Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Formació del Món Àrab Contemporani

Codi de l'assignatura: 366002

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de reflexió i argumentació.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Es tracta d’examinar els dos grans imperis orientals, otomà i safàvida i de determinar com al llarg del temps els seus governants han creat diferents estructures estatals i de poder i han mantingut les regles d’autoritat i les institucions de poder i lideratge pròpies, en les quals creien a partir dels seus fonaments culturals i religiosos, i que sustentaven la seva legitimitat i lideratge.

 

Referits a habilitats, destreses

— Els estudiants adquiriran capacitat de comprensió de problemàtiques històriques complexes, capacitat de treball i anàlisi de documentació històrica rellevant i capacitat de pensament autònom, reflexió i crítica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— L’assignatura pretén estimular el pensament crític i el compromís ètic dels estudiants (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques) i afavorir el reconeixement i respecte a la diversitat i la multiculturalitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El naixement dels imperis: l’imperi Otomà i l’imperi Safàvida a través dels segles XVIII i XIX

1.1. Identitats i diferències

1.2. Legitimitat política i religiosa

1.3. Les elits, els cossos professionals i la formació militar

1.4. La Guerra de Crimea i el Tractat de París. El Tanzimat

2. Les grans transformacions socials del segle XIX

2.1. L’Iran Qajar al segle XIX

2.2. Revoltes camperoles, obreres i nacionalisme al Pròxim Orient: Egipte, Mont Líban, Beirut i Damasc

2.3. El modernisme islàmic, el periodisme i la Nahda: al-Afghani, Muhammad `Abduh

3. La Gran Guerra

3.1. L’Iran Qajar i l’imperi Otomà entre la revolució i la Gran Guerra

3.2. Nacionalisme turc i panturquisme

3.3. La Gran Guerra i les províncies otomanes: la revolta àrab; les províncies del Magrib

3.4. Els Acords de Sykes-Picot i la Declaració Balfour

3.5. Les arrels del sionisme i el naixement de la nació Palestina

4. La formació dels estats moderns i el control colonial

4.1. El Magrib: entre el colonialisme otomà i la intervenció francesa. L’especificitat del Marroc

4.2. Turquia, Iran, Síria, Líban, Iraq, Transjordània i Aràbia Saudita entre els anys 1920 i 1930

4.3. Les rebel·lions d’Egipte, Iraq, Transjordània, Palestina i Israel en el període d’entreguerres

4.4. Els cops militars i la violència: Iran, Turquia i els estats àrabs

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es farà a partir d’exercicis que seguiran les pautes i el calendari marcats al dossier (70 % de la nota).

La qualificació d’aquests exercicis es completarà amb el control d’assistència a les sessions de l’assignatura (30 %).

 

Avaluació única

Els alumnes es poden acollir a l’avaluació única sempre que la sol·licitin en el termini i termes establerts per la Facultat. Aquesta avaluació consistirà en un únic examen que tindrà el valor del 100 %.

Reavaluació
La reavaluació seguirà el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

The New Cambridge History of Islam, Vol. 6, Muslim and modernity: culture and Society since 1800, Cambridge, 2010

Bogle, Emory C. The Modern Middle East: From Imperialism to freedom, 1800-1958. University of Richmond, Pearson, 1996.

Cleveland, William; Bunton, Martin P.  A Modern History of the Middle East, Philadelphia, PA: Westview Press, 2016.

Cronin, Stephanie. Ed, Subalterns and Social Protest: History from Below in the Middle East and North Africa. SOAS/ Routledge Studies on the Middle East, London & New York, 2008.

Goldschmidt Jr. , A. ; Boum Aomar, A Concise History of the Middle East, Routledge Studies on the Middle East, London & New York, 2016.

Hourani, Albert & Khoury Philip, eds. The Modern Middle East. University of California Press, 1993.

Khalidi, Rashid The Origins of Arab Nationalism Columbia University Press, 1991