Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Regulació Emocional i Habilitats Terapèutiques

Codi de l'assignatura: 366394

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Susana Jimenez Murcia

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professors

 

Professora coordinadora: Susana Jiménez Murcia
Professorat col·laborador: Fernando Fernández Aranda, Isabel Baenas Soto

 

 

Prerequisits per cursar l’assignatura

 

— Capacitat de comprensió, raonament, síntesi i relació.
— Expressió verbal i escrita correcta.
— Bona motivació intrínseca. Interès per aprendre i gaudir adquirint nous coneixements.
— Coneixements bàsics d’informàtica. En cas que no es tinguin, interès per adquirir-los i intenció d’aprendre.
— Nivell bàsic d’anglès llegit.

 

 

Consideracions prèvies

 

En funció de la situació sanitària i la disponibilitat de les aules, es preveu la possibilitat d’organitzar classes presencials puntuals de reforç o de suport del temari impartit, amb grups reduïts d’alumnes, en cas que sigui necessari.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

8

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 


 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

— Desenvolupament d’habilitats de comunicació interpersonal i de gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d’identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment (tant presencialment com virtualment).
— Possibilitat de descriure, avaluar i analitzar tant les emocions pròpies com aquelles de les persones amb les quals puguin interaccionar en el seu àmbit de treball.
— Capacitat per comunicar-se de forma assertiva amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
— Adquisició d’estratègies adequades d’afrontament i resolució de problemes a l’àmbit sanitari.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber apreciar i utilitzar les aportacions de la psicologia clínica en l’àmbit de les ciències de la salut.
— Disposar d’un coneixement bàsic sobre les diferents emocions i el seu maneig a través de tècniques efectives de regulació emocional.
— Saber identificar i distingir entre emocions funcionals i no funcionals (tant les pròpies emocions com les emocions dels pacients, familiars o cuidadors), tant presencialment com per via telemàtica.
— Ser capaç d’aplicar estratègies i tècniques de regulació emocional i gestió de l’estrès al llarg de tot el procés terapèutic.
— Ser capaços de gestionar situacions difícils i resoldre els problemes propis de l’àmbit sanitari.
— Desenvolupar bones habilitats de comunicació interpersonal en l’àmbit sanitari, tant presencialment com per via telemàtica.
— Comprendre la importància d’adquirir un estil de comunicació assertiu a la pràctica professional.
— Conèixer les habilitats que un terapeuta ha de tenir per establir una bona relació terapèutica amb els seus pacients i familiars.
— Comunicar-se de forma assertiva i adequada amb els diferents professionals de l’àmbit sanitari.
— Ser capaços de treballar i de col·laborar en equips multidisciplinaris.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’emoció

*  Diferents emocions
Intel·ligència emocional
Psicobiologia de l’emoció

2. Regulació emocional

*  Breu introducció
El paper de les cognicions: emoció-cognició-conducta
Pràctiques amb role-play
El paper de l’estrès
Situacions del dia a dia
Estratègies de gestió de les emocions
Aplicació algunes estratègies

3. Comunicació interpersonal

*  Comunicació: llenguatge verbal i no verbal
Observació i anàlisi de casos
Assertivitat i empatia
Practicar en el dia a dia
Expressar-se en públic
Sobre la realitat

4. Habilitats terapèutiques

*  Pacient-terapeuta
Situacions amb role-play
Gestió de situacions difícils                                                
Pràctiques sobre role-play                                                                   

5. Treball final

*  Preparació
Presentació virtual, a través de la plataforma pertinent

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es portarà a terme en sessions de dues hores a la setmana (dilluns de 8 a 9 h i dijous de 8 a 9 h). Estarà formada per 2 classes teòriques presencials i 20 hores de pràctiques. Alhora es faran diferents tasques i exercicis pràctics tutoritzats, a través del Campus Virtual. Màxim nombre d’estudiants al curs: 20

ADAPTACIONS DEL PLA DOCENT EN CAS D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA

En el cas que es torni a produir una situació d’emergència sanitària com l’actual, la docència de les diferents assignatures passarà a impartir-se de manera mixta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La realització de les sessions pràctiques (presencials i no presencials) serà de compliment obligatori per superar l’assignatura. L’assistència a les classes teòriques i la participació de l’estudiant durant aquestes classes es valorarà fins amb 1 punt de la nota final.

Durant el desenvolupament de les pràctiques es duran a terme diferents activitats, dinàmiques i exercicis pràctics. Alguns s’hauran de lliuraran en acabar la classe, altres es recolliran en una altra sessió i altres es faran a través del Campus Virtual. Aquests exercicis pràctics suposaran 3 punts de la puntuació total.

El treball final suposarà 6 punts sobre la nota global. Les característiques i els criteris d’avaluació del treball es publicaran al Campus virtual de l’assignatura i s’exposaran el primer dia de classe.

Reavaluació

Ateses les seves característiques, aquesta assignatura no és susceptible de reavaluació.

 

Avaluació única

Es plantejaran a l’estudiant quatre situacions pràctiques en què haurà d’aplicar els coneixements i habilitats adquirits durant l’assignatura. L’assistència a les classes teòriques és obligatòria.

Reavaluació

Ateses les seves característiques, aquesta assignatura no és susceptible de reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ackerman, S. J., & Hilsenroth, M. J. (2001). A review of therapist characteristics and techniques negatively impacting the therapeutic alliance. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training38(2), 171.

Aguayo, L. V. (2005). Wilson, G. K y Luciano, MC (2002) Terapia de aceptacion y compromiso (ACT): un tratamiento conductual orientado a los valores. Revista Latinoamericana de Psicología37(2), 417-419.

Espada, J. P., Olivares, J., & Cormier, W., & Cormier, S. (1994). Estratégias de entrevista para terapeutas. Habilidades e Intervenciones cognitivo–conductuales.

Freeman, A. (2001). Entendiendo la contratransferencia: Un elemento que falta en la terapia cognitiva y del comportamiento. Rev. argent. clín. psicol10(1), 15-31

Givens, D. (2000, October). Body speak: what are you saying. In Successful Meetings Magazine (Vol. 51, p. 4).

Guerrero, M. N. V., & Maldonado, G. M. R. (2009). Ansiedad social: manual práctico para superar el miedo. Ediciones Pirámide

Ortega, H. R., & Ramírez, M. I. P. (2006). Programa para el control del estrés. Pirámide.

Poyatos, F. (1994). La comunicación no verbal, Vol. I: Cultura, lenguaje y conversación. Madrid: Istmo.

Rains, G. D., & Campos, V. (2004). Principios de neuropsicología humana. México: McGraw-Hill.

Cormier, W., & Cormier, S. (1994). Estratégias de entrevista para terapeutas. Habilidades e Intervenciones cognitivo–conductuales.

Ekman, P. 2001Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage.