Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Modern IV

Codi de l'assignatura: 366083

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

 -
Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -
Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l’entorn social, laboral i personal.
   -
Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).

   -
Comunicació correcta en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).
   -
Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar la gramàtica i l’ús de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).
   -
Coneixement teòric i pràctic d’una llengua de l’àmbit semític i capacitat per usar-la per a fins diferents (traducció de textos, comprensió i redacció de textos).
   -
Capacitat per analitzar i aplicar els conceptes gramaticals necessaris per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Comprendre i adquirir els fonaments de morfosintaxi de la llengua àrab.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura i la lectura de textos en llengua àrab.
— Ampliar el lèxic i les expressions de la llengua àrab.
— Ser capaç de llegir i comprendre textos en àrab adequats al nivell d’aprenentatge.


 

 

 

Blocs temātics

 

1. Bloc temātic

*   

1. Ampliació dels coneixements de morfologia de la llengua àrab d’acord amb el nivell d’aprenentatge

 

2. Ampliació dels coneixements de sintaxi de la llengua àrab d’acord amb el nivell d’aprenentatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’estudiant aprofundeix el coneixement de la llengua seguint una ordenació didàctica orientada a l’obtenció de resultats mitjançant la combinació d’exercicis pràctics i aproximacions teòriques.


 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es farà a partir d’exercicis que seguiran les pautes i el calendari que s’indicaran durant el curs i en total tindran un valor del 100 % de la nota.

 

 

Avaluaciķ única

L’avaluació continuada es farà a partir d’exercicis que seguiran les pautes i el calendari que s’indicaran durant el curs i en total tindran un valor del 100 % de la nota.

 

 

Els alumnes es poden acollir a l’avaluació única sempre que la sol·licitin en el termini i termes establerts per la Facultat. Aquesta avaluació consistirà en un únic examen que tindrà el valor del 100 %.

Reavaluació

Seguirà les pautes de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

El material del curs es trobarà al Campus de l’assignatura.