Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Adaptacions Fisiològiques a l'Exercici

Codi de l'assignatura: 366245

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Antonia Lizarraga Dallo

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

37

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

   -

En la mesura que sigui possible s´incorporará la perspectiva de gènere en el temari de l´assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre i integrar els canvis funcionals que tenen lloc a l’organisme durant l’activitat física.
— Utilitzar l’exercici físic com a model de mecanismes homeostàtics per a l’adaptació de l’organisme a diferents situacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. I Fisiologia de l’activitat física. Repercussions sobre la salut

2.1. Funció muscular durant l’exercici

2.2. Adaptacions metabòliques durant l’exercici

2.3. La respiració durant l’exercici

2.4. El sistema cardiovascular durant l’exercici

2.5. Composició corporal

2.6. Líquids corporals i electròlits durant l’exercici

2.7. Regulació de l’equilibri àcid-base

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es basa en les activitats següents:

Classes magistrals. Es desenvolupen a l’aula. S’imparteixen els coneixements teòrics dels diferents temes del programa.

Seminaris. Tenen com a objectiu integrar coneixements adquirits en els diferents blocs temàtics o aprofundir en algun aspecte específic del programa. Es fan activitats teoricopràctiques en què es plantegen exercicis i problemes sobre diferents aspectes de la fisiologia:

• Metabolisme basal. Necessitats energètiques diàries. Quocient respiratori. Concepte de flexibilitat metabòlica.
• Sistema cardiovascular. Freqüència cardíaca. Treball aeròbic. Treball anaeròbic. Resolució de casos.

 

— Caso Te com a objectiu el treball en profunditat d’un tema, en què l’estudiant fa una sèrie d’activitats relacionades amb la resolució d’un cas. . El  cas es planteja a l’inici del curs i finalitza amb una sessió de seminari Pràctiques de laboratori. Tenen com a objectiu la millora de la comprensió dels continguts del programa teòric i l’adquisició d’habilitats relacionades amb la determinació de variables fisiològiques relacionades amb la nutrició. Les pràctiques previstes són les següents:

• Sessió 1a (2 h). Antropometria: plecs, perímetres, càlcul del percentatge de greix i de múscul. Test de força. Fenotips d’obesitat
• Sessió 1b (2 h). Composició corporal. Determinació mitjançant tècniques de bioimpedància
• Sessió 2 (3 h). Resposta metabòlica als carbohidrats. Índex glucèmic. Càrrega glucèmica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura comprèn activitats d’avaluació distribuïdes al llarg del semestre i la prova final:

Activitat 1. Examen de pràctiques. Es fa una setmana després d’acabar les pràctiques. S’avaluen els coneixements amb un examen escrit a l’aula que consisteix en qüestions i problemes sobre les pràctiques.  Ponderació: 10 %.

Activitat 2. GTreball /  Informe de les pràctiques seguint l’estructura que s’indica durant la mateixa pràctica. Data màxima de lliurament: tres setmanes després de finalitzades les pràctiques. La data concreta s’anunciarà a través del Campus Virtual. Ponderació: 20 %

Activitat 3 Cas clínic. 15 %

Els estudiants que hagin fet les pràctiques el curs anterior no tenen l’obligació de tornar-les a fer, però han d’examinar-se novament (activitat 1) i presentar un nou informe de la pràctica de la resposta metabòlica als carbohidrats (activitat 2).

Examen final. Aquest examen consta de vuit preguntes de desenvolupament d’extensió limitada. Data: la que determina el Consell d’Estudis. Ponderació: 55 %.

La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts en les diferents activitats d’avaluació, sempre que a l’examen final es tingui una qualificació superior a 4,5 sobre 10). El resultat de la suma es divideix entre deu i així s’obté la qualificació sobre 10 amb una xifra decimal. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final és igual o superior a 5. En cas que no se superi l’assignatura, la qualificació final que constarà és la de l’examen final.

Reavaluació

La prova de reavaluació consisteix en un examen de la mateixa tipologia que l’examen final. La nota de la prova de reavaluació representa el 55 % de la qualificació final de l’assignatura, a la qual cal afegir la nota obtinguda en l’avaluació de les activitats 1, 2 i 3 (no reavaluables).

Data: la que determina el Consell d’Estudis.

 

Avaluació única

Si l’estudiant manifesta que no pot complir els requisits del sistema d’avaluació continuada, té dret a l’avaluació única que consisteix en:

  - Un examen de coneixements que coincideix amb la prova que fan els estudiants que segueixen l’avaluació continuada. L’examen consta de vuit preguntes de desenvolupament (60 %).
  - Un examen amb preguntes obertes corresponent a les pràctiques (10 %).
  - Cal lliurar un document amb la resolució d’un cas (20 %). L’enunciat del cas així com les indicacions d’edició i format es proporcionen a través del Campus Virtual la darrera setmana d’octubre.
  - L’informe de la pràctica de la resposta metabòlica als carbohidrats (el 10 % restant de la qualificació) s’ha de fer en les mateixes condicions que els estudiants que segueixen l’avaluació continuada. Aquest informe s’ha de lliurar a través del Campus Virtual tres setmanes després de la finalització de les pràctiques. El termini s’indica a l’inici del curs.

La qualificació final s’obté a partir de la suma dels punts obtinguts en les diferents activitats d’avaluació, sempre que a l’examen final es tingui una qualificació superior a 4,5 sobre 10 (27 punts sobre 60). El resultat de la suma es divideix entre deu i així s’obté la qualificació sobre 10 amb una xifra decimal. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final és igual o superior a 5.

Data límit per sol·licitar l’avaluació única: primer divendres d’octubre.
Les condicions i característiques de la prova de reavaluació per a estudiants d’avaluació única són les mateixes que per als estudiants que han seguit l’avaluació continuada. Per tant, únicament és reavaluable l’examen de coneixements.