Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dietoteràpia Aplicada

Codi de l'assignatura: 366246

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Izquierdo Pulido

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

24

 

-  Taller experimental

Presencial

 

9

 

(2 setmanes amb 2 grups)

Treball tutelat/dirigit

74

Aprenentatge autònom

76

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat les assignatures: Eines i Estratègies Dietètiques, i Nutrició i Dietètica.

L’estudiant ha d’haver aprovat les assignatures de Fisiologia i Fisiopatologia I, II i III.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

   -

  • En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la semiologia de diferents malalties i familiaritzar-se amb la terminologia mèdica.
— Adquirir els coneixements suficients de les malalties i factors de risc de base nutricional per entendre la terapèutica nutricional corresponent.
— Adquirir els coneixements suficients per definir objectius i protocols d’intervenció dietètica i nutricional en les diferents patologies estudiades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’interpretar històries clíniques i informes mèdics relacionats amb la patologia tractada.
— Plantejar la intervenció dieteticonutricional corresponent a les patologies.
— Establir els objectius nutricionals i/o alimentaris segons les característiques de cada cas.
— Valorar casos, determinar-ne els objectius i establir propostes alimentàries adaptades a cada cas.
— Proposar intervencions dietètiques adaptades a patologies i tractaments tenint en compte les necessitats, les preferències personals, els aspectes socioeconòmics, religiosos i culturals dels individus.
— Redactar missatges de consell alimentari adaptats als diferents casos.
— Aprendre a participar en el diàleg i les decisions de l’equip multidisciplinari.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar una visió positiva en el tractament de les patologies i un comportament encaminat cap a la prevenció.
— Respectar i valorar el treball dels altres.
— Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
— Defensar amb claredat els motius que justifiquen una decisió.
— Interrelacionar els diferents coneixements adquirits fins al moment.
— Utilitzar les eines que faciliten el treball del professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura. Definicions i conceptes. Eines bibliogràfiques i informàtiques

2. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies digestives

3. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies respiratòries

4. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies del sistema endocrí

5. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies del sistema renal

6. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies neurològiques

7. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies metabòliques congènites

8. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en sobrepès i obesitat

9. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en dislipèmies

10. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en hipertensió

11. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en diabetis

12. Protocols i pautes d’intervenció dieteticonutricional en patologies relacionades amb el sistema immunitari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
— Classes teòriques on s’imparteixen els coneixements en forma de lliçons expositives interactives.
— Pràctiques de problemes que consisteixen en un aprenentatge basat en casos clínics. Aquestes pràctiques permeten fomentar el raonament clínic dels estudiants a través de la visualització i anàlisi de casos clínics. L’assistència és obligatòria.
— Tallers experimentals d’habilitats clíniques, on es plateja la simulació de situacions clíniques que cal resoldre i discutir posteriorment. L’assistència és obligatòria.

Activitat no presencial

— Resolució de casos clínics que l’estudiant ha d’entregar a través del Campus Virtual en un termini establert.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura comprèn activitats d’avaluació distribuïdes al llarg del semestre i la prova final:

1. Pràctiques de problemes (casos clínics): 35 %. Activitat obligatòria i no reavaluable. L’avaluació consta:

• Assistència i participació en les pràctiques

• Lliurament dels treballs de casos requerits a les pràctiques
• Examen final que consta de la resolució de dos casos clínics.

2. Tallers experimentals d’habilitats clíniques: 20 %. Activitat obligatòria i no reavaluable. L’avaluació consta:

• Assistència i participació en els tallers.
• Lliurament del treball requerit en les sessions pràctiques.

3. Un examen final de coneixements tipus test que inclou preguntes sobre el temari desenvolupat a les classes magistrals (obligatori i reavaluable) (45 %)

Per superar l’assignatura cal haver assistit a les pràctiques de problemes i als  tallers experimentals d’habilitats clíniques i aprovar per separat les tres parts. Cada activitat es considera superada si s’obté com a mínim un 4,5 sobre 10. La nota final serà la suma ponderada de les 3 activitats. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final és igual o superior a 5. En cas que no se superi l’assignatura, la qualificació final que constarà és la de l’examen final.

Reavaluació

Per poder-se presentar a la reavaluació l’estudiant ha d’haver-se presentat a l’examen (i obtenir una qualificació de com a mínim 3 sobre 10, segons acord de Consell d’Estudis) i haver complert els requisits establerts d’assistència i avaluació per les pràctiques i pels tallers experimentals. La prova de reavaluació consisteix en un examen que inclou: 

— Examen final de coneixements de tipus test que inclou preguntes sobre el temari desenvolupat a les classes magistrals: 60 % de la nota final.
— Resolució d’un cas: 40 % de la nota final.

Per superar l’assignatura cal aprovar les dues parts per separat. Cada activitat es considera superada si s’obté com a mínim un 4,5 sobre 10. 

 

Avaluació única

Si l’estudiant manifesta que no pot complir els requisits del sistema d’avaluació continuada, té dret a l’avaluació única que consisteix en:

1. Haver complert els requisits establerts d’assistència i avaluació per les pràctiques de problemes (35 %) i els tallers experimentals (20 %).

2. Un examen final de coneixements que consta de: a) preguntes de tipus test: 60 % de la nota final i b) resolució de casos: 40 % de la nota final de l’examen. Per superar l’assignatura cal aprovar les dues parts per separat.

Per superar l’assignatura cal aprovar per separat les pràctiques de problemes, els tallers experimentals i l’examen final de coneixements. Cada activitat es considera superada si s’obté com a mínim un 4,5 sobre 10. La nota final serà la suma ponderada de les 3 activitats. Es considera superada l’assignatura quan la qualificació final és igual o superior a 5. En cas que no se superi l’assignatura, la qualificació final que constarà és la de l’examen final.

Per poder-se presentar a la reavaluació l’estudiant ha d’haver-se presentat a l’examen, haver-hi obtingut una nota mínima de 3 sobre 10 i haver complert els requisits establerts d’assistència i avaluació per les pràctiques de problemes i els tallers experimentals.

L’examen consta de:

• Preguntes de tipus test: 60 % de la nota final
• Resolució de casos: 40 % de la nota final

Per superar l’assignatura cal aprovar les dues parts per separat.