Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pensament i Ciència en l'Islam Oriental

Codi de l'assignatura: 365998

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per reconèixer i respectar la diversitat i la multiculturalitat.

   -

Coneixements de literatura, cultura i civilització araboislàmica i jueva.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els corrents de pensament i l’activitat científica desenvolupats des dels inicis de l’islam fins a l’inici de la seva decadència política i cultural, al segle XV.

— Conèixer les diferents manifestacions culturals produïdes per la civilització àrab oriental, des d’Egipte fins a l’Índia.

— Conèixer el marc històric en què sorgeixen el pensament i la ciència àrabs i analitzar els elements de les tradicions indoirànica i grecollatina introduïdes.

— Estudiar els processos de transmissió, integració i desenvolupament d’aquestes tradicions.

— Estudiar la influència d’aquestes activitats en les de l’Occident islàmic i l’Europa llatina.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’extreure informació de diferents fonts històriques.

— Desenvolupar l’habilitat de resumir i esquematitzar textos.

— Saber comparar informacions complementàries o contradictòries i fer-ne una anàlisi crítica.

— Exposar i transmetre informació de forma coherent i ordenada tant per escrit com oralment.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Habituar-se a reflexionar sobre qualsevol manifestació cultural amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Panorama general

*  

— Panorama general del pensament i la ciència àrab a Orient: les traduccions dels textos científics i filosòfics antics

 

2. Pensament

*  — El pensament religiós: el kalam. Formacions politicoreligioses. La reacció antiracionalista
— El pensament filosòfic: la falsafa, filosofia d’arrels hel·lenístiques. Filòsofs principals. La reacció antifilosòfica
— Ascetisme i mística: la mística i les seves manifestacions. L’il·luminisme
— Religió i cosmologia: cosmologia d’arrels islàmiques

3. Ciències exactes

*  — Elements d’astronomia
— Astronomia aplicada al culte islàmic
— Geografia astronòmica
— Observatoris, taules i instruments astronòmics
— Teories planetàries
— Astrologia matemàtica
— Aritmètica i àlgebra
— Geometria i trigonometria
— Música

4. Ciències físiques i naturals

*  — Òptica, mecànica i dinàmica. Alquímia
— La medicina a l’islam. Especialitats i institucions
— Enginyeria civil i enginyeria mecànica. Tecnologia de luxe
— Agronomia. Botànica i farmacologia. Zoologia

5. Transmissió

*  

— La difusió del pensament i la ciència àrabs a Occident: les traduccions dels textos científics i filosòfics àrabs

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb activitats d’aplicació de la teoria, com ara debats dirigits, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació per defecte és continuada. Per aquesta raó, el professorat avalua les competències assolides per l’alumnat mitjançant la revisió dels exercicis d’autoavaluació al Campus Virtual, el seguiment de treballs d’exposició escrita i oral que s’especifiquen en les primeres setmanes del curs, i l’avaluació dels coneixements adquirits a partir de dues proves escrites.

A continuació s’exposa amb detall el procediment d’aquest model d’avaluació:

— Assistència a classe (10 % de la nota final).

— Dos controls teòrics parcials (20 + 20 %) que es duran a terme en les dates que s’indicaran durant el curs.

— Exercicis de comprensió del temari (20 %): com a mínim la meitat del nombre total d’exercicis.

— Monografia guiada (20 %), que cal presentar com a molt tard l’últim dia de classe.

— Exposició oral, en la data que s’indicarà (10 %).

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en l’elaboració d’una prova escrita de coneixements teòrics (80 % de la nota final), i en la presentació de com a mínim la meitat dels exercicis de comprensió del temari completats (20 %).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CRUZ HERNANDEZ, M., Historia del pensamiento en el mundo islámico. Vol. 1: Desde los orígenes hasta el siglo XII en Oriente. Alianza universidad textos (Madrid, 1996).

FAKHRY, M., A History of Islamic Philosophy. Columbia University Press (New York & London, 1970)

VERNET, J., Lo que Europa debe al Islam de España (Barcelona, 1999).

VERNET, J., (ed.), Historia de la ciencia Árabe (Madrid, 1981).

Pàgina web

www.islamsci.org

www.muslimphilosophy.com