Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Hebrea Moderna i Contemporānia

Codi de l'assignatura: 366062

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

    -        Organitzar i planificar la feina i l’aprenentatge individual i en equip.

 

   -          Capacitat per a la anàlisi de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió clara de la literatura hebrea moderna i  contemporània.

— Ser capaç de buscar, gestionar i emprar la informació relativa a la literatura moderna i contemporània.

— Ser capaç d’analitzar i d’entendre en profunditat un text d’aquest període literari.

 

 

Blocs temātics

 

1. Blocs temātics

*  1. La literatura hebrea produïda des de finals del segle XIX fins ara: la literatura escrita en el nou centre cultural de Palestina-Terra d’Israel

2. La literatura hebrea des del 1948 fins ara

3. Visió introductòria de la literatura de la Haskalà (il·lustració)

4. Temes centrals de la literatura hebrea dels dos darrers segles: el moviment Hibbat Sion, el sionisme, la premsa hebrea, el moviment dels nous hebreus o cananeus, l’Holocaust i el conflicte palestinoisraelià.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. Les classes es desenvolupen com un seminari en què es comenten les diverses lectures i els textos proposats

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació per defecte és continuada. L’alumnat que assisteix regularment a classe i hi participa no ha de fer cap examen. L’assistència i la participació a classe tenen el valor d’un 70 % de la nota final, i els comentaris de les lectures obligatòries a classe tenen el valor del 30 % restant. L’últim d’aquests comentaris es duu a terme presencialment en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

Avaluaciķ única

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), el model del qual posa a disposició de l’alumnat el primer dia de classe.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única i s’especifica al programa de l’assignatura.