Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 365157

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Narly Benachi Sandoval

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les condicions previstes en aquest  Pla d’Estudis es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 (SARS-CoV-2).

 

 

Àmbits docents del TFG

 

Els àmbits docents del TFG estan relacionats amb les diverses matèries del grau i estan definits a la guia del TFG.

 

 

Idioma

 

Català i Castellà

 

 

PROFESSORAT

 

 • El professorat de l’assignatura Treball Final de Grau (TFG) és el vinculat a l’ensenyament d’Infermeria i és designat pels caps del Departament de Salut Pública, Salut Mental I Maternoinfantil I Departament d’Infermeria Fonamental I Medicoquirúrgica. 
 • La Comissió del Treball Final de Grau (CTFG) està formada per la coordinadora de l’assignatura i professors dels dos Departaments.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

92

 

 

Recomanacions

 

Es recomana llegir detingudament la GUIA TFG, pla d’estudis, normativa del TFG i revisar periòdicament els documents, activitats i missatges que es publiquen al campus virtual.

Així mateix, és molt important treballar de manera planificada i continuada, per a aconseguir satisfactòriament els objectius de l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.2 Pràctica ètica.1.2.1 Exercir d'acord amb els codis deontològics i de conducta de la professió.1.2.2 Exercir amb respecte a la dignitat, la cultura, els valors, les creences i els drets de la persona i els grups.

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

1 Pràctica professional, ètica i legal.1.1 Responsabilitat.1.1.1 Acceptar el fet d'haver de retre comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals.1.1.2 Reconèixer i diferenciar la responsabilitat pròpia de la dels altres membres de l'equip de salut, professionals i no professionals.

   -

3 Desenvolupament professional.3.7 Usar la pràctica reflexiva per identificar les capacitats i limitacions professionals pròpies, i cercar el suport apropiat.3.8 Aprofitar les oportunitats d'aprendre amb altres persones que contribueixen a l'atenció de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

3 Desenvolupament professional.3.4 Prendre part en les activitats de millora de la qualitat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Demostrar la integració de les competències específiques i transversals definides en els diferents àmbits docents de la titulació.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Elaborar un treball o projecte original i individual relacionat amb els àmbits docents que integren el grau.
 • Presentar i defensar el TFG davant del tribunal universitari (comissió avaluadora).

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Respectar l’autoria de la documentació utilitzada.
 • Expressar capacitat de reflexió crítica i respectuosa.
 • Mostrar una actitud activa i autònoma en el propi procés d’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El TFG en el grau d’Infermeria: objectius, estructura, modalitats, rúbriques, implementació i experiències dels estudiants

2. La revisió bibliogràfica: com fer una síntesi de l’evidència científica

3. Fonts primàries i secundàries d’evidència científica

4. El procés de cures basat en una teoria o model conceptual infermer

5. El projecte d’educació per la salut

6. Aprenentatge i servei

7. El projecte de recerca

8. Salut digital

9. Emprenedoria

10. Com dissenyar un pòster científic

11. Defensa del pòster científic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament del TFG preveu una sèrie d’activitats formatives de caràcter divers que es duen a terme de manera programada al llarg del curs:

a) Activitats col·lectives

 • Sessions expositives.
 • Tutories individuals i grupals.
 • Pràctiques amb ordinador: fonts primàries i secundàries d’evidència científica.

b) Activitats individuals i/o grupals

 • Desenvolupament de les competències transversals associades al TFG.
 • Elaboració d’un treball escrit, segons una de les modalitats descrites a la Guia del TFG.
 • Preparació de la presentació oral i defensa del treball escrit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Evidències mínimes per poder ser avaluat i activitats d’avaluació acreditativa

 1. Demostració del nivell d’assoliment establert per a les competències transversals associades al treball final de grau. Avaluat pel tutor mitjançant la rúbrica de competències transversals i amb la qualificació necessària d’apte per obtenir l’autorització de la presentació oral i defensa del treball escrit.
 2. Treball escrit segons una de les modalitats descrites a la guia del TFG. Avaluat pel tutor mitjançant la rúbrica del treball escrit, amb una ponderació del 60 % de la nota final.
 3. Presentació oral i defensa del treball escrit. Avaluat per dos professors integrants d’una comissió avaluadora (membres del tribunal) mitjançant la rúbrica de presentació oral i defensa, amb una ponderació del 40 % de la nota final (20 % per a cadascun dels dos membres).

Les rúbriques per a l’avaluació de les diferents activitats són al Campus Virtual de l’assignatura.

Les dates de lliurament de les activitats estan descrites al cronograma de la guia del TFG, que és al Campus Virtual de l’assignatura.

Les dates d’entrega, tant del treball escrit com de la presentació oral en format pòster del TFG, s’han de penjar en format PDF al Campus Virtual dins dels terminis que consten en el cronograma esmentat de la guia, per poder ser avaluat. Si es lliuren fora del termini corresponent, la nota obtinguda és un suspens.

Els estudiants que no hagin fet un mínim de 4 tutories amb el tutor al llarg del curs no poden obtenir l’apte en l’evidència 1, i per tant, no tenen l’autorització necessària per a la presentació oral i la defensa del TFG.

Els estudiants que no tinguin un apte en l’evidència 1 es qualifiquen amb un suspens.

Els estudiants que no aportin les evidències mínimes descrites no s’avaluen i tenen una qualificació de no presentat.

 

Reavaluació

Ateses les característiques d’aquesta assignatura, no és possible la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Huber DL. Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo. Barcelona: Elsevier; 2020.

Sánchez García JC , Hernández Sánchez BR. El proceso emprendedor. 1ª edición. Madrid: Dykinson; 2020. 

Grove SK, Gray JR. Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. Barcelona: Elsevier; 2019.

Argimon Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 5a edición. Elsevier; 2019.

Galimany Masclans J, Fabrellas i Padrès N. Enfermería de salud pública y atención comunitaria. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona; 2019.

Arribas Cachá A. Modelos conceptuales del cuidado : proyecto de investigación CENES: línea de investigación Fundamentos del cuidado. 3ª edición. Departamento de Metodología e Innovación del Cuidado; 2017. 

Lleixà Fortuño M, Montesó Curto P. Investigación en enfermería: teoría y práctica. publicacions Universitat Rovira i Virgili; 2017.

Martin Garcia MJ. Proyectos con alma: trabajo por proyectos con servicio a la comunidad. Barcelona: Graó; 2016.

Alligood MR. Modelos y teorías en enfermería. 8a ed. Barcelona: Elsevier; 2015.

Sáez Cárdenas S, Martínez Orduna M, Torres C. Educación para la salud: aportaciones multidisciplinarias a la formación e investigación. Lleida: Milenio; 2015

Bases de dades

Biblioteca Cochrane Plus [Internet]. BIREME/OPS/OMS.  Enllaç

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) [Internet]. EBSCO; c2013.  Enllaç

Cochrane Library [Internet]. The Cochrane Collaboration. John Wiley & Sons; c 2012-.  Enllaç

ENFISPO. Enfermería, Fisioterapia, Podología [Internet]. Escuela Universitaria de Enfermeria, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid.  Enllaç

Mendeley: gestor de referències i citacions bibliogràfiques [Internet]. [New York] : Elsevier, 2013-  Enllaç

PubMed [Internet]. National Center for Biotechnology Information ( NCBI), at the U.S. National Library of Medicine (NLM),  National Institutes of Health (NIH).  Enllaç

Scopus [Internet]. Elsevier B.V.  Enllaç

Pàgina web

NNNConsult  Enllaç

  Eina per a la consulta, formació i creació de plans de cures amb NANDA, NOC, NIC

Guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final de grau - UB  Enllaç