Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Posicionament SEO

Codi de l'assignatura: 365851

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ruben Alcaraz Martinez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Competències generals
Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions)

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

Competències bàsiques

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

Capacitat d’adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre dispositius i aplicacions d’elaboració de material audiovisual en els diferents entorns professionals.

Competències específiques

Capacitat d’aplicar les tècniques de planificació per a portar a terme projectes que responguin a les necessitats d’informació que optimitzin el funcionament de les organitzacions.

Capacitat d’analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, i habilitats en l’obtenció i interpretació de dades sobre els processos de generació, transferència i ús de la informació.

Capacitat d’anàlisi, avaluació i creació de productes per a la comunicació d’informació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els factors de posicionament de continguts en els cercadors d’Internet.

Comprendre les fases d’una campanya de posicionament SEO.

Conèixer les característiques tècniques i els components tecnològics de l’arquitectura d’un lloc web que influeixen en el seu rendiment.

Comprendre les mètriques i indicadors relacionats amb el posicionament SEO i el rendiment d’un lloc web als motors de cerca.

 

Referits a habilitats, destreses

Ser capaç de dissenyar, planificar i dur a terme una campanya de posicionament SEO.

Adquirir els coneixements necessaris per aplicar estratègies d’optimització d’un lloc web per millorar-ne el posicionament.

Aprendre a instal·lar, configurar i explotar aplicacions d’analítica i auditoria de llocs web.

Ser capaç de fer un seguiment sistemàtic del rendiment d’un lloc web o aplicació en les pàgines de resultats dels motors de cerca.

Aprendre a elaborar informes SEO a partir de dades d’analítica i d’auditoria per a audiències especialitzades i no especialitzades.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar hàbits de seguiment del mercat tecnològic relacionat amb el posicionament web i dels aspectes ètics i legals aplicables.

Entendre la importància de seguir les tècniques èticament correctes que compleixen les directrius marcades pels motors de cerca.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments i conceptes introductoris

1.1. SEO i SEM

1.2. Motors de cerca: estructura i funcionament

1.3. Els algorismes

1.4. Les pàgines de resultats dels cercadors (SERP)

2. Factors interns (SEO on-page)

2.1. Tipus de cerques: navegacionals, informacionals i transaccionals

2.2. Investigació de paraules clau: fat head, chunky middle, longt tail keywords i branded keywords

2.3. Metadades: títol i metadescripcions

2.4. Elements estructurals: encapçalaments i elements semàntics HTML5

2.5. Arquitectura del contingut

2.6. El contingut: text, imatge i vídeo

2.7. SEO tècnic

3. Factors externs (SEO off-page)

3.1. Enllaçat extern: tipus, característiques i tècniques de captació d’enllaços

3.2. Enllaçat intern: redistribució de l’autoritat

3.3. SEO més enllà del lloc web: xarxes socials, directoris, blogs, etc.

4. Eines i metodologies d’analítica i auditoria SEO

4.1. Google Search Console: indexació i anàlisi del rendiment del lloc web

4.2. Integració de dades SEO al Google Analytics

4.3. Screaming frog: anàlisi i auditories

4.4. Altres eines de suport i seguiment per a les campanyes SEO

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les classes magistrals s’estableix el marc teòric de l’assignatura. Les sessions teòriques es complementen amb activitats pràctiques que inclouen l’anàlisi de casos mitjançant l’observació i l’ús d’eines específiques d’analítica i auditoria, així com exercicis pràctics de creació de continguts i pàgines web amb l’objectiu de posar en pràctica els conceptes treballats a classe. Durant el semestre es proposen diferents treballs en grup no presencials amb l’objectiu de reforçar i aprofundir en aspectes concrets relacionats amb l’assignatura. L’alumnat ha d’assistir a setze hores d’activitats docents, que inclouen un mínim de dues hores de tutoria de seguiment i un mínim d’una hora d’avaluació final, en el període establert al calendari de sessions de l’assignatura.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID 19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en quatre pràctiques en grup i una prova final de síntesi. En tots els casos, no presentar-se a alguna de les activitats avaluables es puntua amb un 0. En cas de no presentar cap de les pràctiques o no presentar-se a la prova de síntesi, la nota final és de no presentat. Cal assolir una puntuació igual o superior a 3,5 en cadascuna de les pràctiques, i una nota igual o superior a 5 al treball final per calcular la nota final. La nota final de l’assignatura s’obté fent la mitjana ponderada de les activitats pràctiques i la prova final de síntesi.

  • Activitat 1: elaboració d’una investigació de paraules clau per a un lloc web (15% de la nota final)
  • Activitat 2: creació d’un snippet per a una pàgina web (10% de la nota final)
  • Activitat 3: creació i optimització d’un contingut per a una paraula clau determinada (25% de la nota final)
  • Activitat 4: marcatge d’un contingut amb Schema.org (10% de la nota final)
  • Prova final de síntesi (40% de la nota final)


Reavaluació

La reavaluació es fa amb una entrega única de les pràctiques o la prova de síntesi suspesa que s’han de reavaluar amb les restriccions següents: per poder accedir a la reavaluació dels actes que s’han especificat com reavaluables en el pla docent serà necessari haver obtingut una puntuació inferior a 5/10 però igual o superior a 4/10 (o equivalent).

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consta d’un treball pràctic consistent en una auditoria SEO d’un lloc web (50% de la nota final) i un examen teòric (50% de la nota final) al desembre o gener (segons el calendari d’exàmens). En els dos casos, no presentar-s’hi es puntua amb un 0.

Cal assolir una puntuació igual o superior a 4 en ambdues activitats per calcular la nota final.

Informació addicional sobre la reavaluació

Per poder accedir a la reavaluació dels actes que s’han especificat com reavaluables en el pla docent serà necessari haver obtingut una puntuació inferior a 5/10 però igual o superior a 4/10 (o equivalent).

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Maciá Domene, Fernando. SEO: técnicas avanzadas. Madrid: Anaya Multimedia, 2015. ISBN 9788441537309.

Catàleg UB  Enllaç

Martín, Diego C. SEO curso práctico: cómo conseguir visitas a tu web con posicionamiento en buscadores. Paracuellos de Jarama: RA-MA, 2018. ISBN 9788499647272.

Catàleg UB  Enllaç

Serrano Cobos, Jorge. SEO: introducción a la disciplina del posicionamiento en buscadores. Barcelona: UOC, cop. 2015 . ISBN 9788490649565.

Catàleg UB  Enllaç

Maciá Domene, Fernando. SEO avanzado. Madrid: Anaya Multimedia, 2020. ISBN 9788441541078.

Article

Alcaraz Martínez, Rubén. "Les Google Accelerated Mobile Pages: la velocitat de càrrega com a factor de posicionament SEO". Item: revista de biblioteconomia i documentació. Núm. 65. (2019).

RACO  Enllaç

Sulé Duesa, Andreu. “Schema.org, la millora de la visualització dels resultats en els cercadors i molt més”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 34 (juny 2015). <http://bid.ub.edu/34/sule.htm>. [Consulta: 7 març 2019].

Web de la revista BiD  Enllaç

Pàgina web

Google. Cómo funciona la búsqueda. 2019. [Consulta: 7 març 2019].

Google. Guía de optimización en buscadores (SEO) para principiantes. 2018. [Consulta: 7 març 2019]

Text electrònic

Fishkin, Rand. The beginners guide to SEO. MOZ. 2015. [Consulta: 7 març 2019].

Terenteva, Elena. "What are crawlability and indexability of a website?". SEMrush blog. 2016. [Consulta: 7 març 2019].