Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciència de les Dades amb R

Codi de l'assignatura: 366234

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Luis Carrasco Jordan

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

7.5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement d'una llengua estrangera.

   -

Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.

   -

Coneixement d'informàtica relatiu a l'àmbit d'estudi.

   -

Capacitat d'organització i de planificació.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

   -

Presa de decisions.

   -

Utilitzar amb autonomia un ordinador personal, els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica, i els procediments de documentació clínica, i entendre i interpretar críticament textos científics, i les fonts de què provenen.

   -

Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i com s'apliquen a les ciències mèdiques, ser capaç de dissenyar i de dur a terme estudis estadístics senzills amb programes informàtics, interpretar-ne els resultats, i entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les eines principals d’R per a la manipulació de dades.

 

Conèixer els mètodes de programació jeràrquica i iterativa en R

 

Conèixer les tècniques principals de visualització de dades

 

Referits a habilitats, destreses

Saber manipular bases de dades amb estructures complexes

 

Saber programar funcions en R

 

Saber generar informes d’anàlisi de dades utilitzant codi R

 

 

Blocs temàtics

 

1. Manipulació de dades

*  Importació de dades. Data frames i tibbles. Transformació de les dades. Anàlisi d’exploració de les dades. Organització de les dades.

2. Programació amb R

*  Creació de funcions. Iteracions i loops. Pipes.

3. Visualització de les dades

*  Paquet ggplot. Mapatges estètics. Facetes. Objectes geomètrics. Ajustaments de posició. Sistemes de coordinades.

4. Generació d’informes amb R markdown

*  Introducció al llenguatge lattex. Codi "chunks". Encapçalament YAML. Formats Markdown

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es duu a terme a les aules d’informàtica en sessions de dues hores. Les sessions s’organitzen en dues parts. A la primera la temàtica s’introdueix mitjançant exemples que serviran de fil conductor per a l’exposició dels mètodes d’anàlisi apropiats i per a la identificació de la problemàtica que es vol tractar. La segona part consisteix en la resolució per part dels estudiants d’uns exercicis amb continguts similars als exemples introduïts a la primera part del tema.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació global de l’assignatura es basa en les puntuacions obtingudes en dues activitats:

1) Exercicis. Resposta als qüestionaris dels exercicis plantejats a les sessions pràctiques.

2) Mini-tests. Qüestionaris amb un mínim de cinc preguntes d’elecció múltiple que es faran en acabar cada tema.

La qualificació global del curs s’obté com la mitjana aritmètica de les dues puntuacions (qüestionaris i mini-tests).

Finalment, es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

En cas d’obtenir una qualificació global inferior a 5, l’estudiant podrà superar l’assignatura fent un examen de preguntes tipus test un cop acabat el curs. El requisit per poder presentar-se a l’examen és tenir una nota superior a 0 en cadascun dels exercicis i minitests.

 

 

 

Avaluació única

Prova de síntesi. Test de 20 preguntes de resposta múltiple més 1 exercici pràctic. La qualificació global del curs serà el resultat de la mitjana aritmètica de les dues puntuacions (preguntes de resposta múltiple i exercici pràctic).

Finalment, es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Wickham, H.,  Grolemund, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data 1st Edition. O’Reilly Media

  SBN-13: 978-1491910399

https://r4ds.had.co.nz  Enllaç

Wickham, H. (2016). ggplot2. Elegant graphics for data analysis. 2nd Edition. Springer