Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Segona Llengua per als Negocis II (Xinès)

Codi de l'assignatura: 365732

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Tzu-Yiu Chen

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

39

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

21

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

— Es requereixen uns coneixements mínims corresponents a 60 hores de classe (nivell A1.1).

— En aquesta assignatura es treballen continguts bàsics de llengua xinesa, enfocats al món de l’empresa internacional.

— És altament recomanable d’assistir a classe, particularment si s’opta per l’avaluació continuada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la societat, els negocis i la cultura de països de parla xinesa per tal de valorar-ne les diferències culturals i les seves repercussions en l’àmbit empresarial, i saber adaptar-s’hi.

— Treballar les competències comunicatives i els coneixements gramaticals de nivell bàsic, posant èmfasi en la terminologia utilitzada en el món de l’empresa internacional.

— Desenvolupar la capacitat per utilitzar aquesta llengua d’una forma eficaç en un entorn empresarial internacional.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber llegir, interpretar i produir textos escrits i orals de nivell bàsic propis de contextos empresarials i econòmics internacionals.

— Conèixer i utilitzar terminologia bàsica en llengua xinesa pròpia del món de l’empresa i l’economia internacional.

— Comprendre, reconèixer i utilitzar en un nivell bàsic el llenguatge apropiat d’acord amb el grau de formalitat o registre exigits en diferents contextos (formal/informal, públic/privat).

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir esperit crític.

— Participar activament a classe.

— Treballar en equip.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Necessitats i capacitats

1.1. Parlar de la salut

1.2. Expressar desitjos i necessitats

1.3. Parlar sobre les assignatures principals de la carrera d’algú

1.4. Referir-se a les pròpies capacitats

1.5. Parlar del temps meteorològic

2. Comunicació interpersonal

2.1. Fórmules de cortesia. Transmetre salutacions

2.3. Fórmules de felicitació en festivitats

2.4. Formular propostes i invitacions

2.5. Expressar autoritzacions i prohibicions

2.6. Comunicació intercultural

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fomenta l’aprenentatge autònom de l’alumnat i la utilització d’estratègies que l’ajudin en l’aprenentatge de l’assignatura. La metodologia es basa en la combinació de les activitats següents:


Activitats presencials

Tant la transmissió de coneixements teòrics com la realització d’exercicis pràctics que desenvolupen la capacitat productiva i receptiva de l’estudiant:

— Pràctiques de comprensió oral i lectora.

— Exercicis d’expressió escrita.

— Pràctiques de conversa (simulacions de situacions comunicatives en entorns acadèmics, quotidians i professionals).

— Presentacions orals i anàlisi crítica.

— Exercicis d’autoavaluació.

— Treball col·laboratiu.

— Pràctiques a l’ordinador (webquestes).

— Pràctiques orals comunicatives, amb exposició oral del treball de grup.


Treball tutelat

— Treball en grup per a la presentació oral. L’estudiant ha de desenvolupar la seva capacitat d’organització i de planificació, així com de cerca d’informació bibliogràfica i de transmissió de coneixements en una exposició oral sobre un tema relacionat amb la cultura i la societat de països de parla xinesa, fixat a principi de curs. L’assistència a la tutoria per preparar l’exposició oral és obligatòria.

— Compleció, seguiment i resolució de les activitats següents proposades durant el curs: redacció de textos senzills i exercicis de comprensió de text.

— Exercicis d’aprofundiment i repàs dels continguts treballats a l’aula.

— Durant els mesos d’abril i maig es durà a terme una activitat de tàndem amb estudiants de Filologia Hispànica de la Universitat de Tamkang; durant dues setmanes, a raó de 2 hores setmanals (1 hora de conversa en espanyol i 1 hora en xinès). En acabar, cada estudiant ha de fer una presentació sobre la persona amb la qual ha mantingut les converses.


Aprenentatge autònom

Estudi personal, i preparació i realització de les activitats i proves d’avaluació continuada.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Amb l’avaluació l’estudiant palesa que ha assolit les competències i els objectius formatius proposats. Hi ha dues modalitats d’avaluació: continuada i única. En la reavaluació només hi ha avaluació única.


Avaluació continuada

L’avaluació continuada està indicada per a l’alumnat que assisteix regularment a les classes presencials i/o virtuals. Les proves es fan durant tot el període lectiu. El calendari es publica en el Campus Virtual.

L’avaluació es fa amb les activitats següents:

— Tasques individuals (exercicis escrits, exercicis de comprensió lectora, webquestes, i assistència i anàlisi crítica de les presentacions orals, entre d’altres): 20 %.

— Prova de síntesi I: 20 %.

— Prova de síntesi II: 40 %.

— Tasques grupals. Presentació oral: 20 %.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 punts en la prova de síntesi II.

 

Avaluació única

Mitjançant l’avaluació única l’estudiant també pot palesar que ha assolit les competències i els objectius formatius proposats.

En aquesta modalitat cal fer una prova de tot el contingut temàtic de l’assignatura, el dia de la convocatòria oficial ordinària de l’assignatura. La prova consta d’una part escrita (exercicis de gramàtica i comunicació, exercici escrit i exercici de comprensió lectora, 60 %), d’una part de comprensió oral (20 %) i d’una part d’expressió oral (20 %).

Dins de l’avaluació única s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura. Consisteix en una sèrie de tasques/exercicis, escrits i orals, que s’indiquen a principi de curs. Amb aquestes tasques l’estudiant desenvolupa diferents competències específiques de l’àmbit de l’empresa en un entorn internacional. Aquesta opció només és per a estudiants amb un nivell mínim d’A2.

Important:

Els estudiants que estiguin interessats a acollir-se a aquesta modalitat han de contactar amb el professor responsable de l’assignatura a principi de curs, i fer una entrevista personal.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VVAA. 2019 [2008]. El Nuevo Libro De Chino Practico 1. Libro de Texto. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.   ISBN 9787561922279.

Catàleg UB  Enllaç

VVAA. 2018 [2008]. El Nuevo Libro De Chino Practico 1. Libro de Ejercicios. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.  ISBN 9787561922286.

Catàleg UB  Enllaç

Yip, P.; Rimmington, D. 2018 [1998; 2014]. Gramática básica del chino - Teoría y práctica Madrid: ADELI. ISBN: 9788494081811.

Catàleg UB  Enllaç

VVAA. 2006. El chino conversacional de 301. Beijing: Beijing Language and Culture University Press. ISBN-10: 7561920172

Disponible al CCUC  Enllaç

Pàgina web

App Pleco

App Trainchinese

App Hellochinese

https://dictionary.writtenchinese.com