Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Bíblica

Codi de l'assignatura: 366003

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -


 
   -
- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals).

- Assolir i entendre els coneixements de l’àrea d’estudi.

- Organitzar i planificar la feina i l’aprenentatge individual i en equip.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la gènesi, les formes i els continguts de la Bíblia hebrea.

— Contextualitzar i entendre un text bíblic.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. Les sessions es desenvolupen com un seminari en què es comenten les diverses lectures proposades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consta de dues parts:

 

PRIMERA: Els alumnes han de realitzar 5 treballs, que s’han de triar entre 8 treballs possibles, d’una llista que estarà penjada al Campus Virtual. Com que l’avaluació és continuada, els treballs s’aniran lliurant al llarg del quatrimestre.

 

SEGONA: Hi haurà almenys una prova escrita, que es farà al mes de juny. Si la professora ho considera oportú, hi pot haver una altra prova escrita de seguiment després de Setmana Santa

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), el model del qual posa a disposició de l’alumnat el primer dia de classe.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única i s’especifica al programa de l’assignatura.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Tant els textos com les eines per a poder treballar aquesta assignatura es troben penjats al Campus Virtual. Igual vom tota la informació bibliogràfica