Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria del Producte en Atenció Sanitària

Codi de l'assignatura: 365645

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Rodriguez Omedes

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

33

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

(En les classes teòriques es fomenta la participació activa dels estudiants.)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

32

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir el coneixement necessari per entendre i valorar els diferents processos de disseny i industrialització associats a la fabricació de tot tipus de productes sanitaris, des de la concepció i fins a la seva possible comercialització posant un èmfasi especial en les fases de generació d’idees i conceptualització de solucions

— Comprendre com afrontar i quin impacte que tindran determinades decisions a prendre en punts clau de les fases de disseny com el fet que aquests tipus de productes es fabriquin amb uns o altres materials, que es produeixin emprant uns o altres mètodes de transformació i post-processat o be se’ls donin uns o altres acabats finals 

Referits a habilitats i actituds

— Adquirir la capacitat de prendre decisions ràpides i efectives, aplicables sobre el terreny, basades exclusivament en criteris valoratius subjectius i sentit comú, defugint càlculs, corves i equacions de tota mena

 

 

Blocs temàtics

 

1. Del concepte al producte

*  Detecció de necessitats

- Definició d’stakeholders

- Generació d’idees

- Conceptualització solucions

2. Del disseny conceptual al disseny industrial

*  - Materials

- Processos i postprocessos de fabricació

- Efecte dels condicionants de disseny (gruixos, curvatures, toleràncies, reforços, elements d’unió,...)

- Efecte dels condicionants de processat (línies de flux, línies de soldadura, acabats superficials, tensions residuals,...)

- Estimació de costos

- Prototipatge, assaigs i certificacions

3. Adaptació del disseny del producte a altres condicionants propis de la realitat de mercat

*  1. Contractació pública/privada
2. Implicacions dels plans funcionals i d’equipament en el disseny dels productes
3. Instal·lacions en entorns complexos
4. Manteniment i SAT (servei d’electromedicina hospitalària)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant tot el curs se segueix una metodologia de classes obertes i participatives en les que, a partir d’una ponència central, es fomenta el treball cooperatiu i la presa de decisions mancomunades. La classe es divideix en petits grups d’estudiants que, de manera gradual, simulen representar el rol real de responsables de producte en determinades fases del procés de concepció, disseny i industrialització. Durant les diferents sessions es posen en comú les conclusions extretes per cada grup i es donen les indicacions necessàries per poder seguir avançant en totes les etapes.

En algunes de les lliçons s’ofereix la possibilitat, als estudiants que ho desitgin, d’ampliar part dels continguts exposats a la classe fent exercicis i petits treballs de recerca complementaris totalment voluntaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació d’aquesta matèria, d’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, és l’avaluació continuada, per la qual cosa l’assistència presencial a classe és fonamental per poder-la aprovar.

L’avaluació continuada es fa a partir de la valoració dels exercicis obligatoris de classe així com de la presentació de la feina voluntària que al llarg del curs es va encarregant. La qualificació de l’assignatura s’obté de manera ponderada a partir de la qualificació dels exercicis obligatoris fets a classe durant el curs (75 %) i de les tasques de caràcter voluntari que es facin a casa (25 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrònic

A mesura que avanci el curs s’aniran suggerint possibles referències bibliogràfiques d’acord amb els interessos que mostrin els estudiants.