Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llenguatge Audiovisual

Codi de l'assignatura: 366319

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jose Masanet Jorda

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat per analitzar els llenguatges i models audiovisuals, i per entendre'n i saber-ne aplicar els principis teòrics.

   -

Capacitat per comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els diferents elements que configuren la capacitat expressiva de les creacions audiovisuals (composició, moviment, posada en escena, muntatge, etc.).

 

Reflexionar sobre els fonaments bàsics del llenguatge audiovisual.

 

Identificar, analitzar i saber aplicar els mecanismes lingüístics de les produccions audiovisuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al llenguatge audiovisual

2. Aspectes formals del llenguatge audiovisual

2.1. L’escala de plans i les unitats narratives

2.2. Enquadrament i camp

2.3. Eines associades al moviment en el cinema

2.4. Posada en escena: escenografia, il·luminació, attrezzo, vestuari, maquillatge, perruqueria i interpretació dels actors

2.5. Composició: definir el punt d’interès i guiar la mirada

2.6. Eines associades al muntatge audiovisual i a la temporalitat

2.7. El so

3. Aspectes narratius del llenguatge audiovisual

3.1. Propp i Greimas

3.2. Eco i mons possibles

4. El llenguatge audiovisual televisiu

4.1. El text televisiu

4.2. Convencions del llenguatge televisiu

4.3. Els llenguatges audiovisuals de no ficció

5. Els llenguatges audiovisuals en els nous mitjans interactius

5.1. Les formes del llenguatge en les xarxes socials

5.2. L’audiència com a eix generador de nous llenguatges

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen les classes magistrals, les projeccions i els col·loquis amb tallers pràctics, dinàmiques d’anàlisi i tutories. Al llarg de l’assignatura s’elaboren treballs audiovisuals i escrits. Les activitats formatives de l’alumnat inclouen la gravació d’imatges dins i fora de les instal·lacions del centre sense la presència de professors.

L’assignatura incorpora la metodologia de treball de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABPr), que vertebra transversalment totes les activitats formatives del semestre.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada la integren dos elements obligatoris:

  • Examen escrit (40 %).
  • Aprenentatge basat en projectes (ABPr, 60 %). L’avaluació, basada en l’ABPr, consisteix en el disseny, la preparació i l’elaboració d’un producte audiovisual. Aquest projecte es desenvolupa al llarg de l’assignatura a través de diverses activitats d’anàlisi o de creació audiovisual.


L’ABPr conté dos lliuraments parcials i un lliurament final (10 %, 20 % i 30 %, respectivament, de la nota final).

L’examen escrit pot substituir-se per un treball d’anàlisi en línia si la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19 evoluciona desfavorablement.

Reavaluació

S’hi pot optar en cas d’haver suspès amb una nota mínima de 4. Només pot ser objecte de reavaluació la prova final escrita.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula (o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre).

L’alumnat que s’aculli a l’avaluació única ha de fer el mateix examen escrit (40 %) i un únic lliurament d’ABP al final de l’assignatura %).

Reavaluació

S’hi pot optar en cas d’haver suspès amb una nota mínima de 4. Només es pot reavaluar la prova final escrita.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aparici, Roberto, Agustín García Matilla, Jenaro Fernández Baena, and Sara Osuna Acedo. 2006. La Imagen. Análisis y Representación de la Realidad. Barcelona: Gedisa.

Aumont, Jacques, and Michel Marie. 2002. Análisis del Film. Barcelona: Paidós.

Cascajosa Virino, Concepción. 2016. La Cultura de las Series. Barcelona: Laertes.

Casetti, Francesco, and Federico Di Chio. 2007.  Cómo Analizar un Film. Barcelona: Paidós.

Chion, Michel. 1993. La Audiovisión: Introducción a un Análisis Conjunto de la Imagen y el Sonido. Barcelona: Paidós.

Eco, Umberto. 1996. Seis Paseos por los Bosques Narrativos. Barcelona: Lumen.

Lauretis, Teresa de. 1984. Alicia Ya No: Feminismo, Semiótica, Cine. Madrid: Ediciones Cátedra.

Fernández Díez, Federico, and José Martínez Abadía. 1999. Manual Básico de Lenguaje y Narrativa Audiovisual. Barcelona: Paidós.

Imbert, Gérard. 2008. El Transformismo televisivo. Postelevisión e Imaginarios Sociales. Madrid: Cátedra.

Marshall, Jill, and Angela Werndy. 2002. The language of television. London: Routledge.

Truffaut, François. 2017. El cine según Hitchcock. 8a Edición. Madrid: Alianza Editorial.

Article

Villaplana, Virginia. 2008. “Identidades Feministas, Cultura Visual y Narrativas.” Asparkía 19: 73–88