Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiopatologia

Codi de l'assignatura: 365383

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Julio Chillaron Chaves

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

44

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Seminari

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

6

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Pre-requsits per cursar l’assignatura
Per seguir correctament l’assignatura, es considera imprescindible tenir coneixements de fisiologia, bioquímica i biologia cel.lular.

-Haver aprovat  Biologia i Introducció a la Biomedicina, Biologia Cel.lular i Bioquímica de proteïnes de primer curs

-Haver aprovat Biologia Cel.lular, Fisiologia Humana I-II i Biologia Cel.lular de Patologia de segon curs

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per descriure la funció normal dels diferents aparells i sistemes, i per identificar-ne els mecanismes de regulació, les bases de l'adaptació a l'entorn i l'etiologia i fisiopatologia de les malalties que afecten aquests sistemes.

   -

CE16. Capacitat per raonar sobre el concepte i les característiques generals de la malaltia, els mecanismes pels quals es desenvolupa, i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa; per classificar els tipus de malalties, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, i per aprendre les principals tècniques d'estudi i diagnòstic de les malalties, inclosa la metodologia epidemiològica.

   -

CE18. Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars, i per treballar amb seguretat en un laboratori.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Comprendre els conceptes bàsics de la fisiopatologia.

• Distingir entre la fisiologia humana en condicions normals i patològiques.

• Dissenyar i utilitzar protocols experimentals bàsics en fisiopatologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  • Bases de la fisiopatologia

• Fisiopatologia dels fluids biològics

• Alteracions hematològiques i de l’hemostàsia

• Fisiopatologia del sistema cardiovascular

• Fisiopatologia del sistema excretor

• Fisiopatologia del sistema respiratori

• Fisiopatologia del sistema digestiu

• Fisiopatologia dels sistemes d’integració i relació

• Alteracions neurològiques i endocrines

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Donat que aquesta assignatura s’imparteix a les facultats de Biologia i de Medicina i Ciències de la Salut, ambdós centres han acordat la possibilitat de que algunes activitats dels plans docents tinguin diferent càrrega d’hores per adaptar-se al calendari docent de cada centre. També poden tenir diferent nomenclatura (mantenint la tipologia d’activitat) per adaptar-se a la disponibilitat d’espais i infraestructures de cada centre, a la capacitat del grup i als possibles projectes d’innovació en els que participen els equips docents de cada centre. Els caps d’estudis i els equips docents de les assignatures de cada campus es coordinen per tal de garantir l’assoliment de les competències i els objectius del pla docent.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

  • Classes magistrals d’una hora de durada (pot haver-se de fragmentar el grup).
  • Sessions de seminaris pràctics en grups dedicats a la resolució de qüestions derivades de l’estudi d’un cas i resolució d’un test.


La docència es contempla inicialment com a presencial 100% però, segons les condicions sanitàries, pot passar a ser MIXTA amb classes i seminaris online emprant la tecnologia més adient a cada moment. 

En el cas que la situació sanitària no ho permetés, hi ha la possibilitat que la docència sigui mixta (presencial/no presencial) en els condicions que cada equip docent consideri més adient i tenint en compte la resta d’assignatures i ensenyaments, el nombre de professorat i els espais disponibles.

La tutorització es contempla fer-la com a  presencial, però podria ser online si no fos possible.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es farà una prova o proves escrites en format test o en format tema curt sobre el contingut de l’assignatura. La qualificació de la teoria en base a proves escrites tindrà un valor del 60% de la nota final.

En la qualificació de les respostes es tenen en compte els coneixements expressats i els

aspectes formals de redacció.

La resta de la puntuació tindrà en compte els seminaris, possibles pràctiques o altres

activitats realitzades durant el curs (40% de la nota final).

Pot ser que aquesta prova s’hagi de fer telemàtica si les condicions sanitàries ho requereixen.

Reavaluació

Els alumnes que han suspès la prova d’avaluació i que tenen al menys una nota de 3,5 sobre 10 punts podran optar a una prova de revaluació que es farà amb els mateixos continguts i format de la prova d’avaluació.

 

Avaluació única

Avaluació única
Prova escrita en format test o en format tema curt sobre els continguts de l’assignatura.

En la qualificació de les respostes es tenen en compte els coneixements expressats i els

aspectes formals de redacció.