Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fenici

Codi de l'assignatura: 365997

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitats lectores, de comprensió i interpretació de textos literaris dels àmbits culturals estudiats (capacitat per situar-los en el seu context històric, analitzar-ne les característiques formals, i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural).

   -

Coneixements teòrics bàsics relacionats amb el fenomen lingüístic i les seves connexions interdisciplinàries.

   -

Capacitats per identificar i relacionar la història i la cultura dels àmbits culturals estudiats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’interpretar els documents fenicis relacionant-los amb el seu marc històric.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Llengua fenícia i variants púnica i neopúnica

*  


1.1. Alfabet


1.2. Fonologia


1.3. Morfologia: noms, articles, adjectius, preposicions, pronoms personals, adverbis


1.4. Morfologia: verbs, modes i temps, formes

 

2. Inscripcions: fenícies, púniques i neopúniques
 


3. Cultura, història i religió
 


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. Els textos epigràfics funeraris, votius i commemoratius treballats a classe són el material de base per al desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En aquesta modalitat d’avaluació es valora la participació a classe (20 % de la nota final) i la presentació de traduccions (40 o 80 %). També es pot exigir un examen del conjunt del curs (40 %), que es duria a terme en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. Aquesta modalitat d’avaluació consisteix en el comentari d’un text i el desenvolupament d’un tema del programa (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.


 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar-los es distribueixen a classe.