Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Educació Ambiental

Codi de l'assignatura: 365853

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Roca Pascual

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

55

 

-  Teoria

Presencial

 

9

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

-  Taller experimental

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Integrar les evidències experimentals trobades en els estudis de camp o al laboratori amb els coneixements teòrics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Identificar, desenvolupar i utilitzar les diferents estratègies d’intervenció educativa en relació amb temes o problemes ambientals en diversos contextos (educació formal, educació no formal, participació ciutadana, etc.).

 

• Dissenyar i aplicar els programes d’educació, comunicació i interpretació ambiental.

 

• Dissenyar, elaborar i aplicar instruments de participació i comunicació ambiental.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar de forma multidisciplinària estratègies de dinamització social per solucionar un problema ambiental.

 

• Identificar i valorar les aportacions de l’educació ambiental en l’educació per a la ciutadania.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’educació ambiental

1.1. L’educació ambiental i els continguts clau

1.2. Perspectives noves i diferents tendències dins l’educació ambiental

1.3. Quins objectius vol aconseguir l’educació ambiental?

2. Comunicació ambiental

2.1. Formes de comunicació

2.2. Relacions entre la divulgació científica i el medi ambient

2.3. Sensibilització ambiental adreçada a tot tipus de públic

2.4. Les exposicions temàtiques i els museus de la ciència 

2.5. L’ús públic dels espais naturals protegits i dels espais urbans 

3. L’educació ambiental dins l’ensenyament reglat

3.1. Competències, objectius i continguts relacionats en els diferents nivells educatius 

3.2. Estratègies didàctiques i orientacions pedagògiques

4. Metodologies per a l’ensenyament-aprenentatge

4.1. Les TIC/TAC en l’educació ambiental 

4.2. Utilització d’eines creatives no tecnològiques  

5. Avaluació de les competències en el procés d’ensenyament-aprenentatge

5.1. Els instruments i les tècniques d’avaluació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’utilitzen metodologies interactives amb diferents estratègies per activar la participació de l’alumnat. N’hi ha moltes, d’estratègies de treball en grup. En concret treballarem les següents: la dinàmica del cafè tertúlia o el debat dirigit per afavorir un intercanvi d’idees sobre un tema determinat, la discussió ràpida per aprendre les estratègies de discussió, els estudis de casos basats en fets i casos reals, les quatre cantonades per treballar les possibles solucions per a un mateix problema, el trencaclosques de grup amb experts o el ral·li de grups per treballar les habilitats i els coneixements en un treball col·laboratiu, avaluant el rendiment individual després de treballar en equip, entre d’altres.

A més a més dels tallers experimentals hi haurà una activitat d’aprenentatge actiu, anomenada pràctiques especials, que inclou dur a terme una activitat d’educació ambiental fora l’aula amb públic real. Aquesta activitat es triarà de totes les propostes que s’hagin fet durant la primera setmana de classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els criteris d’avaluació són els següents:

— Els coneixements teòrics i pràctics assolits, la capacitat analítica i d’integració de coneixements.

— L’assistència i la participació en les activitats proposades. 

— L’elaboració i la qualitat de les activitats dutes a terme. 

— La presentació oral de les activitats que s’han dut a terme.

L’assistència a les sessions de l’assignatura és obligatòria en un 80 % de les hores presencials. L’assignatura té una avaluació global que integra la part teòrica i la part pràctica, amb els valors següents: 

• Participació activa durant la realització de les activitats (10 %).
• Valoració de les activitats dutes a terme durant el desenvolupament de l’assignatura, com ara tallers, seminaris, sortides, etc. (65 %).
• Prova de síntesi de l’assignatura (35 %).

 

Avaluació única

Realització de les activitats dels tallers experimentals a excepció de les pràctiques especials que es duen a terme fora l’aula (50 %) i la prova de síntesi de l’assignatura que inclourà, a més a més, el desenvolupament d’un cas (50 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Albadalejo, C.; Echebarría, I.; Martínez, M. (2007). “Competències del professorat de secundària”, a Diversos Autors (2007). La formació inicial del professorat de secundària, Barcelona: Universitat de Barcelona, ICE. Col·lecció Reflexions sobre el sistema educatiu, 1.

Antúnez, S. Et al. (1991). Del projecte educatiu de centre a la programació d’aula. Barcelona: Graó. 

CASTRO R. (2005): Más que palabras. Comunicación ambiental para sociedades sostenibles. Ed GEA. 

Economic Comission for Europe (2011). Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development. United Nations Economic Commission for Europe Steering Committee on Education for Sustainable Development. ECE/CEP/AC.13/2011/6

Zabala, A., Arnau, L (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona:  Graó.  

Capítol

Pujol, R.M. ; Sanmartí, N. (1995) "Integració de l’educació ambiental en el currículum de ciències" En: Recerca i Ensenyament de les Ciències Naturals, Onda, Barcelona, 151-158.

Article

Castelltort, A. Sanmartí, N. (2013) "De mica en mica s’omple la pica... també en l’educació ambiental" Cooperació catalana, vol 366, 18-21.

Sanmartí, N. (1999) "De què parlem quan parlem d’educar i d’educar ambientalment?” Societat Catalana d’Educació Ambiental. Vol. 18, 15-18.

Milà, C.; Sanmartí, N. (1999) "A model for fostering the transfer of learning in Environmental Education" Enviromental Education Research. Vol. 5(3), 237-266

BONIL, J: CALAFELL, G; GRANADOS, J.; JUNYENT, M.; TARÍN, R.M. (2012) Un modelo formativo para avanzar en la ambientalización curricular. PROFESORADO. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 16(2), 145-163.

BONIL, J., PUJOL, R.M. (2011). Educación científica a propósito de la palabra crisis. Enseñanza de las ciencias. 29(2) pp. 252-261

Sanmartí, N.; Tarín, R. M. (1991) "L’educació ambiental, una necessitat de formació actual?" Butlletí de Mestres. Vol. 229, 9-14