Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tercera Llengua per als Negocis I (Rus)

Codi de l'assignatura: 365254

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Castellvi Vives

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els fonaments de la llengua russa aplicada.

 

Referits a habilitats, destreses

— Poder comunicar-se amb estructures bàsiques en contextos quotidians i professionals.
— Comprendre i traduir textos escrits senzills en contextos quotidians i professionals.
— Comprendre textos orals breus.
— Entendre el funcionament del sistema de declinació de la llengua russa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Contextos comunicatius

1.1. Gent

1.2. Vida quotidiana

1.3. L’oficina i l’àmbit professional

2. Contingut gramatical

2.1. Les declinacions dels substantius, adjectius i pronoms en nominatiu, acusatiu, prepositiu i genitiu

2.2. L’aspecte verbal en present i en passat (introducció)

2.3. Els verbs de moviment idti i ékhat

2.4. Oracions compostes fonamentals

2.5. Els numerals cardinals

2.6. L’expressió del temps: hores i dies de la setmana

2.7. L’adverbi

2.8. Ortografia i puntuació (nivell fonamental)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

No calen coneixements previs de llengua russa.

Les classes presencials s’organitzen a partir de situacions comunicatives que responen a la seqüenciació del contingut gramatical previst en el curs.

La metodologia docent inclou exercicis pràctics, treball en grup i explicacions teòriques.

Especialment en el cas de la comprensió lectora i auditiva, una part important dels exercicis es fa a través del Campus Virtual. L’activitat no presencial té un paper important en les activitats formatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

—  Proves de control: 30 % (després de les unitats 1, 2, 3 amb un valor d’un 10 % cadascuna).
—  Tres exercicis escrits: 15 % (es reparteixen durant tot el curs, amb un valor d’un 5 % cadascun).
—  Qüestionaris en el Campus Virtual: 20 % (es reparteixen durant tot el curs).
—  Prova final: 35 % (en la data prevista pel calendari d’exàmens de la Facultat).

Per aprovar l’assignatura cal obtenir com a mínim 4 punts sobre 10 a la prova final. Aquesta puntuació se suma a les proves de control, els exercicis escrits i el treball en el Campus Virtual.

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única. El termini per sol·licitar d’acollir-se a l’avaluació única s’acaba el 20 de març de 2022. El format de l’avaluació única consisteix en un conjunt d’exercicis sobre tres de les quatre destreses bàsiques (comprensió oral i escrita, producció escrita) i un examen final, el qual té lloc el dia de la convocatòria oficial ordinària de l’assignatura. El valor de les proves i de l’examen final són del 40 % i del 60 % de la qualificació final, respectivament.

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PÚLKINA, I., ZAJAVA-NEKRÁSOVA, E. El ruso: gramática práctica. 4a ed., corr. y ampl. Madrid : Rubiños-1860 : Russki-yazik, 2000

Catàleg UB  Enllaç

RUIZ-ZORRILLA CRUZATE, Marc; KORNAKOV, Pyotr K., CASTELLVÍ VIVES, Joan. Curs de llengua russa. Barcelona: Publicacions PPU, 2006

Catàleg UB  Enllaç

VIDAL, Helena. Introducció a la gramàtica russa. Barcelona : EUB, 1997 

Catàleg UB  Enllaç

ZAJAVA-NEKRÁSOVA, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 –Russki Yazik. Madrid, 1993   

Catàleg UB  Enllaç