Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estades Clíniques II

Codi de l'assignatura: 365155

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M Mercedes Gonzalez Lopez

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 24

Programa únic: S

 

 

Idioma

 

Català i Castellà

 

 

Consideracions prèvies

 

Grup E

—Coordinació de grup: Mercè González López

— Professorat: Agnès Nicolau Galindo, Montserrat Granados Pérez, Ana Guirao Mayoral, Tere Hospital Vidal.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 600

 

Activitats presencials i/o no presencials

400

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

400

Treball tutelat/dirigit

110

Aprenentatge autònom

90

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’estudiant que utilitzi durant tot el curs, per guiar l’autoaprenentatge, la publicació:

 

 “Martínez-Momblan MA, Colina-Torralba J, Basco-Prado LR, Delgado-Hito P, Romero-García M, de la Cueva-Ariza L, et al. Manual de pràctiques clíniques del Grau d’Infermeria. Estades Clíniques II. 1a ed. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; 2019.” disponible a la Biblioteca i a la llibreria del Campus i de la UB.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o vocació d'una manera professional i de demostrar l'assoliment de competències mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB4. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB1. Capacitat per demostrar assoliment i comprensió de coneixements en una àrea d'estudi que es basa en l'educació secundària general, i que en general és a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.3 Pràctica legal.1.3.1 Exercir d'acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes.1.3.2 Reconèixer les pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona, i respondre-hi de manera apropiada.1.3.3 Integrar els coneixements, les habilitats i les actituds per proporcionar cures segures i efectives.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.2 Pràctica interdisciplinària.2.2.2.1 Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per proporcionar cures integrals.2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements

― Descriure  la pràctica professional infermera en l’estructura, espais i normatives de les pràctiques en el món hospitalari, treballant les competències assignades a l’assignatura.


― Identificar els procediments, protocols i maneig de material i aparells de les unitats de pràctiques clíniques.


― Identificar el rol i valors de l’equip multidisciplinari.


― Identificar els criteris per valorar les necessitats dintre del model conceptual de Virginia Henderson.


Referits a habilitats, destreses

― Demostrar habilitats d’observació i comunicació per a la valoració amb la classificació de dades segons manifestacions d’independència, de dependència segons model conceptual de Virginia Henderson en diferents situacions de salut.


― Resoldre exercicis de valoració, diagnòstic, intervenció i avaluació d’activitats de cura.


― Demostrar un ordre i mètode de treball correcte, amb llenguatge científic i professional adequat.


― Demostrar la capacitat d’anàlisi i pensament crític en la resolució dels casos.


― Demostrar responsabilitat pel treball autònom i el cooperatiu.


― Demostrar empatia i escolta activa durant les pràctiques clíniques.


Referits a actituds, valors i normes

― Respectar la confidencialitat de la informació rebuda i de la registrada de la persona, grup i altres professionals.


― Aplicar el marc legal del desenvolupament de la professió infermera.


― Proporcionar un tracte humà en les intervencions a la persona i grup, amb independència de l’ètnia, gènere, cultura, formació i nivell social.


 

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les pràctiques clíniques estan distribuïdes en dos grups amb els períodes següents:

Primer període: del 5 d’octubre de 2021 al 28 de gener de 2022

Segon període: del 15 de febrer de 2021 al 27 de maig de 2022

La metodologia docent inclou les activitats següents:

1.- Pràctiques clíniques: pràctiques que es fan en un centre clínic o hospitalari, dins d’un horari i amb l’assistència permanent del professor per tal que l’alumne utilitzi per ell mateix un cert equipament o instrumental d’anàlisi i per facilitar la correlació entre la teoria i la pràctica.

2. Seminaris: tenen com a objectiu reforçar coneixements i habilitats sobre els continguts teòrics dels diferents blocs que integren les diverses temàtiques de l’assignatura; sessions de reflexió i debat sota la coordinació d’una professora associada mèdica; exercicis sobre observació de l’entorn, descripció de necessitat, casos d’administració de fàrmacs i posada en comú dels resultats de l’activitat d’aprenentatge. Són els següents:

Sessió 1. Ubicació i diari reflexiu
Sessió 2. Desenvolupament del procés infermer
Sessió 3. Seminari de farmacologia
Sessió 4. Dilema ètic: cas clínic
Sessió 5. Desenvolupament del segon procés infermer.
Sessió 6. Seminari de procediments i tècniques

3. Pràctiques de problemes/ Exercicis pràctics; Activitat didàctica que té per objectiu l’aprenentatge o la pràctica dels coneixements o habilitats programats. Consisteix en la formulació, anàlisi, resolució i debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura.

4. Tutorització per grups. Tenen un caràcter formatiu, amb la finalitat de reforçar dubtes i preguntes que es plantegen durant els diferents seminaris.
Utilització del Campus Virtual com a mitjà d’aprenentatge i avaluació d’activitats d’aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 


 

 

Avaluació única

Les competències d’aquesta assignatura s’avaluen mitjançant una avaluació formativa i continuada.

A l’avaluació de l’estudiant hi intervenen:


— Professorat associat mèdic del centre de pràctiques, que informa del procés continuat de l’estudiant.
— Professor o professora que fa la coordinació del centre de pràctiques, que supervisa el procés d’aprenentatge de l’estudiant.
— L’estudiant, mitjançant les activitats integrades a la pràctica clínica.
— La professora responsable de l’assignatura, responsable de l’avaluació global de l’estudiant i de la qualificació.

Activitats d’avaluació dels grups 
Els criteris d’avaluació, de ponderació i de qualificació són els següents:

Bloc I. Pràctiques clíniques:


Pràctiques hospitalàries. Proves d’avaluació mitjançant una graella d’avaluació amb escala de:

0-2 (no ho ha fet, o ho ha fet malament)

3-4 (insuficient, li manquen aspectes importants)

5-6 (suficient, tot i que ha de millorar)

7-8 (correcte, no s’ha deixat cap aspecte important)

9-10 (excel·lent, ho ha fet a la perfecció)

 

Ponderació total: 50 %. Avaluació competencial de:


Pràctica professional: són els objectius nuclears. En finalitzar les pràctiques, tots aquests ítems han d’estar superats. Si no s’han aconseguit tots, l’alumne suspèn les pràctiques. Graella d’avaluació amb 10 ítems. Ponderació de 10 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.


• Prestació i gestió de cures: graella d’avaluació amb 12 ítems. Ponderació, 10 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.


Comunicació i gestió de recursos: graella d’avaluació amb 5 ítems. Ponderació, 10 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.


Desenvolupament professional: graella d’avaluació amb 4 ítems. Ponderació, 10 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.


Gestió de recursos: graella d’avaluació amb 4 ítems. Ponderació, 10 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.

 

Bloc II. Activitats d’aprenentatge dirigides:

Seminaris. Proves d’avaluació de les activitats integrades en la pràctica clínica i tutoritzades per la professora associada. 

 

Ponderació total, 50 %. Avaluació competencial de:

Objectius nuclears: en finalitzar els seminaris, tots aquests objectius han d’estar aprovats. Es condició sine qua non perquè l’estudiant obtingui una qualificació. En cas contrari automàticament l’estudiant estaria suspès.

Procés infermer. Ponderació, 20 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.

Seminari de procediment i tècniques. Ponderació, 5 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.

Seminari de dilema ètic. Ponderació, 5 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.

Seminari d’Ubicació i diari reflexiu. Ponderació, 15 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques.

Seminari de farmacologia. Ponderació, 5 %. Data: en finalitzar les pràctiques clíniques

 

  1. vidències mínimes per a poder ser avaluat:


Bloc I. Pràctiques clíniques i Seminaris:

Pràctiques clíniques:
• Haver assistir al 90 % de les pràctiques hospitalàries.
• Faltes d’assistència justificades a les pràctiques clíniques:
- No assistència igual o superior al 25 %: les pràctiques queden suspeses.
- No assistència inferior al 25 %: es planifica una activitat de recuperació.
- No assistència no justificada d’un dia esporàdic: es disminueix 0,5 punts per cada dia, en la nota final de pràctiques. 

-Entenem com a falta justificada:
  • Per exàmens, ja siguin finals o parcials1*.
  • Per tutories: l’estudiant té permís a les hores indispensables per a la tutoria1.
  • Per visita mèdica1.
  • El temps necessari per dur a terme activitats acadèmiques obligatòries i de representació i participació universitària1.
  • Per malaltia: entre un 10% i un 15% de la durada total d’hores de les pràctiques programades al projecte formatiu. En aquest cas, l’estudiant pot ampliar el període o l’horari de les pràctiques pel nombre d’hores de la malaltia, després d’una justificació mitjançant informe  mèdic[1].
  • Per altres supòsits degudament justificats i consensuats entre l’empresa o institució i la UB1Seminaris:
• Haver assistit al 90 % dels seminaris integrats a la pràctica clínica.
• Presentar amb els criteris de rigor científics les cinc activitats d’avaluació en el temps establert en el pla docent de l’assignatura.
• Entenem com a falta justificada els mateixos criteris que els indicats a les pràctiques clíniques.

Comunicació d’absències:

L’estudiant ha d’informar l’entitat col·laboradora (tutora del centre col·laborador —infermera de referència— i associat mèdic) de qualsevol absència i ha de presentar el justificant corresponent.
 

Els estudiants que no tinguin aprovades de manera independent totes les activitats integrades a l’assignatura (pràctiques clíniques, seminaris, simulació i que no superin l’avaluació de les evidències) obtindran una nota de suspens.

Tots els alumnes hauran d’aportar la documentació obligatòria prèviament explicada en les sessions d’informació als estudiants. La falta d’entrega d’alguns documents obligatoris (calendari de vacunació, drets i deures, ...) impedirà l’elecció i l’inici de l’assignatura

Vacunació COVID-19. Els centres sanitaris on es realitzen les pràctiques clíniques estableixen com a requisit indispensable que l’alumnat estigui vacunat contra la COVID-19. 

Qualificació:
— 0 a 4,9: suspens
— 5,0 a 6,9: aprovat
— 7,0 a 8,9: notable
— 9,0 a 10: excel·lent


Revaluació

No és factible la revaluació, per les característiques de l’assignatura

 

Avaluació única

L’alumne matriculat en aquesta assignatura no es pot acollir a l’avaluació única, a causa de la singularitat de l’assignatura.

Revisió d’examen

Un cop publicada la nota de cadascuna de les activitats d’avaluació, l’estudiant pot demanar revisió, que es fa entre el tercer i el cinquè dia hàbil posterior a la publicació de les qualificacions. No s’accepten sol·licituds de revisió en dates que estiguin fora del límit establert.
 

  1. 1 Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada per Consell de Govern el 8 maig del 2012).

*En aquests casos es consideren les hores indispensables per assistir-hi

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Butcher HK, Bulechek GM, Dochterman JM, Wagner C. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 7.a ed. Barcelona : Elsevier; 2019. 528 p.

Johnson M. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2012.  Enllaç

Luis Rodrigo  MT, Fernández Ferrín C, Navarro Gómez MV. De la teoría a la práctica: el pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona [etc.]: Masson; 2008. ( cap. 1,2,3,4.)  Enllaç

Luis Rodrigo MT. Los Diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 9a ed. Barcelona [etc.]: Masson; 2013.  Enllaç

NANDA International, Kamitsuru S, Herdman HT. Diagnósticos enfermeros : definiciones y clasificación: 2018-2020. Barcelona: Elsevier; 2019. 520 p

Moorhead S, Swanson E, Johnson M, Maas ML. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) Medición de Resultados en Salud. 6a ed. Barcelona: Elsevier; 2019. 688 p