Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Modern III

Codi de l'assignatura: 366070

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

   -
Organitzar i planificar la feina i l’aprenentatge individual i en equip.

   -
Coneixement de l’estructura profunda de la llengua  hebrea.
   -
Coneixement actiu de la llengua àrab o hebrea.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

— Adquirir una certa fluïdesa en el domini de la llengua hebrea que es parla actualment a Israel.

— Adequar l’ús de la llengua als diferents registres.

— Consolidar els coneixements pràctics adquirits en l’assignatura Hebreu Modern II.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou exercicis de comunicació oral i escrita en hebreu modern i pràctica amb oracions cada cop més complexes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació és continuada. Es tracta d’una assignatura de caràcter pràctic, en què es recomana vivament l’assistència a classe. Es té en compte, molt especialment, la participació (70 % de la nota final). Cada dimecres, durant els deu primers minuts, hi ha una petita prova escrita (30 % de la nota final) consistent en un breu dictat i tres preguntes sobre el material estudiat la setmana anterior. Aquestes proves són obligatòries per als estudiants que optin per aquesta modalitat d’avaluació. L’última prova es duu a terme en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat. L’estudiant que falti a quatre o més d’aquestes proves ha de fer un examen final escrit i oral (30 %), segons la normativa vigent, el dia de l’examen final fixat per la Facultat.

Amb referència a l’examen final, és indispensable presentar-s’hi per poder optar a la qualificació de matrícula d’honor, i és possible presentar-s’hi si es vol millorar nota.

 

Avaluació única

L’estudiant que ho desitgi pot acollir-se a l’avaluació única, per a la qual cosa ha d’omplir i lliurar l’imprès corresponent en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final (el model d’examen es troba a disposició de l’alumnat en un arxiu de Moodle).


Reavaluació

La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Tant els textos com les eines per poder treballar-hi es distribueixen a classe i pel Campus Virtual.