Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Bíblic I

Codi de l'assignatura: 366081

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

 
   -
Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

   -
Tenir i entendre els coneixements de l’àrea d’estudi.

   -
Coneixement de les normes de l’hebreu bíblic que permeti a l’alumnat la comprensió de textos escrits, tenint en compte la diversitat lingüística i els diferents registres i gèneres.
   -
Tècniques de traducció i anàlisi de textos.
   -
Coneixement actiu de la llengua hebrea.
   

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-- Conèixer l’alfabet hebreu.

— Ser capaç de llegir un text bíblic, així com d’establir un primer contacte amb els fonaments de la gramàtica de l’hebreu clàssic a través dels textos de la Bíblia hebrea.

— Adquirir coneixements bàsics de fonologia i de morfologia del substantiu i del verb.


 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*   

1. Alefat

 


2. Flexió nominal
 


3. Flexió verbal
 


4. Partícules

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. Els textos hebreus treballats a classe són el material de base per al desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació per defecte és continuada. Diàriament a classe es fan exercicis de lectura, traducció i anàlisi de textos (70 % de la nota final). A banda, hi ha una prova escrita (30 %), que té lloc en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. Aquesta modalitat d’avaluació consisteix en un examen final en què s’analitza i tradueix un text bíblic amb el valor del 100 % de la nota final.


Reavaluació

La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.


 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar aquesta assignatura es distribueixen a classe.