervenció infermera en salut mental. 1 sessió
3. Intervencions d’infermeria en trastorns d’ansietat. NIC: tècnica de relaxació 5880. 1 sessió
4. Contenció verbal i emocional. 1 sessió
5. Resolució d’un cas. 3 sessions
6. Jornada de la Salut Mental - 3 sessions
7. L’estigma. 1 sessió
8. Intervenció en addiccions. 1 sessió

 

* Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continuada

— Prova objectiva: consisteix en preguntes de tipus test d’elecció múltiple i elecció única. Penalitzen els errors. Suposa el 60 % de la nota final (6 punts).  

Grup E: divendres 30/11/2021

— Prova escrita de resolució d’estudi de cas, que significa el 10 % de la nota final (1 punt).

Grup E: 16/12/2021

Elaboració i presentació d’un treball. Suposa el 10 % de la nota final (1 punt).

Grup E: divendres 10/12/2021

— ​Seminaris:

Les activitats dutes a terme en els seminaris tenen un valor total del 20 % de la nota final (2 punts):

• Seminari: 0,2 punts. Grup E-D: 30/09/2021 - 23/11/2021 -  25/11/2021 - 14/12/2021  

• Seminari: 0,1 punts. Grup E: 21/12/2021- 11/01/2022

• Seminari: 0,5 punts. Grup E: 2/12/2021 - 9/12/2021

Per poder computar la nota final de l’assignatura cal obtenir una qualificació de 5 o superior en cada part.

La nota final s’obté de la suma de cadascuna de les parts.

Per poder optar a un excel·lent s’ha d’haver assistit a tots els seminaris.

 

Reavaluació (continuada)

Poden optar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat la prova objectiva de tipus test i/o la resolució d’un cas. En aquest cas, per poder computar la nota final de l’assignatura cal obtenir una qualificació de 5 o superior.

Grups E: 20/01/2022

 

* Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

Avaluació única

El termini en el qual l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única és els primers quinze dies de docència. Cal emplenar per duplicat el full específic, i entregar-lo al professor de l’assignatura.

Les proves d’avaluació única consten de:

— Preguntes de tipus test, d’elecció múltiple i d’elecció única. Penalitzen els errors. Suposa el 80 % de la nota final (8 punts).

— Prova escrita de resolució, estudi de cas, que significa el 20 % de la nota final (2 punts).

Grup E: divendres 13/01/2022

Poden optar a la revaluació els estudiants que no hagin superat la prova objectiva de tipus test i la resolució d’un cas. En aquest cas, per poder computar la nota final de l’assignatura, cal obtenir una qualificació de 5 o superior.

Per poder computar la nota final de l’assignatura cal obtenir una qualificació de 5 o superior en cada part.

 

Revaluació (única)

Poden optar a la revaluació els estudiants que no hagin superat la prova objectiva de tipus test i la resolució d’un cas. En aquest cas, per poder computar la nota final de l’assignatura cal obtenir una qualificació de 5 o superior.

Grup E: 20/01/2022

 

* Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JMc, (ed.) Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 6a ed. Madrid: Elsevier, cop. 2013.  Disponible versió electrònica per usuaris UB (identificació amb SIRE).  

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington : American Psychiatric Association; 2013.  Disponible 5a ed. en castellà (2014)  

Moorhead S, et al, editors. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 5a ed. Barcelona: Elsevier; cop. 2014. Disponible versió electrònica per usuaris UB (identificació amb SIRE).  

 

NANDA International: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Madrid: Elsevier; cop. 2015. Disponible versió electrònica per usuaris UB (identificació SIRE).   Disponible 2018-2020 en anglès  

OPS/OMS. CIE-10: Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. 10a rev.  Washington: Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud; 1997.

Rebraca Shives L. Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos. 6a ed. Madrid: McGraw-Hill/Intermericana de España; cop. 2007.  

Rigol Cuadra A, Ugalde Apalategui M. Enfermería de salud mental y psiquiátrica. 2a ed. Barcelona: Masson; 2010.  

Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 8a ed. Barcelona : Elsevier; 2015.  

 

Bases de dades

PubMed [Internet]. Bethesda: National Center for Biotechnology Information. U.S. National Library of Medicine 

Pàgina web

Excelencia clínica / Mejorar atención pacientes [Internet]. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad  [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/saludMental.htm   Enllaç

Public Health web site - Comisión Europea [Internet]. [citat 07 set 2017] Disponible a: http://ec.europa.eu/health/index_es.htm   Enllaç

OMS: Organitzacion Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: World Health Organization; c2014 [citat 07 set 2017]. Disponible a:http://www.who.int/es/

 

Canal Salut [Internet]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut [citat 07 Set 2017]. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca   Enllaç

Text electrònic

Pla de salut de Catalunya 2011-2015 [Internet]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut [citat 07 set 2017]. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/pla_de_salut_2011_2015