Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Ārab Moderna i Contemporānia

Codi de l'assignatura: 366063

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

— Tenir uns coneixements d’anglès i francès suficients que permetin llegir i comprendre material de crítica literària en aquests idiomes.

— Tenir nocions bàsiques de navegació per Internet i el Windows configurat en àrab.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per a la comprensiķ, l'anālisi i la interpretaciķ dels textos literaris dels āmbits culturals estudiats.

   -

Coneixements relacionats amb l'evoluciķ histōrica de la literatura i la seva articulaciķ en gčneres literaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els textos i els autors principals dels estudis literaris àrabs contemporanis, des dels inicis del segle XX fins als nostres dies.

— Utilitzar la terminologia tècnica amb desimboltura.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar i contextualitzar diferents textos.

— Valorar l’ús de tècniques de recerca i organització.

— Exposar de manera crítica un discurs acadèmic de temàtica literària sobre temes contemporanis.

— Raonar de manera crítica i formular un discurs ben estructurat i, sobretot, argumentat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprofundir les ideologies més actuals del panorama literari àrab contemporani per extreure una visió suficient de l’estat actual del món àrab respecte als drets humans.

 

 

Blocs temātics

 

1. Autobiografies: la importāncia del gčnere narratiu autobiogrāfic com a dinamitzador de la literatura i la societat

2. Contes: noves dimensions del conte i del relat breu

3. Poesia: l'expressiķ počtica com a representaciķ de les tensions entre tradiciķ i modernitat literāries

4. Literatura i cinema: adaptacions cinematogrāfiques i influčncies en els gčneres de la narrativa ārab

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en exposicions teòriques breus que fan d’introducció a exercicis pràctics, els quals consisteixen en la lectura, l’anàlisi, la traducció i la interpretació de textos literaris àrabs contemporanis. 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada es tenen en compte les activitats següents, que es faran seguint el calendari que es determini:

— Dos exàmens parcials amb un valor del 30 % cadascun.

— Un examen final, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (30 %).

— Una exposició oral (10 %).

 

Avaluaciķ única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un únic examen, més dos treballs, que equivalen als dos exàmens parcials de l’avaluació continuada.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CAMERA D’AFFLITTO, Isabella: La Letteratura araba dalla Nahdah a oggi. Carocci. Roma, 2007

Badawi, M., The Cambridge History of Arabic Literature. Modern Arabic Literature, Cambridge, University of Cambridge, 1992.

Jayyusi, Salma Khadra, Modern Arabic Fiction. An Anthology, Columbia University Press, New York, 2005.

Martínez Martín, Leonor, Antología de poesía árabe contemporánea, Espasa-Calpe, Madrid, 1972.

Martínez Montávez, Pedro, Introducción a la literatura árabe moderna, Granada, Cantarabía, 1995