Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge

Codi de l'assignatura: 365824

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miguel Angel Hidalgo Blanco

Departament: Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Professorat: Miguel Ángel Hidalgo, José Antonio Sarria, Fisher Paz, Francesc Esteve, Juan Carlos López, Xavier Bernárdez, Ester Fusté, Enrique Limón

 

 

Idiomes

 

Català, castellà i anglès

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Activitats presencials i/o no presencials

189

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

114

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

16.5

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

9

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

49.5

Treball tutelat/dirigit

86

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Els alumnes han de tenir coneixements de l’anglès, ja que alguna part de l’assignatura (classes magistrals o activitats) és en aquest idioma.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.2 Planificació.2.1.2.1 Establir prioritats per a les cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.2 Identificar els resultats previstos i el temps per aconseguir-los en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.3 Revisar i documentar el pla de cures en col·laboració amb la persona i el grup.2.1.2.4 Assegurar la continuïtat de les cures per aconseguir els objectius.

   -

2 Prestació i gestió de cures.2.1 Prestació de cures.2.1.1 Valoració.2.1.1.1 Utilitzar un marc de valoració basat en l'evidència per recollir dades sobre la salut física i mental, i els aspectes socioculturals de la persona i el grup.2.1.1.2 Analitzar, interpretar i documentar dades.

   -

En la mesura que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els gèneres i les espècies principals de microorganismes d’interès en la patologia infecciosa humana.
— Descriure els mètodes físics, químics i gasosos per al control dels microorganismes.
— Identificar els diferents tipus de mostres microbiològiques i els sistemes de recollida i de conservació.
— Reconèixer els mecanismes de defensa inespecífics i específics de l’organisme humà.
— Conèixer els processos fisiopatològics i la seva manifestació, així com els factors de risc que determinen la salut i la malaltia en totes les etapes del cicle vital.
— Comprendre conceptes generals sobre la malaltia des de la perspectiva de les diferents causes que l’originen, dels mecanismes pels quals actuen de manera nociva i dels trastorns que produeixen en la funció i l’estructura dels òrgans i sistemes.
— Reconèixer els problemes derivats de les patologies més comunes que es presenten en els diferents sistemes de l’organisme.
— Conèixer les proves exploratòries i diagnòstiques més freqüents utilitzades en la pràctica.
— Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital.
— Vincular de manera raonada els símptomes i els signes amb la patogènia i la fisiopatologia que els corresponen.
— Conèixer els aspectes bàsics i específics sobre les tècniques d’imatge per al diagnòstic.
— Reconèixer les modalitats de diagnòstic per la imatge més utilitzades en els diferents aparells i sistemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Microbiologia

1.1. Microbiologia general

1.1.1. Introducció històrica de la microbiologia.

1.1.2. Bacteriologia.

Introducció a la bacteriologia. Estructures bacterianes i la seva funció: càpsula bacteriana. Membrana citoplasmàtica, citoplasma, cromosoma, ribosomes, flagels, fímbries i pili. Els biofilms. L’ordenació dels bacteris, nomenclatura i taxonomia.

Models d’organització de la paret dels bacteris. Paret dels bacteris grampositius.Paret dels bacteris gramnegatius. La membrana externa dels bacteris gramnegatius. La tinció de Gram. Acció dels antibiòtics sobre els bacteris, bases de la seva utilització. 

El creixement bacterià. Fissió binària. Factors que afecten el creixement microbià. Factors físics (pH, temperatura i pressió osmòtica) i factors químics (carboni; nitrogen, sulfur i fòsfor; altres elements; elements traça;oxigen). Fases del creixement bacterià.

Els bacteris grampositius. Mecanismes de virulència. Alguns bacteris patògens humans grampositius; les malalties que causen:Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium i Mycobacterium  com a exemples de bacteris patògens humans.

Els bacteris gramnegatius. Mecanismes principals de virulència. Alguns bacteris gramnegatius patògens per a humans: Pseudomonas, Neisseria,  Escherichia, Salmonella, Treponema.

1.1.3. Virus: Característiques generals i de les malalties que causen.Virus nus i amb coberta. Antivirals.

1.1.4. Fongs: Característiques generals i de les malalties que causen. Fàrmacs antifúngics.

1.1.5. Paràsits: Característiques generals i de les malalties que causen.

1.2. Microbiologia aplicada

1.2.1. Infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS). Infecció creuada i infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS). Història de les IRAS. Infecció endògena i exògena. Reservoris i fonts. Modes de transmissió de microorganismes. Els microorganismes més freqüentment involucrats en les IRAS.Principals formes de prevenció i control de les IRAS.

1.2.2. Desinfecció. Bases teòriques. Ús de desinfectants. Tipus de desinfectants. Asèpsia i antisèpsia. Esterilització. Bases teòriques i aplicacions. L’autoclau. Forn de Pasteur. Filtració. Radiacions ionitzants d’ona curta.

1.2.3. Recollida, maneig i transport de mostres clíniques per a anàlisis microbiològiques.

2. Fonaments de fisiopatologia

2.1. Principis generals

Salut i malaltia
Conceptes d’etiologia, fisiopatologia i patogènia
Valoració i semiologia
Exàmens complementaris (proves d’imatge, anàlisi de mostres biològiques i altres)
2.2. Lesió i mort cel·lular
Necrosi i apoptosi
2.3. Aspectes generals del sistema immunitari
Resposta immunitària inespecífica i específica
Inflamació i reparació
2.4. Patologia del sistema immunitari
Mecanismes immunològics de la malaltia
Síndromes d’immunodeficiència i reaccions d’hipersensibilitat
Tolerància i autoimmunitat
2.5. Patologia induïda per microorganismes
Mecanismes patogènics de la infecció i de la malaltia infecciosa
Manifestacions generals de la malaltia infecciosa
2.6. Patologia induïda per tòxics
Concepte i tipus de tòxics
Mecanismes de lesió per tòxics
Síndrome general del malalt intoxicat
2.7. Patologia induïda per l’entorn ambiental
Trastorns per la calor i el fred
Trastorns per la radiació
Trastorns per l’electricitat
2.8. Patologia de l’herència
Tipus de malalties genètiques

3. Fonaments del diagnòstic per la imatge

3.1. Principis de la radiologia

Definició i principis de la radiologia

Tipus de radiació

Modalitats de la imatge diagnòstica
• Tomografia axial computada
• Ultrasò o ecografia
• Gammagrafia
• Tomografia per emissió de positrons
• Ressonància magnètica
• Altres modalitats

Radiobiologia. Resposta sistèmica, orgànica i cel·lular a la radiació

Protecció radiològica

4. Fisiopatologia i patogènia general dels aparells i els sistemes de l’organisme

4.1. Fisiopatologia de l’aparell circulatori

Exploració física i complementària de l’aparell circulatori
Estudi bàsic de l’electrocardiograma.Fisiopatologia de les arrítmies
Reanimació cardiopulmonar
Insuficiència circulatòria. Síncope i xoc. Insuficiència cardíaca
Fisiopatologia de la circulació coronària.Síndrome d’insuficiència coronària
Fisiopatologia de la pressió arterial. Hipertensió arterial. Hipotensió arterial
Fisiopatologia de la circulació de les extremitats.Síndromes arterials i venoses
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.2. Fisiopatologia de l’aparell respiratori

Fisiopatologia de la ventilació
Exploració física i proves morfològiques i funcionals respiratòries
Control de la respiració. Dispnea: mecanismes i causes
Insuficiència respiratòria. Mecanismes i causes. Hipòxia, cianosi i hipercàpnia
Fisiopatologia de la circulació pulmonar. Hipertensió pulmonar. Edema pulmonar
Síndromes parenquimatoses pulmonars. Malaltia pulmonar obstructiva crònica. Atelèctasi. Condensació pulmonar
Síndromes pleurals. Embassament pleural. Pneumotòrax
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.3. Fisiopatologia del sistema nerviós

Fisiopatologia de la sensibilitat i sistemes sensorials.Estudi del dolor
Síndromes medul·lars i del tronc de l’encèfal
Fisiopatologia de l’acte motor
Fisiopatologia de la consciència. Síndrome epilèptica
Patologia del sistema nerviós autònom
Fisiopatologia del líquid cefalorraquidi i de la circulació del sistema nerviós central. Hipertensió intracranial
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.4. Fisiopatologia de l’aparell digestiu

Síndromes d’alteració de la motilitat digestiva:disfàgia, reflux gastroesofàgic, vòmit, regurgitació, restrenyiment i íleus
Fisiopatologia de la digestió i absorció del tub digestiu:diarrea i síndrome de maldigestió-malabsorció
Fisiopatologia del fetge, de la via biliar i del pàncrees.Síndromes obstructiva i inflamatòria
Patologia vascular: síndrome d’hipertensió portal, isquèmia intestinal, hemorràgia digestiva
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.5. Fisiopatologia del sistema nefrourinari

Exploració del ronyó.Estudi de l’orina
Insuficiència renal
Fisiopatologia de les vies urinàries
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.6. Fisiopatologia del metabolisme

Patologia del metabolisme dels hidrats de carboni:síndrome hiperglucèmica i hipoglucèmica
Patologia del metabolisme dels lípids.Hiperlipèmia
Patologia del metabolisme del ferro i del coure
Fisiopatologia del balanç hidrosalí i electrolític. Metabolisme del potassi
Deshidratació. Hiperhidratació
Patologia de l’equilibri àcid-base. Acidosi. Alcalosi
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.7. Fisiopatologia del sistema endocrí

Fisiopatologia de l’eix hipotalamohipofisiari
Patologia de la glàndula tiroide:síndrome d’hipertiroïdisme i síndrome d’hipotiroïdisme
Patologia de les glàndules suprarenals:escorça suprarenal, medul·la suprarenal
Fisiopatologia de les glàndules paratiroides i del metabolisme del calci i fòsfor
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.8. Fisiopatologia del sistema hematopoètic i limfàtic

Patologia de la sèrie vermella:síndrome anèmica i síndrome policitèmica
Patologia de la sèrie blanca:síndrome leucèmica
Patologia de l’hemostàsia: diàtesi hemorràgica. Hipercoagulabilitat
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.9. Fisiopatologia de l’aparell locomotor

Fisiopatologia del teixit ossi. Osteoporosi. Osteomalàcia. Patologia traumàtica
Fisiopatologia de les articulacions. Artropaties inflamatòries. Artropaties degeneratives
Radiologia i altres proves d’imatge específiques per al sistema

4.10. Alteracions de la pell

Lesions elementals. Nafres i ferides

4.11. Patologia tumoral

Bases genètiques de la carcinogènesi
Carcinògens
Creixement i invasió tumoral
Manifestacions del càncer

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència serà presencial i estarà composta de les següents activitats:

-Sessions teòriques 

-Seminaris. Sessions de treball sobre lectures, qüestions plantejades prèviament pel professor i resolució de problemes i situacions clíniques:

 1. El rol de la infermera en la política d’antibiòtics.
 2. Prevenció de la disseminació de microorganismes resistents als centres de salut. 
 3. Valoració general del malalt
 4. La història clínica
 5. Exploracions complementàries
 6. Exploració de l’aparell respiratori
 7. Desenvolupament d’un procés respiratori
 8. La gasometria
 9. Alteracions del ritme cardíac
 10. Casos clínics cardiorespiratoris
 11. Reanimació cardiopulmonar
 12. Desenvolupament d’un procés digestiu
 13. Desenvolupament d’un procés renal
 14. Exploració del sistema nerviós
 15. Coneixements globals de fisiopatologia (part 1)
 16. Desenvolupament d’un procés endocrí
 17. Balanç de líquids
 18. Diabetis
 19. Desenvolupament d’un procés hematològic
 20. Casos clínics 2
 21. Coneixements globals de fisiopatologia (part 2)


-Treball en grup. Treball escrit per grups sobre el diagnòstic per la imatge

-Tutorització per grups
 1. Introducció a la matèria de fisiopatologia
 2. Seguiment acadèmic de l’assignatura
 3. Criteris per analitzar una situació clínica
 4. Resolució de casos clínics


-Pràctiques de laboratori

Pràctiques de suport vital bàsic (SVB) amb simuladors

 

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
Proves de coneixements

Totes les proves seran de tipus test d’elecció múltiple (penalitzen els errors) i/o preguntes de resposta oberta

Prova 1. Microbiologia (1,5 punts). 28 d’octubre de 2021

Prova 2. Generalitats de la fisiopatologia(1,5 punts). 10 de gener de 2022 (GRUPS B1 i D1) i 11 de gener de 2022 (GRUPS A1 i C1)

Prova 3. Sistemes i aparells I (1,5 punts). 23 de març de 2022

Prova 4. Sistemes i aparells II (2,5 punts). 9 de juny de 2022

 

Treball escrit

Presentació d’un treball escrit en grup sobre el diagnòstic per la imatge (0,6 punts). 4 de febrer de 2022

 

Seminaris puntuables

La ponderació del total dels seminaris puntuables sobre la nota final és de 2,4 punts. Cada un d’aquests seminaris per separat pondera 0,3 punts sobre aquesta nota. Els seminaris als quatre grups es fan el mateix dia.

Tots aquests seminaris tindran una avaluació de tipus test i/o preguntes de resposta oberta.

1. El rol de la infermera en la política d’antibiòtics. 14 d’octubre de 2021

2. Prevenció de la disseminació de microorganismes resistents als centres de salut. 21 d’octubre de 2021

3. Fonaments de fisiopatologia a la història clínica. 11 de novembre de 2021

4. Exploracions complementàries. 18 de novembre de 2021

5. Interpretació de gasometries. 20 de gener de 2022

6. Detecció i interpretació d’arrítmies. 3 de febrer de 2022

7. Reanimació cardiopulmonar. 17 de febrer de 2022

8. Càlcul del balanç de líquids. 28 d’abril de 2022

La informació de cada un d’aquests seminaris amb la metodologia, l’objectiu, la tasca que han de fer els estudiants i el sistema d’avaluació es penjarà al Campus Virtual amb una setmana d’antelació. Les graelles per avaluar els seminaris també es pengen al Campus Virtual de l’assignatura.


Perquè les puntuacions obtingudes als seminaris i al treball escrit comptabilitzin a la nota final de l’assignatura, la nota de les proves escrites de coneixements 1 i 2 ha de ser superior a 0,6 punts cadascuna (sobre 1,5) i el sumatori de les notes de les proves escrites de coneixements 3 i 4  ha de ser superior a 1,6 punts (sobre 4).

 

Activitats mínimes per poder ser avaluat

Fer les proves de coneixements 1, 2, 3 i 4, i entregar el treball escrit. Els estudiants que no facin totes les activitats mínimes no s’avaluen i tenen una nota de no presentat.

 

Reavaluació

Són reavaluables les proves de coneixements 1, 2, 3 i 4.

Poden fer la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i no hagin superat una o diverses proves de coneixements. En aquest cas han de ser reavaluades totes les proves suspeses.

22 de juny de 2022

 

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2

 

 

Avaluació única

Els alumnes que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura, emplenant per duplicat el full específic que han de lliurar a la coordinadora de l’assignatura.

 

Activitats d’avaluació

— Prova de coneixements sobre els diferents blocs de l’assignatura: tipus test d’elecció múltiple (penalitzen els errors) i preguntes de resposta oberta.

• Microbiologia, 25 %

• Generalitats de fisiopatologia, 25 %.

• Sistemes i aparells, 40 %.


— Entrega de treball escrit sobre radiodiagnòstic (10 %). La graella per avaluar aquesta activitat i la normativa es penja al Campus Virtual de l’assignatura.

15 de juny de 2022

 

Reavaluació

— Es poden reavaluar les proves de coneixements.

— Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5 i no hagin superat la prova de coneixements.

22 de juny de 2022

 

Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cardellach F, Grau Junyent JM, Rozman C. Compendio de anamnesis y exploración física. Amsterdam, Barcelona [etc.]: Elsevier; 2014.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2140815*  Enllaç

Grossman Sh, Porth CM. Porth fisiopatología: alteraciones de la salud, conceptos básicos. 9a ed. L’Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer Health España/Lippincott Williams & Wilkins; cop. 2014

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2131521*  Enllaç

Induráin Pons j, editor. Diccionario médico bilingüe: english-spanish, español-inglés. Barcelona: Vox, 2012.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2132436*  Enllaç

Kumar V, Abbas AK, Aster JC, editors. Robbins patología humana. 9a ed. Barcelona: Elselvier; cop. 2013.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2086715*  Enllaç

Laso Guzmán FJ. Introducción a la medicina clínica: fisiopatología y semiología. 3a ed. Barcelona: Elsevier; Masson; cop. 2015.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2163098*  Enllaç

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Microbiología médica. 8a ed. Madrid: Elsevier [2017].

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2217731*  Enllaç

Pastrana Delgado J, García de Casasola Sánchez G. Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2013.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2094707*  Enllaç

Pérez Arellano Jl. Manual de patología general de Sinisio de Castro. 7a ed. Barcelona: Elsevier/Masson; cop. 2013.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2091382*  Enllaç

Prieto Valtueña JM. Noguer - Balcells exploración clínica práctica. 28a ed. Barcelona: Masson; cop. 2016.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2191676*  Enllaç

Rosa Fraile M, Prieto Prieto J, Navarro Marí JM. Microbiología en Ciencias de la Salud: conceptos y aplicaciones. 3a ed. Madrid: Elsevier; 2011.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2008491*  Enllaç

Spicer WJ. Microbiología clínica y enfermedades infecciosas: texto y atlas en color. 2a ed. Barcelona: Elsevier; 2012.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1924367*  Enllaç

Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Introducción a la microbiología : 12a edición. Buenos Aires : Médica Panamericana; 2017.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2230367*  Enllaç

Galimany J, Estrada JM, Pernas JC. Manual de interpretación radiográfica. Barcelona:Universitat de Barcelona; 2017.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2200398*  Enllaç

Martín González A, Béjar V, Gutiérrez JC, Llagostera M, Quesada E. Microbiología Esencial. Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana; 2019.

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2397265__Smicrobiologia%20esencial__Orightresult__U__X7?lang=cat&suite=def  Enllaç

Kloss B & Bruce T. Guía visual de enfermedades infecciosas, Edición 1. Barcelona : Elsevier; 2020

  Bibliografia complementària

Pàgina web

National Institutes of Health

https://www.nih.gov/  Enllaç

Whorld Health Organizations

https://www.who.int/  Enllaç

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/home.htm  Enllaç

Organització Panamericana de Salut

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&vciew=article&id=189&Itemid=40855&lang=es  Enllaç

Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov  Enllaç

Salut gencat

https://web.gencat.cat/ca/temes/salut/  Enllaç

American Society for Microbiology

https://www.asm.org/  Enllaç

Información de Salud de la Biblioteca Nacional - MedlinePlus

https://medlineplus.gov/spanish/  Enllaç

Text electrònic

Consell Català de Ressuscitació. Recomanacions per a la Ressuscitació 2015 del Consell Europeu de Ressuscitació (ERC) Secció 1: Resum Executiu [Internet]. [Citat 21 ago 2017] : [aprox 99 p.]. Disponible a: http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-i-documents

http://www.ccr.cat/Publicacions/Guies-i-documents  Enllaç