Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anglčs per a les Cičncies Socials

Codi de l'assignatura: 366244

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Andrea Ruiz Cirlot

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: 
Per al criteri de qualificació, els exercicis pràctics, anomenats Qüestionaris, segueixen un criteri de correcció propi del Campus Virtual, plataforma Moodle. 

Els Estudis de Cas segueixen una rúbrica de correcció que es mostrarà als estudiants durant la Revisió. No obstant, un cop corregits aquests Estudis de Cas, la professora els retornarà als estudiants amb una graella de feedback comentant els diferents elements que engloben l’activitat de l’Estudi de Cas. Exemple: pre-task (conversa en parelles), task cycle (debatre sobre les avantatges i les desavantatges d’un tema en concret) i post-task (un email formal). 

MATERIAL DOCENT:  

Power Points personals amb vídeos incorporats i altres pàgines web amb informació relacionada amb el tema que s’imparteix de l’assignatura. Llibres principals d’ús a classe:  

- Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader: intermediate business English course book (B1-B2). Pearson Longman. Edinburgh (England).  

- Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2011). Market leader: Upper intermediate business English-3rd (B2-C1). Pearson Longman. Edinburgh (England).  

- KESHAVARZ, M. H., KOCHAKSARAIE, M. K. (2016). English for the Students of Sociology. Edited by Mojgan Zarghami. Tehran, University Textbooks in Humanities (SAMT). 

 

 

 

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

 

-  Exercicis prāctics

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -


 • Capacitat per expressar-se en un entorn social en anglès 

 • Capacitat per analitzar gràfics i textos de l’entorn social 

 • Capacitat per a escoltar, entendre i jutjar tant a sociòlegs com a economistes i experts en el món dels negocis 

 • Capacitat per poder arribar a obtenir una identitat professional

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 • Reconèixer i saber emprar el vocabulari de les ciències socials (Sociologia, Economia i Empresa) en anglès 

 • Millorar la comprensió lectora de textos de l’entorn de les ciències socials (Sociologia, Economia i Empresa)

 • Saber interpretar gràfics , currículums i anuncis de televisió en relació als àmbits de la Sociologia i l’Economia  

 • Assolir un nivell apropiat per fer un ús competent de la llengua en tots els seus nivells (pronunciació, vocabulari, gramàtica, pragmàtica i discurs) en l’entorn de les ciències socials. Això s’aconseguirà mitjançant el treball de comprensió i producció orals i escrites. 

 • Millorar la competència escrita per mitjà dels diferents gèneres de discurs: email formal, carta formal, informe (report), resums (summary i abstract), comunicat de premsa (press release), preparar una agenda (action minutes) i preparar una bona presentació 

 • Aprendre a detectar les característiques discursives de cada un dels textos i activitats esmenades al punt anterior 

 • Poder expressar-se amb més precisió i amb el registre adequat per a cada situació dels Case Studies 

 • Millorar el nivell d’anglès oral mitjançant els Case Studies i altres activitats que impliquin participació activa oral   

 • Assolir nivell entre B1 i C1 d’Anglès per a les Ciències Socials 

 

 

Blocs temātics

 

1. BLOCS TEMĀTICS

*  La quantitat dels temes va relacionada amb la barreja de materials que provenen dels llibres de l’apartat de les fonts d’informació bàsica.  Cada bloc està format per dues unitats, però entre elles formen una conjunta. 

1.1. BLOC TEMÀTIC I: UNITAT 1 

1.2. BLOC TEMÀTIC I: UNITAT 2 

1.3. BLOC TEMÀTIC II: UNITAT 3 

1.4. BLOC TEMÀTIC II: UNITAT 4 

1.5. BLOC TEMÀTIC III: UNITAT 5

1.6. BLOC TEMÀTIC III: UNITAT 6 

1.7. BLOC TEMÀTIC IV: UNITAT 7 

1.8. BLOC TEMÀTIC IV: UNITAT 8 

1.9. BLOC TEMÀTIC V: UNITAT 9 

1.10. BLOC TEMÀTIC V: UNITAT 10 

1.11. BLOC TEMÀTIC VI: UNITAT 11 

1.12. BLOC TEMÀTIC VI: UNITAT 12 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Les activitats presencials inclouen les presentacions del professor, així com la participació activa dels estudiants de manera individual, en parelles i en grup. El desenvolupament de totes les competències requereix la implicació activa de l’alumnat.


 • Comprensió oral. El curs tracta l’anglès com a llengua franca i exposa els estudiants a diferents varietats i temàtiques diverses formals i informals. Les activitats ajuden a desenvolupar competències orals contextualitzades en l’àmbit de les ciències socials.

 • Expressió oral. L’expressió oral es promou a través de presentacions orals, resolució de problemes en parelles o petits grups, i debats a classe en els coneguts Estudis de Cas. 

 • Comprensió escrita. Es concentra en el desenvolupament d’estratègies per comprendre i interpretar textos complexos en l’anglès de les ciències socials i del món de l’empresa. 
 • Expressió escrita. La pràctica escrita promou la planificació, execució i revisió de textos formals i informals en l’àmbit de les ciències socials i de l’empresa.


Activitats no presencials

Hi ha petits treballs o tasques a fer fora de l’aula, si els estudiants no els finalitzen en horari de classe. 

  Tant de les activitats presencials com les no presencials, els estudiants sempre reben correcció i feedback  immediat de la professora tant per e-mail com presencialment.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada 
L’avaluació de l’alumnat es fa de manera continuada, mitjançant els treballs presencials i no presencials. 

El percentatge d’aquestes activitats en la nota final és: 

* Assistència a classe i participació: 5% (2,5% per assistència + 2,5% per participació. L’assistència és assistència a classe que es registra passant llista a l’inici de la classe. La participació es calcula mitjançant contestant preguntes de la professora,  activitats realitzades a classe sense nota, i activitats que no es puguin realitzar a classe i que no compten nota).  

* Presentació oral: 10 % (tema a escollir d’un llistat que proposa la Coordinadora)   

* Tasques (Estudis de Cas): 30% són treballs que consten de tres parts i n’hi ha un per cada unitat de cada bloc temàtic

* Tasques (en format Qüestionaris/Quizzes o en format exercicis pràctics): 5% són exercicis pràctics de reading, listening, grammar (potser s’inclourà), vocabulary & theory per a demostrar els seus coneixements adquirits a les classes 

* Examen final: 50 % (ES REALITZA EL DIA DE L’EXAMEN D’AVALUACIÓ ORDINÀRIA) 

L’elaboració de treballs de manera autònoma té sempre uns terminis prefixats en cada cas i l’entrega d’aquests es realitzarà a través del Campus Virtual com a Tasca (Estudis de Cas) i Qüestionaris (exercicis pràctics).   

 

Reavaluació 

En cas de no haver superat l’assignatura en la convocatòria ordinària de l’avaluació continuada i/o de l’avaluació única,  l’estudiant té dret a una reavaluació. Es tracta d’un examen sobre el 100%.  

 

 

Avaluaciķ única

Avaluació única
Tenint en compte que la naturalesa de l’assignatura exigeix que l’estudiant estigui sotmès a un intens  règim interactiu, sembla clar que no és gaire adient treballar de manera autònoma per l’evident  impossibilitat de crear situacions de comunicació social. No obstant això, cal preveure la possibilitat que  l’estudiant pugui acollir-se a l’avaluació única. PER TANT, L’EXAMEN D’AVALUACIÓ ÚNICA TÉ UN VALOR D’UN 70%. 

ELS ALUMNES HAURAN DE REALITZAR UNA PRESENTACIÓ ORAL INDIVIDUAL QUE COMPTARÀ UN 10% ESCOLLINT UN TEMA DEL LLISTAT QUE TROBARAN AL CAMPUS VIRTUAL I PROPOSAT PER LA COORDINADORA. TAMBÉ HAURAN DE REALITZAR UNS TREBALLS/EXERCICIS (QUE DETERMINA LA COORDINADORA) QUE COMPTARAN UN 20% PER A DEMOSTRAR QUE ESTAN ESTUDIANT L’ASSIGNATURA. AQUESTS EXERCICIS HAURAN DE SER ENTREGATS EL DIA DE L’EXAMEN D’AVALUACIÓ ORDINÀRIA.   

 

Reavaluació 

En cas de no haver superat l’assignatura en la convocatòria ordinària de l’avaluació continuada i/o de l’avaluació única,  l’estudiant té dret a una reavaluació. Es tracta d’un examen sobre el 100%.    

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibres: 

CORBETT, Edward P.J., FINCKLE, Sheryl. The Little English Handbook. Essex: New York :  Pearson/Longman, 2008

Catāleg Ub  Enllaç

ADAM, J.H. Longman Dictionary of Business English. Harlow, Essex: Longman Group UK Limited, 2007

Catāleg Ub  Enllaç

ASHLEY, A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press, 2011

Catāleg Ub  Enllaç

BOWEN, Tim. Build your Business Grammar. Hove : Language Teaching Publications, 1997

Catāleg Ub  Enllaç

COLLIN, Peter Hodgson. English Business Dictionary Middlesex: Peter Collin Publishing, 1986 

Catāleg Ub  Enllaç

OTTON, David, FALVEY David, KENT, Simon, Market Leader Intermediate 3rd edition (B1 + B2). Pearson Longman. Edinburgh (England), 2010.

  adquirint-se

Catāleg Ub  Enllaç

DUCKWORTH, Michael. Essential Business Grammar & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2006 

 

Catāleg Ub  Enllaç

FLOWER, John. Build your Business Vocabulary. Hove : Language Teaching Publications, cop. 1990

Catāleg Ub  Enllaç

GOODALE, Malcolm. Meetings. Hove: LTP Business, 1987 

Catāleg Ub  Enllaç

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 

Catāleg Ub  Enllaç

MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2014 

Catāleg Ub  Enllaç

PARKINSON, Dilys. Oxford Business English dictionary. Oxford : Oxford University Press, 2005 

Catāleg Ub  Enllaç