Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Deontologia, Bioètica i Dret en Nutrició Humana i Dietètica

Codi de l'assignatura: 365252

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar De Lecuona Ramirez

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT4 - Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CT1 - Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CE27 - Capacitat d'interpretar els informes i expedients administratius en relació amb els aliments i ingredients.

   -

CE26 - Capacitat d'assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l'etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.

   -

CE4 - Reconeixement dels elements essencials de la professió del dietista i nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant-hi el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, als seus hàbits, creences i cultures.

   -

CE1 - Capacitat de criteri sobre la qualitat i seguretat dels aliments i d'interpretar-ne els informes.

   -

CE5 - Capacitat de desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i d'adquirir habilitats per treballar en equip.

   -

CE10 - Capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista i nutricionista.

   -

CE7 - Capacitat de conèixer els límits de la professió i les seves competències, i identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

   -

CE9 - Capacitat de conèixer, valorar críticament i utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

   -

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprofundir en el significat de la deontologia i dels objectius de la relació assistencial en l’àmbit de la nutrició humana i dietètica.

 

— Estudiar la bioètica i la seva inserció en la professió sanitària de nutrició humana i dietètica.

 

— Adquirir la terminologia bàsica i els conceptes fonamentals del sistema jurídic i conèixer el contingut i l’evolució dels drets humans reconeguts internacionalment.

 

— Establir la relació entre bioètica, dret (i drets humans) i nutrició humana i dietètica.

 

— Adquirir una visió pràctica de la normativa aplicable.

 

— Desenvolupar una actitud tolerant i oberta en el debat sobre els problemes que generen els canvis socials i el progrés científic i tecnològic aplicable a la nutrició humana i dietètica.

 

— Desenvolupar pensament crític. Aprendre a informar-se (veracitat, fiabilitat, rigor i professionalisme) i a formar-se.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar els problemes i donar els instruments per a la presa de decisions en situacions de conflicte ètic en nutrició humana i dietètica.

 

— Utilitzar adequadament les fonts de coneixement clàssiques i les resultants de les noves tecnologies de la informació.

 

— Identificar els principis bioètics i els drets implicats en situacions de conflicte en nutrició humana i dietètica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Promoure la professionalitat, la integritat i la transparència en la presa de decisions.

 

— Identificar els valors de la professió de nutrició humana i dietètica i les normes deontològiques d’altres professions sanitàries així com l’estudi comparat dels codis deontològics de la professió de nutrició humana i dietètica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Deontologia professional en nutrició humana i dietètica

1.1. Deontologia professional en nutrició humana i dietètica.Valors, principis, drets i deures

1.2.  Anàlisi comparada de codis ètics i bones pràctiques de la professió. Dimensió internacional, europea, estatal i autonòmica

1.3. Associacions i organitzacions de nutrició humana i dietètica.Àmbit internacional (ICDA), àmbit europeu (EFAD), àmbit estatal (Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica) i autonòmic

1.4. Col·legiació professional. El Consell General de Nutricionistes i Dietistes d’Espanya. Referència especial a CODINUCAT

1.5. Codis deontològics. Origen, estructura i contingut del codi deontològic del Consell General de Nutricionistes i Dietistes. Altres propostes i recerca en deontologia professional en nutrició humana i dietètica

1.6. Àmbits d’actuació i competències del nutricionista dietista: clínic, salut pública, restauració col·lectiva, indústria, recerca i docència. La inserció del nutricionista dietista en equips multidisciplinaris. Altres àmbits (divulgació científica, etc.). Trets identificatius

1.7. L’accés a fonts fiables de coneixement. Metodologia. Recursos: CRAI UB i bases de dades

2. Bioètica: relació amb la nutrició humana i dietètica

2.1. Bioètica: concepte, origen, evolució 

2.2. Principis bioètics: autonomia, beneficència i justícia. L’informe Belmont, EUA
Factors socials i hàbits alimentaris. Característiques de la modernitat alimentària

2.3. Comitès d’ètica: assistencial, de recerca, nacionals i ad hoc. Característiques i funcions

2.4. La Comissió de Bioètica de la UB. Pautes i avaluació de la recerca universitària. Especial referència al treballs finals de grau (TFG)

2.5. El Comitè d’Ètica en Recerca Animal de la UB 

2.6. Ètica, integritat en la recerca i metodologia de la recerca. L’accés a fonts fiables de coneixement. Recursos del CRAI UB i bases de dades

3. Dret i drets humans

3.1. Dret: concepte i piràmide normativa. El marc jurídic internacional, europeu, estatal i autonòmic

3.2. Marc jurídic de referència en nutrició humana i dietètica. Llei d’ordenació de les professions sanitàries (2007). Lleis de salut pública, sanitat, autonomia del pacient i informació i documentació clínica i protecció de dades. Llei de seguretat alimentària i nutrició. Alimentació saludable, activitat física i prevenció de l’obesitat. Normativa sobre informació nutricional dels aliments i comunicació de propietats nutritives i saludables; medicaments i complements alimentaris, complements dietètics i aliments funcionals. Institucions, organitzacions i organismes internacionals implicats: FAO, OMS  (Codex Alimentarius), Unió Europea

3.3. Drets humans: concepte i característiques. Autonomia i requisit del consentiment informat en l’àmbit sanitari i de recerca. La intimitat, la confidencialitat i el lliure desenvolupament de la personalitat

3.4. L’accés a fonts fiables de producció jurídica. Recursos del CRAI UB i bases de dades

4. Utilitat del dret, dels drets humans i la bioètica en nutrició humana i dietètica

4.1. El vincle entre principis bioètics i drets humans. Impacte en els diferents àmbits de la professió. Especial referència als objectius de la relació assistencial

4.2. Els referents que proporcionen el Conveni sobre Drets Humans i Biomedicina del Consell d’Europa (1997) i la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO (2005) per a l’exercici i estudi de la professió de nutricionista i dietista

4.3. Drets i deures de pacients i usuaris

4.4. La informació jurídica i bioètica en xarxa.Principis i procediments per accedir al coneixement

5. Anàlisi dels aspectes deontològics, bioètics, jurídics i socials (casos pràctics per aplicar coneixements al llarg de tot el curs)

5.1. Problemes morals de la producció, distribució i consum d’aliments; som el que mengem? La industrialització de l’alimentació vs. vegetarianisme, veganisme, slow food, etc. L’autonomia en sanitat —drets i el deures d’usuaris i professionals sanitaris—; alimentació artificial i tractaments de suport vital; decisions al final de la vida i voluntats anticipades; rebuig de tractaments. Menors d’edat, majors d’edat, les decisions per representació. Trastorns de la conducta alimentària

5.2. L’impacte de les biotecnologies, nanotecnologies, tecnologies, dades massives (big data), aplicacions de salut i benestar, etc. en la nutrició i la dietètica; nutrigenètica i nutrigenòmica

5.3. L’activitat física i l’alimentació saludable; la recerca sobre la dieta mediterrània; publicitat dels aliments. Salut pública i l’obesitat com a pandèmia

5.4. Comunicacions comercials relacionades amb aliments; la informació nutricional dels aliments i la comunicació de les seves propietats saludables o nutritives en relació amb la publicitat i a usos comercials (apps de recomanacions nutricionals i canals de venda). Distinció legal del que constitueix un medicament o un complement alimentari enfront de criteris científics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Docència que parteix de l’anàlisi de casos pràctics i exemples per estudiar el marc teòric.
— Elaboració i resolució participativa de casos pràctics, debats a propòsit de casos concrets.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova escrita de tipus test (60 %).

Assistència i participació activa als seminaris pràctics, avaluacions parcials per temàtiques i participació en les activitats obertes del Campus Virtual en els terminis establerts (40 %).

Respecte dels seminaris, es requereix una participació activa i continuada; només l’assistència no és suficient per superar aquesta part. De la mateixa manera, cal participar —dins els terminis establerts— en les activitats obertes del Campus Virtual relacionades amb la teoria i els seminaris. Els estudiants treballen en grups temes escollits per fer una presentació oral a classe.

Hi ha reavaluació de la prova de tipus test.

 

Avaluació única

— Prova escrita tipus test (100 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Amb caràcter general, es recomana consultar el fons bibliogràfic de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

  Des del primer dia de classe, els alumnes han d’incorporar bibliografia considerada de referència mitjançant el gestor Mendeley. Rebran un seminari per accedir-hi i citar les referències correctament.

http://www.bioeticayderecho.ub.edu  Enllaç

Pollan M. El dilema del Omnívoro: en busca de la comida perfecta. Barcelona : Debate; 2017.  Enllaç

Stuart T. Despilfarro, el escándalo global de la comida. Madrid : Alianza; cop. 2011.   Enllaç

Brusset C. Cómo puedes comer eso!: un juicio sumarísimo a la industria alimentaria. Barcelona : Atalaya; 2017.  Enllaç

Alemany M, Bernabeu J, eds. Bioética y nutrición. Alicante : Aguaclara : Universitat d’Alacant, DL 2010.  Enllaç

Casado M. Bioética, derecho y sociedad. 2a ed. Madrid : Trotta; cop.2015.   Enllaç

Casado M, Patrao N, Lecuona I, et al. Declaració sobre integritat científica en recerca i innovació responsable : Barcelona - Porto, juliol de 2016. Barcelona : Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona; DL 2016.  Enllaç

Font A, Pérez JL. El derecho para no juristas: una guía para entender el sistema jurídico. Bilbao : Deusto; cop. 2009.  Enllaç

Lecuona I, Plana MJ, coord. Informació alimentària : qüestions ètiques, jurídiques i polítiques. Barcelona : Edicions de la Universitat de Barcelona; [2017].  Enllaç

Plana MJ, Cabré Ll., López Baroni M. Cuestiones bioéticas sobre la venta de alimentos y dispensación de medicamentos on line. Barcelona : Edicions UB; 2019.   Enllaç

Royo Bardonada MA, coord. Nutrición en Salud Pública. Madrid : Escuela Nacional de Sanidad; 2017.  Enllaç

Casado M, López Baroni MJ. Manual de bioética laica (I). Barcelona : Edicions UB; 2018.  Enllaç

De Lecuona I, coord. Derecho y bioética: cuestiones jurídicas y éticas de la biomedicina y la biotecnología. Barcelona : UOC; 2019.  Enllaç

Leyton F. Los animales en la bioética, tensión entre las fronteras del antropocentrismo. Barcelona : Herder; 2019.  Enllaç

Revista

Plana MJ, López Baroni M, De Lecuona I, et al. Medicamentos y alimentos on line: cuestiones éticas en torno al acceso a alimentos y medicamentos a través de Internet, Dilemata: Revista Internacional de Éticas Aplicadas. 2019; 29. Acceso abierto  Enllaç

Text electrònic

Código Deontológico de la profesión de Dietista-Nutricionista [en línea]. 2013. Disponible en: http://www.consejodietistasnutricionistas.com