Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia Social i Cultural de les Societats Araboislàmiques

Codi de l'assignatura: 365993

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Assistir a classe, participar-hi activament i fer els treballs amb interès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per reconèixer i respectar la diversitat i la multiculturalitat.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per treballar en un context internacional.

   -

Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i com s'articula en gèneres literaris.

   -

Capacitats per identificar i relacionar la història i la cultura dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes de les literatures i cultures de l'àmbit semític des de múltiples enfocaments metodològics.

   -

Coneixements de literatura, cultura i civilització araboislàmica i jueva.

   -

Capacitat per relacionar els coneixements de la titulació amb altres àrees i disciplines.

   -


- Capacitat per comprendre els discursos de l’antropologia cultural.

- Habilitat per apreciar la interconnexió entre diferents aspectes de la vida social i cultural, com ara els sistemes de creences i valors, els sistemes de parentiu i l’organització social.

- Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol classe de font o document d’utilitat per elaborar i processar la informació.

- Habilitat per relacionar-se amb cultures, poblacions i grups diferents del propi sense prejudicis etnocèntrics.

- Capacitat per a conèixer la tradició cultural araboislàmica en la seva complexitat.
- Capacitat per reconèixer la diversitat social i cultural humana.
- Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de l’antropologia cultural.

 
 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la cultura araboislàmica en el context de l’antropologia cultural.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a identificar i interpretar els fenòmens culturals.
— Distingir els conceptes clau de l’antropologia cultural.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Analitzar els fets culturals des d’una perspectiva no etnocèntrica i relativitzar els valors culturals propis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Gènere, matrimoni, família i parentiu.

2. Percepcions d’allò que és àrab/islàmic.

3. Com es comunica la llengua àrab

4. Mites, llegendes i tradicions.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs combina classes magistrals amb activitats a l’aula, exercicis individuals i treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
4 treballs [20% × 4 = 80%] i participació en els 4 debats [0,50 × 4 = 20%]. 

 

Avaluació única

Avaluació única i reavaluació
4 treballs [25% × 4 = 100%]

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bohannan, Paul (1992). Para raros nosotros. Introducción a la Antropología Cultural. Madrid: Akal.

Eickelman, Dale, F. (2003). Antropología del Mundo Islámico. Edicions Bellaterra

Díaz de Rada, Ángel (2010). Cultura, antropología y otras tonterías. Madrid: Trotta

González Ferrín, Emilio (2013). La angustia de Abraham. Los orígenes culturales del Islam. Córdoba: Almuzara.

Harris, Marvin. (1998). Antropología cultural. Madrid: Alianza Editorial

Kottak, Conrad Phillip. (2011) Antropología Cultural, Espejo para la humanidad. McGraw-Hill.

Malgesini, Graciela y Giménez Romero, Carlos. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Libros de la Catarata

González Alcantud, José Antonio. (2014). El mito de al Ándalus. Orígenes y actualidad de un ideal cultural. Córdoba: Almuzara

Znaniecki Lopata, Helena. (1987). Widows, vol. I: The Middle East, Asia and the Pacific (eds.). Durham: NC, Duke University Press