Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Social i Solidària

Codi de l'assignatura: 366207

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isabel Vidal Martinez

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Reconeixement de la diversitat.

   -

Presa de decisions i resolució de problemes.

   -

Comprensió del comportament de les persones en l'àmbit de les organitzacions per gestionar individus i grups de treball des d'una perspectiva de recursos humans.

   -

Competències bàsiques

 • Disposar de coneixements socials, econòmics i jurídics sobre l’economia social i solidària en l’àmbit global.
 • Poder aplicar els coneixements adquirits prèviament a l’estudi, anàlisi i interpretació de les empreses i entitats de l’economia social i solidària en un context d’economia de mercat.


Competències generals
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes reals d’economia social i solidària.
 • Habilitats per redactar informes i projectes d’investigació sobre l’economia social i solidària.


Competències específiques
 • Conèixer les diferents formes jurídiques i organitzatives de l’economia social i solidària.
 • Capacitat d’anàlisi crítica per analitzar el paper de les organitzacions de l’economia social i solidària en un entorn d’economia capitalista.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals

Economia social i solidària és un terme que designa un àmbit de gestió basat en el no lucre. Les formes jurídiques que s’estudien en aquesta assignatura són els diferents tipus de cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, associacions i fundacions.

Aquest programa acadèmic té com a objectiu principal ajudar l’estudiant a desenvolupar coneixements sociològics, econòmics i jurídics sobre les empreses i entitats de l’economia social i solidària.

Objectius concrets

 • Tenir un coneixement de la realitat jurídica, econòmica i sociològica de les diferents branques de cooperatives: agràries, de consum, de serveis, de crèdit i de treball associat.
 • Tenir un coneixement jurídic, econòmic i sociològic de les associacions.
 • Tenir un coneixement jurídic, econòmic i sociològic de les fundacions i del seu paper en la societat.
 • Tenir un coneixement jurídic i econòmic de les societats laborals i de la seva importància social.
 • Tenir un coneixement de la realitat jurídica, econòmica i social de les empreses d’inserció i de la importància que tenen com a instrument de cohesió social.


Referits a habilitats, destreses
 • Conèixer la gestió de govern i el funcionament d’empreses i entitats de l’economia social i solidària.
 • Aprendre a visualitzar l’existència d’empreses i entitats de l’economia social i solidària.


Referits a actituds, valors i normes
 • Desenvolupar una estructura intel·lectual, reflexiva i crítica pel que fa a les diferents formes organitzatives en un context d’economia de mercat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació general del terme economia social i solidària

2. Cooperativisme

3. Societats laborals

4. Empreses d’inserció

5. Fundacions

6. Associacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tenint en compte que aquesta assignatura té com a un dels seus objectius principals ajudar l’estudiant del grau d’ADE o de Sociologia a estudiar noves formes organitzatives, presenta un enfocament preferentment descriptiu, en què es fa èmfasi en els trets jurídics, socials i econòmics de les diferents formes organitzatives que integren el terme economia social i solidària.

La persona responsable de l’assignatura prepara, prèviament a la classe, una nota tècnica per a cadascun dels blocs temàtics. El conjunt de les notes tècniques disponibles en el Campus Virtual fa el paper de llibre de text. 

L’assignatura es treballa a partir de quatre tipus d’activitats principals:

1) Sessions teòriques magistrals a càrrec de la professora, on s’expliquen els conceptes principals de cada tema i s’exposen els instruments teòrics per analitzar-los. La durada d’aquesta activitat és d’entre dues i quatre hores setmanals.

2) Dues presentacions orals, per part dels estudiants, de casos d’empreses i entitats de l’economia social i solidària. En cadascuna d’aquestes presentacions, els estudiants fan una anàlisi comparativa —en una intervenció oral individual— de diferents branques de cooperatives i altres formes jurídiques d’empreses i entitats de l’economia social i solidària, estudiades prèviament a classe. 

3) Treball dirigit (no presencial), que consisteix en la lectura de les notes tècniques, documentació disponible en el Campus Virtual i la bibliografia recomanada, i en l’elaboració dels casos d’empreses i entitats del tercer sector.

4) Treball autònom, que inclou l’estudi de les notes tècniques, la normativa que regula aquestes formes organitzatives, la lectura de textos complementaris, l’elaboració dels casos d’empreses i entitats de l’economia social i solidària, i el treball grupal d’anàlisi comparativa de diferents empreses i entitats de l’economia social i solidària, així com la preparació per superar l’examen final i les proves d’avaluació continuada.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix, a parts aproximadament iguals, entre cadascun d’aquests quatre tipus d’activitats i correspon a una dedicació de sis hores setmanals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:

a) Dues presentacions orals i escrites de casos d’empreses o entitats que pertanyen a l’àmbit de l’economia social i solidària, i anàlisi comparativa dels casos (40 % de la nota final; 20 % cada treball presentat en format escrit i oral).

b) Dues proves d’avaluació continuada: durant el curs es fan dues proves escrites obligatòries de respostes curtes. La data d’aquestes proves s’anuncia a l’inici del curs (60 % de la nota final; 30 % cada prova).

c) No hi ha prova de síntesi.

Addicionalment a les activitats avaluables, la professora pot tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge. Aquesta valoració permet millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les activitats avaluables. 

 

Avaluació única

Hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa l’article 6.4 de la Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

La prova d’avaluació única consta de: 

a) Presentació d’un treball d’anàlisi de quatre casos d’empreses o entitats pertanyents a l’àmbit de l’economia social i solidària. Cal presentar-lo en paper, obligatòriament, en el moment de l’examen final (40 % de la nota final).

b) Un examen final de tot el programa de l’assignatura, que consta de preguntes de resposta curta (60 % de la nota final).

La professora pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals.  
 

Reavaluació en el règim d’avaluació única

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada.

La prova de reavaluació consta de: 

a) Presentació d’un treball d’anàlisi de quatre casos d’empreses o entitats pertanyents a l’àmbit de l’economia social i solidària. Cal presentar-lo en paper, obligatòriament, en el moment de l’examen final (40 % de la nota final).

b) Un examen final de tot el programa de l’assignatura, que consta de preguntes de resposta curta (60 % de la nota final).

La professora pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals.  

El Consell d’Estudis fixa el dia de la prova de reavaluació de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bryce, H (2017), Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations, fourth Edition, De Gruyter.

Catàleg UB  Enllaç

Enjolras,B. Salamon, L. Sivesind, K. And Zimmer, A. (2018), The Third Sector as a renewable resource for Europe. Concepts, impacts, challenges and opportunities, Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-319-71473-8 (eBook)

Catàleg UB  Enllaç

Mitchie, J. Blasi, J and Borzaga, C.  (editors) (2017), The Oxford Handbook of Mutual, co-operative, and co-owned, published by Oxford University.

Catàleg UB  Enllaç

Vickers, I. and other autors (2017), Cities, the social economy and inclusive growth: a practice review, published by Joseph Rowntree Foundation

Pàgina web  Enllaç

Vidal, I. (coord). (2002),  El tercer sector i l’economia social a Barcelona, col.lecció Quarderns del Consell Econòmic i Social de Barcelona(CESB). Document disponible en format electrònic en la pàgina web: http://www.bcn.es/cesb/publi/publi.htm

Catàleg UB  Enllaç

Vidal I. (coord), (2002), Llibre Blanc de l’Economia Social a Catalunya, ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Catàleg UB  Enllaç

Young, D. Searing, E. and Brewer, C. (editors) (2016), The social enterprise zoo, Edward Elgar.

Catàleg UB  Enllaç

Young, D. (2018), Financing Nonprofits and others social enterprises. A benefits approach, Edward Elgar Publishing, Cheltenham,UK. Northampton,MA USA

Catàleg UB  Enllaç