Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Bíblic II

Codi de l'assignatura: 366085

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

 
Tenir i entendre els coneixements de l’àrea d’estudi.
   -
Organitzar i planificar la feina i l’aprenentatge individual i en equip.

   -
Coneixement d’elements de la història i de les varietats de la llengua estudiada.
   -
Coneixement de l’estructura profunda de la llengua hebrea.
   -
Tècniques de traducció i anàlisi de textos.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Assolir les competències bàsiques per fer front a un text bíblic i ser capaç d’establir-hi el tractament morfològic i sintàctic adequat per traduir-ne el material escrit en aquest estadi lingüístic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc Temàtic

*   

1. Flexió verbal

 


2. Flexió nominal
 


3. Morfosintaxi bíblica
 


4. Característiques dels diferents estadis

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació per defecte és continuada i té en compte els factors següents:

— Assistència i participació de l’estudiant a classe (20 % de la nota final).

— Resolució dels exercicis plantejats a classe (40 %).

— Dues proves parcials fetes durant el curs (20 % cadascuna): la primera es fa a final d’octubre o a començament de novembre i la segona, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

Avaluació única

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. Aquesta modalitat d’avaluació consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

 

Reavaluació

La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar aquesta assignatura es distribueixen a classe.