Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Neurològiques Aplicades a la Podologia

Codi de l'assignatura: 365660

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Casasnovas Pons

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

PROFESSORAT

 

DR. SERGIO MARTÍNEZ YÉLAMOS
DR. CARLOS CASASNOVAS PONS (COORDINADOR)
DRA. MISERICORDIA VECIANA
DR. PERE CARDONA
DR. ANTONIO MARTÍNEZ YÉLAMOS

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

17

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Mantenir actualitzats els coneixements, les habilitats i les actituds.

   -

Identificar els processos patològics mèdics i quirúrgics, les seves característiques, la semiologia i els seus mètodes de diagnòstic.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer les principals malalties del sistema nerviós i vascular que poden afectar l’espècie humana, amb especial atenció a les malalties que poden tenir una repercussió en el peu. ¿¿

- Reconèixer els signes i símptomes que permeten identificar malalties neurològiques concretes o entitats nosològiques que poden afectar el peu.

- Conèixer de cadascuna de les entitats nosològiques: l’etiologia, epidemiologia, patogènia, fisiopatologia, morfopatologia, signes i símptomes, exploracions bàsiques i complementàries per al diagnòstic, el pronòstic, la prevenció i el tractament.

- Conèixer el mecanisme d’acció, efectes farmacològics, interaccions i reaccions adverses dels fàrmacs bàsics més representatius per al tractament de les diferents entitats nosològiques així com les seves principals aplicacions terapèutiques.

 

Referits a habilitats, destreses

- Iniciar-se en l’exploració neurològica de l’extremitat inferior.

- Iniciar-se la valoració bàsica de les exploracions complementàries en neurologia en relació amb la patologia del peu: estudis neurofisiològics i d’imatge del nervi.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Seguir els protocols marcats en cada activitat.

- Iniciar-se en el treball grupal

- Assumir la responsabilitat de la preparació pròpia per al desenvolupament correcte de les pràctiques, així com aportar tots els estris necessaris.

- Respectar la normativa del desenvolupament de les diferents activitats programades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC TEÒRIC

*  1.1. Principis de semiologia neurològica
1.2. Principis de semiologia i terapèutica bàsica de les malalties del sistema nerviós central
1.3. Principis de semiologia i terapèutica bàsica de les malalties del sistema nerviós perifèric
1.4. Complicacions neurològiques de les malalties sistèmiques
1.5. Avaluacions complementàries en neurologia

2. BLOC PRÀCTIC

*  2.1. Exploració física neurològica
2.2. Exploració neurofisiològica del peu i l’extremitat inferior

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El nombre màxim d’estudiants és de trenta; la matriculació es fa sobre la base del currículum acadèmic.
PROGRAMA TEÒRIC

Les diferents unitats temàtiques s’impartiran a l’entorn de la classe magistral participativa, amb suport de mitjans audiovisuals i models que donen suport a les sessions explicatives. Encara que la docència de primer semestre s’ha establert principalment com a docència mixta, atesa la característica horària de l’assignatura, es farà presencial, canviant a sistema mixt en cas que la situació sanitària impedeixi la presencialitat.

PRÀCTIQUES

Les sessions pràctiques es desenvolupen a les consultes externes de neurologia i els gabinets de neurofisiologia de l’Hospital de Bellvitge. La dinàmica s’especifica al començament de l’assignatura.

LECTURA BIBLIOGRÀFICA FACILITADA

Per al bon desenvolupament de l’assignatura és necessari llegir les fonts bibliogràfiques recomanades en cada moment, tant per a la part teòrica com la pràctica.

ATENCIÓ:

En el cas que es torni a produir una situació d’emergència sanitària, la docència de les diferents parts de l’assignatura passarà a impartir-se de manera mixta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES ÉS OBLIGATÒRIA

Avaluació continuada

— ASSISTÈNCIA (20 %): es controlarà l’assistència diària a les classes teòriques i pràctiques.
— TEORIA (50 %) + PRÀCTIQUES (30 %): s’avalua en base a les activitats d’anàlisi i discussió dels casos clínics reals. Per grups, es desenvolupa una anàlisi d’un cas clínic real a partir d’un esquema bàsic predeterminat. L’especificació del percentatge de cadascuna de les activitats s’exposarà a la presentació de l’assignatura.

Atès que l’avaluació és continuada i es basa en activitats d’anàlisi i discussió de casos, aquesta assignatura no inclou l’opció de reavaluació.

Atenció:

En el cas que es torni a produir una situació d’emergència sanitària, la docència de les diferents parts de l’assignatura passarà a impartir-se de manera mixta.

 

Avaluació única

L’avaluació única serà de les mateixes característiques que l’avaluació continuada, es a dir: 

—  L’ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES ÉS OBLIGATÒRIA

— TEORIA (60 %) + PRÀCTIQUES (40 %): s’avalua en base a les activitats d’anàlisi i discussió dels casos clínics reals. Individualment, es desenvoluparà una anàlisi de tres casos clínics reals a partir d’un esquema bàsic predeterminat.

Els alumnes que no superin la part teòrica de l’assignatura, podran presentar-se a la prova de reavaluació d’aquesta part, que tindrà les mateixes característiques que la prova d’avaluació única.

Atenció:

En el cas que es torni a produir una situació d’emergència sanitària, la docència de les diferents parts de l’assignatura passarà a impartir-se de manera mixta.