Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infermeria de la Infància i l'Adolescència

Codi de l'assignatura: 365267

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Angela Arranz Betegon

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Professorat

 


GRUP E: Àngela Arranz Betegon , Ana Gil Carrasco


Idioma: català/castellà

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

64

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

39

 

(la meitat dels alumnes faran les classes presencials i l?altra meitat les faran no presencials)

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

3 Desenvolupament professional.3.1 Identificar la importància de la investigació per a l'assoliment dels objectius de salut de la persona i el grup. 3.2 Utilitzar les millors evidències científiques disponibles, l'experiència infermera i el respecte pels valors i les creences de la persona i el grup, a l'hora de proporcionar i d'avaluar les cures. 3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures d'infermeria i de salut en general.

   -

3 Desenvolupament professional.3.5 Contribuir activament al desenvolupament professional continuat per millorar la pràctica infermera.3.6 Contribuir al desenvolupament professional d'altres membres de l'equip de salut.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.3 Execució.2.1.3.1 Aplicar de manera efectiva, d'acord amb el pla previst, les cures a la persona i al grup.2.1.3.2 Respondre amb efectivitat davant situacions imprevistes o que canvien ràpidament.2.1.3.3 Educar la persona i el grup per promoure l'autonomia i el control sobre la salut.2.1.3.4 Utilitzar els recursos de manera efectiva i eficient per promoure cures d'excel·lència.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.5 Comunicació terapèutica i relacions interpersonals.2.1.5.1 Establir, desenvolupar, mantenir i finalitzar apropiadament la relació terapèutica.2.1.5.2 Comunicar-se eficaçment amb la persona i el grup per facilitar la prestació de cures.2.1.5.3 Utilitzar estratègies apropiades per promoure l'autoestima, la dignitat i el benestar de la persona i el grup.2.1.5.4 Afavorir i donar suport a la persona i el grup en la presa de decisions.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.4 Avaluació.2.1.4.1 Avaluar els progressos assolits per a la consecució dels resultats previstos en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de l'avaluació per modificar el pla de cures.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements 

 • Identificar les necessitats de salut del nen[1] des de el naixement fins l’adolescència, tant en el nen sa com en el malt.
 • Descriure els aspectes específics de les cures del nounat sa i malat, seleccionant les intervencions adequades a les necessitats bàsiques.
 • Descriure les etapes generals del creixement i desenvolupament del nen i de l’adolescent, així com els canvis que es produeixen des de el punt de vista biològic, psicològic i social.
 • Proporcionar educació per la salut i benestar del nen, adolescent i família.
 • Planificar les cures infermeres en els diferents problemes de salut que pugui presentar el nen al llarg de la seva infància i adolescència.
 • Identificar els problemes de salut, seleccionant les intervencions, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament, i les activitats que integren les cures infermeres en el nen malat en cadascuna de les edats pediàtriques.


 
 


[1] El terme “nen/s” s’utilitza de manera genèrica per a designar a infants tant del gènere femení com masculí.

 

Referits a habilitats, destreses

–           Resoldre un cas clínic de Neonatologia.

 • Realitzar la reanimació càrdio-pulmonar bàsica instrumentalitzada neonatal i pediàtrica i la desobstrucció de via aèria. 
 • Resoldre un cas clínic de l’àmbit d’atenció primària al nen sa.
 • Resoldre un cas clínic d’una criatura amb problemes de salut (planificació de cures infermeres).  
 • Aplicar el calendari de vacunació en situacions especials.
 • Adquirir destresa en l’administració de fàrmacs a l’edat pediàtrica.
 • Adquirir competències en la identificació, planificació i resolució de situacions clíniques simulades de diferents problemes de salut , mitjançant la tècnica del role playing o anàlisi de casos.


 
 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar respecte al professorat i als companys i companyes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la infermeria infantil

*  — Concepte i revisió històrica de la infermeria dedicada a la cura del nen
— Funcions i camps d’actuació de la infermeria pediàtrica
— Períodes de la infància
— Concepte i causa de la mortalitat i morbiditat a les edats pediàtriques

2. L’infant nounat

*  — Adaptació a la vida extrauterina
— Classificació i característiques del nounat
— Cures infermeres del nounat sa
— Problemes de salut més freqüents al període neonatal
— Cures infermeres del nounat amb problemes de salut

3. Creixement i desenvolupament

*  — Evolució general del creixement i desenvolupament de l’infant a les diferents etapes
— Aspectes del comportament dels infants

4. Promoció de la salut infantil

*   Hàbits i controls de salut.

Nutrició a la infància (1er any de vida, pàrvuls, preescolar i escolar).

Profilaxis de les malalties infeccioses (vacunes).

Prevenció d’accidents.

Maltractament a la infancia

L’adolescència.

Intervencions infermeres al programa de seguiment del nen sa i al programa de salut escolar.

5. Malalties més freqüents en la infància

*  — El nen a l’hospital (impacte, dolor)
— El nen en situació d’urgència
— Febre
— Problemes respiratoris (bronquiolitis, crup)
— Problemes digestius (gastroenteritis, deshidratació, malaltia celíaca)
— Malalties infeccioses (malalties exantemàtiques)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Degut a la situació sanitària generada per la pandèmia, podem establir tres tipus d’organització per desenvolupar l’assignatura i que s’especifiquen a continuació:

Docència presencial

 1. Sessions expositives. Exposició del temes per part del professorat amb el suport dels mitjans audiovisuals, fomentant la participació activa dels estudiants.
 2. Seminaris i pràctiques de problemes. Treball actiu dels estudiants[1] en grups reduïts que es basarà tant en els continguts teòrics com en els treballs realitzats a classe. Al llarg de l’assignatura es realitzaran 3 seminaris: un sobre un cas clínic de neonatologia, altre sobre un cas clínic sobre aspectes orientats a la promoció de la salut (atenció primària) i un sobre el càlcul de dosis de medicació a Pediatria.
 3. Practiques especials.

  Es realitzarà una pràctica de reanimació càrdio-pulmonar bàsica instrumentalitzada a l’edat pediàtrica i de desobstrucció de la via aèria amb models anatòmics i utillatge específic.

 4. Altres pràctiques. Role-playing. Simulació de diferents problemes de salut a l’edat pediàtrica mitjançat tècnica Role-playing o anàlisis de casos (pòster)
 5. Activitats d’autoaprenentatge. Treball actiu de l’estudiant individual que es basarà tant en els continguts teòrics com en els treballs realitzats a classe. Es plantejaran dos casos clínics, un sobre aspectes orientats a la promoció de la salut (atenció primària) i un altre sobre un nen amb problemes de salut (atenció hospitalària). L’estudiant tindrà que valorar la situació clínica i respondre unes preguntes a través del campus virtual.
 6. Tutorització per grups. Es realitzarà tutories per grups per fer el seguiment de les activitats de l’assignatura.


Docència Mixta:
 1. Sessions expositives. Assistència presencial a les sessions expositives de un grup reduït i l’altre part del grup amb assistència no presencial mitjançant eines online. Els grups s’intercanvien cada setmana.
 2. Seminaris i  pràctiques de problemes. Es realitzaran 3 seminaris que ja s´han definit en format online via campus virtual o mitjançant plataforma online (BB Collaborate)
 3. Altres practiques. Practica de reanimació càrdio-pulmonar bàsica instrumentalitzada a l’edat pediàtrica i de desobstrucció de la via aèria i Role-playing o anàlisis de casos (pòster) amb assistència presencial en grups reduïts segons indicacions o recomanacions sanitàries.
 4. Activitats d’autoaprenentatge. Treball actiu de l’estudiant individual que es basarà tant en els continguts teòrics com en els treballs realitzats a classe. Es plantejaran dos casos clínics, un sobre vacunació en situacions especials i un altre sobre un nen amb problemes de salut (atenció hospitalària). L’estudiant tindrà que valorar la situació clínica i respondre unes preguntes a través del campus virtual.
 5. Tutorització per grups. Es realitzarà tutories per grups per fer el seguiment de les activitats de l’assignatura.


Docència No presencial:
 1. Sessions expositives. Activitat realitzada mitjançant vídeo explicatiu dels continguts o sessions expositives mitjançant plataforma online (BB Collaborate).

  1. Metodologia d’aula inversa per treballar continguts
  2. Qüestionaris per reforçar els coneixements que s’han treballat en el vídeo / classe mitjançant el treball autònom dirigit de l’alumne.
 2. Seminaris i  pràctiques de problemes. Es realitzaran 3 seminaris que ja s´han definit en format online via campus virtual o mitjançant plataforma online (BB Collaborate)
 3. Activitats d’autoaprenentatge. Treball actiu de l’estudiant individual que es basarà tant en els continguts teòrics com en els treballs realitzats a classe. Es plantejaran dos casos clínics, un sobre vacunació en situacions especials i un altre sobre un nen amb problemes de salut (atenció hospitalària). L’estudiant tindrà que valorar la situació clínica i respondre unes preguntes a través del campus virtual.
 4. Fòrum de consultes al campus virtual per tutorització  online.
 5. Tutories on-line  per correu electrònic i /o BB Collaborate.

 


[1] El terme “estudiant/s” s’utilitza de manera genèrica per a designar a estudiants tant del gènere femení com masculí.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.
Activitats d’avaluació

Proves escrites de coneixements

 1. Prova de resposta múltiple (tipus test) amb ponderació del 30% (els errors penalitzen 0,33 punts).

Data:            19 de novembre de 2021.

Horari:          Grup E de 10:30 a 12 hores.

                                                 

 1. Prova de resposta múltiple (tipus test) amb ponderació del 30% (els errors penalitzen 0,33 punts).

Data:            12 de gener de 2022.

Horari:          Grup E de 10:30 a 12 hores

 1. Seminaris amb ponderació global del 15%.
 2. Pràctica reanimació càrdio-pulmonar bàsica instrumentalitzada a l’edat pediàtrica i desobstrucció de la via aèria amb ponderació del 10%. 50% el test campus virtual (1 intents) i 50% pràctica. Si l’estudiant no supera el test amb un 5 no podrà realitzar la pràctica.  
 3. Pràctica de simulació clínica mitjançant la tècnica role-playing o anàlisis de casos (pòster) de diferents problemes de salut a l’edat pediàtrica amb ponderació del 10%.
 4. Activitats d’autoaprenentatge amb ponderació del 5%.


 

* Les activitats que configuren l’avaluació continuada s’han de realitzar en el grup matriculat. En els seminaris o activitats que constin de dues parts ( pre o post) han de ser realitzades les dues parts per ser avaluat.

La revisió de les activitats o del examen es farà amb un temps màxim de una setmana desprès de publicació de les notes en el campus virtual.

 

Evidències mínimes per poder ser avaluada

Haver realitzat les dues proves escrites de coneixements (tipus test)  amb una qualificació de 5 o superior cadascuna d’elles. Si no s’aproven aquest dos exàmens  no es farà la mitjana. A més a més, s’ha de realitzar les activitats planificades que configuren l’avaluació continuada. Els estudiantes que no realitzin alguna de las activitats d’avaluació en la data establerta, no els hi contarà en la nota final de l’assignatura.

Si la no assistència a les activitats de l’avaluació continuada son per causes justificades (malaltia o situacions familiars greus) es tindre en conte per recuperar l’activitat sempre que s’avisi via mail a la coordinada de la assignatura 24-48 hores abans o després de la situació que impedeix l’assistència.

L’assistència a les activitats deu ser complerta. Si l’estudiant per causes justificades deu marxar abans per poder contar la ponderació de l’activitat només podrà marxar 10 minuts abans. Si l’activitat no es fa complerta valdrà el 50 % de la seva ponderació. Per obtindré el 50% ha d’assistir com mínim a la mitat de l’activitat. Si no hi ha una assistència  mínima de la mitat de l’activitat, aquesta no es tindre en conte.

REVALUACIÓ

 • Podran ser revaluades les proves de coneixements 1 i 2.
 • Podran optar a revaluació els estudiants que tinguin una nota inferior a 5 a les proves de coneixements 1 i 2.
 • La revaluació serà de tota la matèria impartida a l’assignatura, encara que s’hagi superat amb una qualificació superior a 5 una de les dues proves.

Data:       19-01-2022 (Grup E)

Horari:      10.30 a 12  hores

 

Avaluació única

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia.
Els estudiants que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar dins dels primers 15 dies d’inici de curs, emplenat per duplicat el full específic que està disponible al campus virtual de l’assignatura.

Activitats d’avaluació

Prova de coneixement

Prova de resposta múltiple (tipus test) de tota la matèria amb ponderació del 100% (els errors penalitzen 0,33 punts).

Data:            12 de gener de 2022.

Horari:          Grup E de 10:30 a 12 hores

REAVALUACIÓ

Poden optar a revaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i no hagin superat la prova de coneixement.

Data:       19-01-2022 (Grup E)

Horari:      10.30 a 12 hores

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguilar Cordero MJ. Tratado de Enfermería del niño y el adolescente. Cuidados pediátricos (2ª ed). Barcelona: Elsevier; 2012.

Ruiz González, MD, Martínez Barellas MR, González Carrión P.  Enfermería del niño y el adolescente. 2 v. 2a ed. Madrid: DAE; 2009.

Cloherty JP, Eichenwald EC, Stark AR. Manual de neonatología.  7a ed. Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

Cruz Hernández M...(et al.). Manual de pediatría. 3ª ed. Madrid : Ergon, cop. 2013.

Nelson WE... (et al.). Tratado de pediatría. 18ª ed. Madrid [etc.] : Elsevier, cop. 2009.

Perry SE,[et al.]. Maternal child nursing care. 4th ed. Maryland Heights, Mo.: Mosby Elsevier; cop. 2010.

Ball JW, Bindler RC. Enfermería Pediátrica . Asistencia Infantil. Madrid: Pearson Educación, S.A.; 2010.