Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Rabínic

Codi de l'assignatura: 366087

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

   -
Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
   -
Organitzar i planificar la feina i l’aprenentatge individual i en equip.

   -
Tècniques de traducció i anàlisi de textos.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Poder enfrontar-se a un text rabínic.

— Ser capaç d’establir el tractament morfològic i sintàctic adequat a un text rabínic per traduir-ne el material escrit en aquest estadi lingüístic.


 

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. Els textos hebreus distribuïts  a classe són el material de base per al desenvolupament de l’assignatura.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació per defecte és continuada. Es valora l’assistència i la participació a classe (20 % de la nota final), així com la traducció i el comentari de diversos textos rabínics distribuïts a classe (80 %). L’última traducció i l’últim comentari es fan presencialment en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen final en el qual s’han de respondre diverses qüestions del temari. Aquesta prova té el valor del 100 % de la nota final.


Reavaluació

La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.


 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Tant els textos com el material docent per seguir l’assignatura estan penjats al Campus Virtual.