Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Interculturalitat i Salut: la Mirada de l'Altre

Codi de l'assignatura: 365647

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Costa Abos

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Silvia Costa Abós

 

 

Idioma d’impartició

 

Castellà, català

 

 

Consideracions prèvies

 

La finalitat de l’assignatura és desenvolupar un coneixement crític i una actitud oberta enfront de la diversitat cultural. El primer objectiu és reflexionar sobre els propis valors i creences, incorporant la retroalimentació dels companys, per ser conscients de les seves opinions sobre les diferències entre les persones, els immigrants, els altres. Un segon objectiu és conèixer els processos de salut-malaltia-atenció com un fenomen cultural més enllà de l’aspecte purament biològic des de la perspectiva antropològica. I, finalment, entendre que un sistema de salut intercultural resulta un gran repte de futur ja que no només es tracta d’aconseguir una millor i major atenció a la salut (gestió transcultural), el dret a accedir als avenços científics i disminuir la bretxa de pobresa (polítiques multiculturals), sinó també d’una atenció a la salut diferent (nous espais interculturals).

La metodologia participativa d’aquesta assignatura, la dinàmica d’impartició mitjançant l’aula inversa i l’avaluació continuada mitjançant diferents activitats requereixen el compromís d’una assistència àmplia a les classes.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

La metodologia d’aquesta assignatura està dissenyada mitjançant "Aula Inversa", que implica l’assistència i participació activa dels alumnes a classe i el lliurament d’activitats programades, en absència d’exàmens d’avaluació de coneixements.

Si algun alumne sap per endavant que no podrà complir amb aquest requisit ha d’escriure-em un mail abans de l’inici de curs a més de llegir les condicions per a ser avaluats que estan en aquest programa.

Per unificar torns i Campus, les classes es faran via online, els dilluns de 13,30 a 13h.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporará la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar les dimensions socials i culturals en els processos de salut, malaltia i atenció.
— Comparar el vincle entre la interculturalitat i la migració (escollida i/o forçosa).
— Descriure la problemàtica existent en relació amb la diversitat cultural i abordar l’emigració com a determinant de necessitats de salut.
— Identificar els àmbits teòrics que han de proporcionar una actuació infermera adequada en l’entorn de l’emigrant-refugiat.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reflexionar sobre les pròpies idees, pensaments i patrons establerts davant els diferents grups culturals i comportaments racistes.
— Interpretar els prejudicis i estereotips en relació amb les creences i actituds que limiten el diàleg intercultural.
— Desenvolupar una observació etnogràfica en un entorn multicultural i presentar la seva redacció.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Analitzar idees, pensaments i patrons establerts amb els diferents grups culturals, «els altres».
— Reflexionar sobre els comportaments racistes o xenòfobs dirigits cap als immigrants.
— Desenvolupar una ètica i compromís per establir relacions professionals de respecte davant la població immigrant.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descobrir-se

1.1. Introducció conceptual: societat, cultura, salut, ètnia, diversitat, globalització

1.2. Interculturalitat. Transculturalitat. Multiculturalitat 

1.3. Distingir i reconèixer, també en un mateix, estereotips, prejudicis i actituds xenòfobes davant la diversitat cultural

2. Descobrir l’altre

2.1. Diferenciar i analitzar el context: immigrants i refugiats (barreres d’accés) 

2.2. El fenomen de la immigració com a determinant de necessitats de salut 

2.3. Vivències psicològiques entorn de l’emigració i malalties relacionades 

3. Nous models d’atenció a la salut en entorns multiculturals

3.1. Perspectiva antropològica dels conceptes de salut, malaltia i atenció

3.2. La mediació social en l’àmbit sanitari. La comunicació en l’atenció terapèutica

3.3. La interculturalitat i l’orientació de les pràctiques d’infermeria: la competència cultural 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquesta assignatura està dissenyada mitjançant "Aula Inversa", que implica l’assistència i participació activa dels alumnes a classe i el lliurament d’activitats programades, en absència d’exàmens d’avaluació de coneixements.

Docència i aprenentatge:
— Lectures prèvies abans de les sessions i debat amb tot el grup.
— Exposicions teòriques i opcionals dels alumnes.
— Activitats en el fòrum virtual.
— Presentació en format de joc de rol en grup o activitat similar entre els temes proposats.

Activitats d’aprenentatge autònom:
— Visionament de audiovisuals amb una guia d’aprenentatge.
— Lectura del material de consulta, i anàlisi de documents i altres fonts d’informació.

Activitat no presencial:

— Tasques programades en els blocs 1 i 2
— Treball dirigit adequadament mitjançant una metodologia qualitativa.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del rendiment dels alumnes té en compte l’assistència i també  la participació activa en les sessions de grup així com les tasques per mòduls i el treball final. A l’avaluació se apliquen els següents percentatges:

  • Asistencia a classe: 20% (de la nota final)


          Es un requisit imprescindible per poder ser avaluat l’assistència a classe així com la participació activa en les sessions de grup. 

          Com a màxim s’acceptaran 2 faltes en tot el curs però que estiguin justificades.
  • Tasques d’activitats  a entregar: 40% (de la nota final)

Activitat del Mòdul I  (20 %): entrega desprès de les 3 primeres sessions

Activitat del Mòdul II  (20 %): entrega abans de Setmana Santa

  • Treball Final individual d’observació etnogràfica: 40% (de la nota final): data a concretar a finals de maig


En el cas de que l’alumne sàpiga que no podrà complir amb el requisit d’assistència a classe, en les condicions esmentades:
  • Ha de comunicar-ho per mail abans de l’inici de la assignatura (el dia 7 de febrer de 2022).
  • A més de totes les evidències anteriors, per poder adquirir el 20% de la puntuació assignada a l’assistència i participació a classe, haurà de lliurar les Guies de lectura + preguntes que es treballaran en grup a l’aula (2 en total), per a ser avaluades, amb un 10% del total de la nota final cadascuna.
  • Caldrà fer tutories (en línia) per poder explicar les activitats a realitzar i els dubtes que puguin sorgir (mínim 2)


Reavaluació:

A mesura que es van lliurant les activitats programades al llarg del curs aquelles que no es considerin aprovades tindran una segona opció per ser millorades mitjançant la retroacció que es fa de cada entrega.

 

 

Avaluació única

Per les característiques reflexives i participatives d’aquesta assignatura no es preveu l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bauman Z, Santos Mosquera A. Extraños llamando a la puerta. Barcelona: Paidós; 2016 

Esteban ML, Comelles JM, Diez Mintegui MC. Antropologia, genero, salud y atención. Barcelona, Edicions Bellaterra: 2010.  

Moreno Preciado M. El cuidado del otro : un estudio sobre la relación enfermera/paciente inmigrado. Barcelona: Edicions Bellaterra; 2008.  

Nair S. Refugiados: frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. Barcelona: Critica; 2016. 

Comelles, J.Mª, Martorell, Mª A. & Bernal, M. Enfermería y Antropología. Campos de encuentro. Barcelona: Icaria, 2009. 

Pàgina web

Transcultural Nursing Society 

https://tcns.org/  Enllaç

OMS (Organización Mundial de la Salud)

http://www.who.int/es  Enllaç