Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Xarxes de Suport en Salut

Codi de l'assignatura: 365650

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Costa Abos

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Silvia Costa Abós

 

 

 

Idioma d’ impartició

 

Castellà, català

 

 

Consideracions prèvies

 

El suport social pot ser un promotor de la salut, i la recuperació de la salut està associada amb un descens en el risc de mortalitat. El vincle entre suport social i resultats de salut, tant física com salut psicològica, està reconegut àmpliament en la literatura.

La metodologia participativa d’aquesta assignatura, dinàmica d’impartició mitjançant l’aula inversa i avaluació continuada mitjançant diferents activitats requereix el compromís d’una assistència àmplia a les sessions..

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

La metodologia d’aquesta assignatura està dissenyada mitjançant "Aula Inversa", que implica l’assistència i participació activa dels alumnes a classe i el lliurament d’activitats programades, en absència d’exàmens d’avaluació de coneixements.

Si algun alumne sap per endavant que no podrà complir amb aquest requisit ha d’escriure-em un mail abans de l’inici de curs a més de llegir les condicions per a ser avaluats que estan en aquest programa.

Per unificar torns i Campus, les classes es faran via online, els dimecres de 13,30 a 13h.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics rellevants.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporará la perspective de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar i classificar diferents xarxes de suport enfocades a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones.
— Aprofundir en el coneixement d’un grup o xarxa de suport en salut escollit.
— Comprendre els factors que condicionen les persones en el compliment dels tractaments a llarg termini o adhesió terapèutica.
— Identificar estratègies socials compromeses en la millora de la salut de les persones.

 

Referits a habilitats, destreses

— Discriminar quines conductes són considerades maltractament físic, psicològic, social i econòmic.
— Demostrar la capacitat de raonament crític mitjançant l’anàlisi comparativa d’una notícia d’actualitat en diferents mitjans.
— Anàlisi de les diferents perspectives en la lluita contra la violència de gènere.
— Elaborar un treball final mitjançant una eina qualitativa i la seva presentació escrita. 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud activa, autònoma i col·laborativa en el procés d’aprenentatge.
— Mantenir un comportament respectuós entre els companys i el professorat.
— Demostrar capacitat per a l’escolta activa així com per expressar opinions reflexives a l’aula. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció conceptual

1.1. Definició de xarxes, comunitat i societat, suport, relació d’ajuda i procés salut-malaltia

1.2. Tercer sector: grups terapèutics, grups d’ajuda mútua i d’autoajuda, el voluntariat, associacions, ONG

1.3. Classificació i funcions dels grups de suport naturals i els grups de suport organitzats. Exemples de grups de suport

2. Relació entre suport i millora de la salut

2.1. Evidències dels efectes beneficiosos dels grups de suport en la salut (instruments per mesurar l’impacte) 

2.2. L’atenció a la cronicitat. Factors influents en l’adherència al tractament en pacients crònics i en la modificació dels factors de risc. Definició d’afrontament, autoajuda recolzada, relació d’ajuda i ajuda mútua

3. Desigualtats de gènere i salut

3.1. Conceptualització i identificació d’actituds i conductes de maltractament, violència, gènere, masclisme, societat patriarcal

3.2. Grups vulnerables i repercussions en la salut

3.3. Xarxes de suport a les dones víctimes de maltractament

4. Suport metodològic

4.1. Introducció a la metodologia qualitativa. L’observació etnogràfica, l’entrevista i altres tècniques qualitatives d’obtenció de dades i d’aproximació als fenòmens socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquesta assignatura està dissenyada mitjançant "Aula Inversa", que implica l’assistència i participació activa dels alumnes a classe i el lliurament d’activitats programades, en absència d’exàmens d’avaluació de coneixements.

Activitats introductòries: presentació de la metodologia i dels continguts de l’assignatura. Presentació del procés d’avaluació continuada per tal de assolir els objectius d’aprenentatge.

Lectures i classes participatives: lectura del material seleccionat abans de les sessions. Exposicions de suport teòric amb ajuda de mitjans audiovisuals en alguns temes o moments, fomentant la participació dels alumnes (i exposició voluntària).

Debats / jocs de rol: activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat o supòsits pràctics amb un joc de rol.

Supòsits pràctics / estudi de casos: plantejament d’una situació (real o simulada) perquè l’estudiantat treballi per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o fer una reflexió global.

Tasques i treball final: treball individual que fa l’estudiantat.

Atenció personalitzada: atenció personalitzada que s’ofereix a l’estudiantat durant l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La metodologia d’aquesta assignatura està dissenyada mitjançant "Aula Inversa", que implica l’assistència i participació activa dels alumnes a les sessions i el lliurament d’activitats programades.

Els criteris d’avaluació, ponderació i qualificació previstos són els següents:

— Assistència i participació a classe (10 %). És requisit imprescindible per ser avaluat l’assistència al 80 % de les sessions.
— Tasques treballades amb guies d’aprenentatge (40 %). Les tasques s’han de presentar de manera individual en les dates que s’indiquen en el transcurs de l’assignatura (les dues tasques s’entregarán abans de Setmana Santa amb 3 sessions enmig).
— Treball final individual (50 %). Selecció d’una àrea temàtica per al desenvolupament d’una eina d’anàlisi qualitativa des de la perspectiva de l’XSS (es programará la data d’entrega a finals del mes de maig).

En el cas de que l’alumne sàpiga que no podrà complir amb el requisit d’assistència a classe, en les condicions esmentades:

  • Ha de comunicar-ho per mail abans de l’inici de la assignatura (febrer de 2022).
  • A més de totes les evidències anteriors, per poder adquirir el 10% de la puntuació assignada a l’assistència i participació a classe, haurà de lliurar les Guies de lectura + preguntes que es treballaran en grup a l’aula (2 en total), per a ser avaluades,
  • Caldrà fer tutories (en línia) per poder explicar les activitats a realitzar i els dubtes que puguin sorgir (mínim 2, una per cada nova activitat).


Reavaluació

A mesura que es van lliurant les activitats programades al llarg del curs les que no es considerin aprovades tenen una segona opció per ser revaluades, de manera immediata, a través de la retroacció individual de cada entrega.

 

Avaluació única

Per les característiques reflexives i participatives d’aquesta assignatura no es preveu l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

   

Costa Abós, Silvia.  Comunidad y Curación. Redes de ayuda para mantener la sobriedad (Tesis Doctoral)  Barcelona, 2015.

Los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y otras entidades asociativas ofrecen un entorno informal, pero estructurado, para el tratamiento de problemas  de salud se encuentran entre el ámbito institucional y el cuidado doméstico. Las personas que padecen una enfermedad crónica, una situación traumática que le obliga a cambiar su forma de vida de manera involuntaria o aquellos que dependen de sustancias tóxicas son las candidatas a formar grupos de ayuda mutua. Muchas de estas comunidades surgen como respuesta a situaciones que conllevan alguna forma de estigma, se relacionan con fenómenos marginales, desviaciones y enfermedades incapacitantes.
Los profesionales socio-sanitarios pueden tener un papel activo y de apoyo a los Grupos de Ayuda Mutua: poniendo en marcha un grupo, orientando al usuario hacia el mismo, contactando grupos entre si y difundiendo su existencia. Por todo ello, es importante que los ciudadanos conozcan la existencia de los Grupos y Asociaciones que en un momento determinado pueden serles de ayuda y que los profesionales sanitarios médicos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, conozcan el recurso y aprendan a usarlo adecuadamente.  

   

Disponible en  Enllaç

Greer, Germaine. La mujer eunuco. Kairós, 2004. 

Riba Rossi, R. Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada. Lumen, 2017. 

Article

Vega, O.M. & González, D.S. Apoyo social: elemento clave en el afrontamiento de la enfermedad crónica. Enfermería Global, 2009, 16. 

Andrade, I. Cuidados de Enfermería y redes de apoyo en pacientes con Esclerosis Múltiple. INDEX de Enfermería, 2014. 

Rodríguez, A.L. & Gómez, A.M. Factores influyentes en adherencia al tratamiento en pacientes con riesgo cardiovascular. Av. Enferm. 2010, XXVIII (1): 63-71. 

 

Sanz-Barbero, B., Rey, L, & Otero-García, L. Estado de salud y violencia contra la mujer en la pareja. Gaceta Sanitaria, 2014, 28(2): 102-108.

 

Disponible en:  Enllaç

Pàgina web

Mujeres en Red. Tolerancia cero contra la violencia de género

https://www.nodo50.org/mujeresred/v-documentacion.htm  Enllaç

CISS. Encuestas relacionadas con la violencia de género

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/busqueda.html  Enllaç

Text electrònic

Generalitat de Catalunya. “Violència masclista i domèstica. Polítiques i actuacions”. Monogràfic  de la revista Apunts de Seguretat, 2015 (12). 

FRA Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (2014) Violència contra les dones: una enquesta dins la UE. Resum de les conclusions.