Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estades Clíniques III

Codi de l'assignatura: 365156

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Núria Fabrellas Padrés

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Professorat de l’assignatura

 

Grup E: Núria Fabrellas, Ángel Casado i professorat associat vinculat a la pràctica assistencial dels equips d’atenció primària on es porten a terme les pràctiques.

 

 

Idioma

 

Català i Castellà

 

 

Consideracions prèvies

 

Pràctiques del primer semestre: del 5 d’octubre del 2021 al 28 de gener de 2022
Pràctiques del segon semestre: del 15 de febrer al 27 de maig de 2022

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

336

(És obligatori participar en els seminaris teòrics i pràctics, presentacions orals i tutories que es fan en el centre de pràctiques.)

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

322

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

14

(Preparació del treball final de pràctiques, tutorització de l’aprenentatge amb el professor tutor/associat.)

Aprenentatge autònom

100

(Fer cerques bibliogràfiques, revisar les guies de pràctica clínica referenciades a la bibliografia, preparar seminaris i presentacions orals, fer reflexions de l?aprenentatge.)

 

 

Recomanacions

 

— Assistència. Les faltes d’assistència s’han de justificar i posteriorment recuperar.
— Identificació. S’ha de portar una targeta identificadora plastificada amb la fotografia.
— Uniforme. S’ha d’utilitzar l’uniforme complet de l’escola.
— Aspecte personal. Cal tenir una correcta higiene personal i dur els cabells recollits. S’han de portar les ungles curtes i sense pintar. No s’han de portar joies ni en avantbraços ni mans.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.3 Pràctica legal.1.3.1 Exercir d'acord amb la legislació pertinent i amb les lleis comunes.1.3.2 Reconèixer les pràctiques que poden posar en perill la seguretat, privacitat o dignitat de la persona, i respondre-hi de manera apropiada.1.3.3 Integrar els coneixements, les habilitats i les actituds per proporcionar cures segures i efectives.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.2 Pràctica interdisciplinària.2.2.2.1 Col·laborar amb l'equip interdisciplinari de salut per proporcionar cures integrals.2.2.2.2 Facilitar la coordinació de les cures per a l'assoliment dels resultats de salut esperats.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.2 Gestió de cures.2.2.1 Entorn segur.2.2.1.1 Facilitar un entorn físic, psicosocial, cultural i espiritual que promogui la seguretat de la persona i el grup.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de donar una atenció d’infermeria adequada a individus, famílies i altres grups de la comunitat des d’una visió holística i integral.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’integrar i aplicar els coneixements adquirits a l’aula.
— Utilitzar habilitats d’observació i comunicació per fer l’entrevista i per obtenir dades.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar empatia i escolta activa durant la trobada clínica.
— Utilitzar un llenguatge verbal i no verbal adaptat a les persones a les quals dirigir-se.

 

— Proporcionar en les intervencions un tracte digne a la persona i grup, amb independència del sexe, el gènere, l’ètnia, la religió, la cultura, la ideologia, la formació i el nivell social.

— Respectar la confidencialitat de la informació rebuda i de la registrada de la persona, grup i altres professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El període de pràctiques del primer semestre és del 5/10/2021 al 28/1/2022

El període de pràctiques del segon semestre  és del 15/2/2022 al 27/5/2022

La metodologia docent inclou les activitats següents:

— Abans d’iniciar les pràctiques clíniques es faran els procediments d’infermeria programats a la plataforma virtual Elsevier Clinical Skills

— Pràctiques clíniques en un centre de salut d’atenció primària (treball a la consulta, visites domiciliàries i atenció comunitària)

— Seminaris. Es duen a terme al centre de pràctiques habitualment de 14 a 15 hores.

1. Activitats preventives: Nen sa, vacunes, tabac, vacunes adults. Primera quinzena de pràctiques
2. Atenció a les persones amb problemes de salut aguts: Embenatges, sutures, cures  i ferides. Segona quinzena de pràctiques
3. Atenció a les persones amb un problema de salut crònic: Espirometries, risc cardiovascular, TAO, ECG, cronicitat. Tercera quinzena de pràctiques
4. Atenció domiciliària: ATDOM, nafres. Quarta quinzena de pràctiques
5. Atenció a la comunitat: Salut comunitària. Cinquena quinzena de pràctiques
6. Presentació de casos per part de l’estudiant. Sisena quinzena de pràctiques

— Reflexions de les pràctiques al centre d’atenció primària (CAP):

Reflexió 1 - grupal (extensió màxima: 600 paraules / 4.200 caràcters / 2 pàgines)

Els eixos en què s’ha de basar la reflexió són:

   — Les característiques, organització dels serveis i unitats del CAP on fan les pràctiques

   — Característiques de la població i del barri atès pel CAP

   — El paper de la infermera en l’àmbit de l’atenció primària

   — Contrast de l’experiència al CAP en relació amb les concepcions i expectatives prèvies a les pràctiques

• Reflexió 2 - individual (extensió màxima: 600 paraules / 4.200 caràcters / 2 pàgines)

L’objectiu és continuar amb aquest diàleg amb un mateix per reflexionar sobre els eixos següents:

   — Percepció del progrés i evolució personal durant l’estada al CAP

   — Les habilitats comunicatives necessàries per atendre la població que acudeix al CAP

   — Un fet destacable (que us hagi sorprès) ocorregut durant les pràctiques

   — Altres aspectes a destacar en relació amb l’aprenentatge al CAP

                 - Elaborar un treball pràctic escrit i/o oral a proposta del professorat associat del centre d’atenció primària (CAP)

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia de COVID-19

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Pràctiques clíniques (80 % de la nota final)

— Seminaris: preparació i participació (10 % de la nota final)

— Treballs: escrits i orals (5 % de la nota final)

— Reflexió escrita de l’aprenentatge de les pràctiques al centre d’atenció primària (5 % de la nota final)

Les graelles d’avaluació de les diferents activitats estan a disposició de l’alumnat al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Les evidències mínimes per ser avaluat són:

— Fer un mínim d’un 90 % de les activitats de pràctiques.

— Participar en el 80 % dels seminaris.

— Fer i enviar les dues reflexions de l’aprenentatge programades durant les pràctiques.

 

Es consideren motius justificats per fer faltes d’assistència a les pràctiques clíniques:

— Activitats acadèmiques obligatòries o de representació i participació universitària

— Malaltia / visita mèdica

— Situació personal / familiar greu

— Altres supòsits degudament justificats i consensuats entre la institució i la UB.

Cal justificar l’absència documentalment. Es disminueix 0,5 punts a la nota final de pràctiques per cada dia de no assistència (no justificada) a les pràctiques clíniques.

 

Vacunació COVID-19. Els centres sanitaris on es realitzen les pràctiques clíniques estableixen com a requisit indispensable que l’alumnat estigui vacunat contra la COVID-19. 

 

Reavaluació

Si algun alumne no assoleix les competències en el període previst es pot valorar (segons disposició del centre) d’allargar el període de pràctiques.

 

Avaluació única

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, no hi ha avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

Martin Zurro A, Jodar G. Atención familiar y salud comunitaria: conceptos y materiales para docentes y estudiantes. Barcelona: Elsevier; cop 2011.  Enllaç

Galimany Masclans J,  Fabrellas Padrés N (coords.). Enfermería de salud pública y atención comunitaria. Barcelona: Edicions UB; 2019

Text electrònic

Amado Guirado E, Brotons Cuixart C, Dalfó Baqué A, Gibert Llorach E, Pepió Vilaubí JM, Salleras Marcó N. Hipertensió arterial [Internet].  Barcelona: Institut Català de la Salut;  2003 [citat 22 Set 2016]. Disponible a:  http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/hipertensio/hipertensio.htm.

   

Anguera C, Caula J, Castillo JA, Gaitano A,  Llauger MA, Pastor E,  et al. Malaltia pulmonar obstructiva crònica [Internet].  Barcelona: Institut Català de la Salut;  2010 [citat 22 Set 2016]. Disponible a: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/mpoc/mpoc.htm.

Baena Díez JM, Barcelo Colomer E, Ciurana Misol R,  Franzi Sisó A, García Cerdán MR, Ríos Rodriguez MA, et al. Colesterol i risc coronari [Internet]. Barcelona: Institut Català de la Salut; 2009 [citat 22 Set 2016]. Disponible a: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/colesterol/colesterol.htm

Bastida N, Crespo R, González J, Montoto MJ, Vedia C. Úlceres per pressió [Internet].  Barcelona: Institut Català de la Salut;  2002 [citat 22 Set 2016]. Disponible a: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/ulceres_pressio/index.htm.

Cabezas Peña C,  Martín Cantera C,  Ballvé Moreno JL,  Bladé Creixent J,  Borràs i Martorell M, Granollers Mercader S, et al. Detecció i tractament del consum del tabac [Internet]. Barcelona: Institut Català de la Salut; 2009 [citat 22 Set 2016]. Disponible a:  http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/tabac/tabac.htm

Capillas Pèrez RM, Castillo Muñoz L, Morros Torné C, Portas Freixes J, Vedia Urgell C. Úlceres vasculars [Internet] . Barcelona: Institut Català de la Salut; 2004 [citat 22 Set 2016]. Disponible a: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/ulceres_vasculars/ulceres_vasculars.htm.

Mata M, Cos FX,  Morros R, Diego L,  Barrot J,  Berengué M, et al. Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2 [Internet].  Barcelona: Institut Català de la Salut;  2010 [citat 22 Set 2016]. Disponible a:  http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/diabetis/diabetis.htm