Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pintura I

Codi de l'assignatura: 366432

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Augusto Roig Comamala

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

100

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la Covid-19)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Taller experimental

Presencial

 

85

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

 • Domini bàsic d’ofimàtica: tractament de textos i d’imatges, maquetació i optimització de documents.
 • Coneixement bàsic d’altres llengües, com el francès i/o l’anglès.


Altres recomanacions

 • Visites habituals a exposicions i activitats culturals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG5 - Sostenibilitat. Capacitat per avaluar l'impacte social i ambiental de les actuacions en el seu àmbit. Capacitat per manifestar visions integrades i sistèmiques.

   -

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per dur a terme estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   -

CE1 - Aplicar el vocabulari i els codis de les arts visuals i de la seva pràctica professional.

   -

CE2 - Saber distingir i utilitzar els materials, instruments i processos de la producció i creació artística.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

 • Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis de la pintura, i saber-los usar amb un domini bàsic d’usuari.
 • Conèixer els instruments, materials i processos vinculats a la producció pictòrica, i utilitzar-los amb un domini bàsic d’usuari.


 

 

Referits a habilitats, destreses

 • Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han portat a terme en determinats projectes artístics.
 • Conèixer i emprar diverses modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies pictòriques de manera adequada a la pròpia obra.
 • Fer servir els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció de les obres o la intervenció artística.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar la capacitat crítica
 • Estimular la capacitat col·laborativa
 • Fonamentar una actitud reflexiva i responsable envers la pròpia obra
 • Bastir la capacitat emprenedora, transformadora i de risc
 • Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions artístiques

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’anàlisi de la forma, el color, l’espai i l’estructura

2. Percepció visual: principis bàsics

3. Materials: coneixement i especulació

4. Introducció als mitjans i instruments comuns de la pintura

5. Investigació i anàlisi del llenguatge pictòric

6. Introducció al projecte i procés artístic. Elaboració de propostes

7. Interrelació amb altres disciplines: aplicacions conceptuals i pràctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats i la metodologia requereixen grups de màxim 20-25 estudiants.

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

 • Pràctiques experimentals adreçades a l’aplicació dels coneixements i habilitats en el context de la pintura en el mateix taller. L’objectiu és desenvolupar l’adquisició de coneixements i habilitats específics de la pintura, com també la capacitat d’emprar-los en els processos creatius. 
 • Seminaris i classes expositives  organitzades pel professorat per introduir instruments, llenguatges i conceptes de la pràctica pictòrica contemporània.
 • Visites a exposicions o centres d’art. Aquestes visites es programaran ocasionalment en funció de l’oferta que plantegin les institucions de Barcelona.
 • Treball teoricopràctic adreçat a desenvolupar la capacitat per exposar de manera oral, escrita i visual les pròpies recerques. Ocasionalment, es poden demanar treballs escrits, comentaris d’exposicions o de lectures seleccionades, així com recerques d’informació i referents, l’elaboració d’un diari de bitàcola, d’un dossier d’aprenentatge i/o d’un dossier artístic amb els resultats obtinguts en l’assignatura.


Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificada.

En el cas que així ho exigeixi la situació sanitària, el professorat adequarà la seva docència per transmetre en línia i via Campus Virtual els continguts i els treballs de l’assignatura:
 • Els continguts es poden donar a conèixer de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al Campus Virtual).
 • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
 • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
 • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. Adaptació dels processos, eines i tècniques al treball des de casa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treballs pràctics (90 %)
Tasques i projectes experimentals i de creació. 

Instruments basats en l’observació control de canvis produïts en el procés de creació. 

Treball escrit (10 %):

Escrits, dossiers i altres.

S’aplica el sistema d’avaluació continuada, tenint en compte cadascuna de les activitats formatives que els estudiants han dut a terme i la participació en les diferents activitats programades.

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control sobre els processos de canvi i desenvolupament creatiu dels treballs dels estudiants.

Els criteris d’avaluació s’expliciten i es fan públics a l’inici de cada curs.

Sistema d’avaluació

 • Avaluació continuada i individual a partir de treballs i tutories.
 • Sessions col·lectives i individuals de revisió de treballs i projectes.
 • Anàlisi comparativa dels diferents treballs presentats.
 • Valoració dels processos d’autoaprenentatge.
 • Assistència i implicació durant el curs.


Es valoren: 
 • El nivell tècnic i conceptual apropiat a les necessitats de l’obra.
 • El nivell d’anàlisi, autocrítica, reflexió i comprensió.
 • El dossier d’aprenentatge i la idoneïtat expositiva.
 • L’assistència i implicació personal en el procés d’aprenentatge al llarg de l’assignatura.


 

Qualificacions

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Revisió

El professor, en el moment de publicar les qualificacions al Campus Virtual, indica una data de revisió. Aquest període va de la data de publicació de les qualificacions a l’inici de la reavaluació.

Reavaluació

L’alumne, si vol, pot sol·licitar acollir-se a la reavaluació si la nota obtinguda a l’assignatura està compresa entre 4,5 i 4,9, sempre que compleixi els requisits següents:
 • Haver assistit al 80 % de les classes.
 • Haver presentat el 80 % dels exercicis proposats pels professors.
 • El període de reavaluació va des de la publicació de les qualificacions fins al tancament de les actes.


Calendari

El calendari del procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a tres tutories i/o pràctiques, concertades a l’inici de curs.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBERS, J. (2003). La interacción del color. Madrid: Alianza. ISBN: 84-206-7001-4

ARNHEIM, R. (2002). Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza

BALL, P. (2004). La invención del color. Madrid: Alianza Editorial.

BERGER, J.. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili., 2016 [3a ed.]

FALCINELLI, R. (2019). Cromorama: Com els colors han canviat la nostra mirada. Barcelona: Navona. ISBN: 978-84-17978-14-3.

GUASCH, A.M. El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000

HELLER, E. (2009). Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-1977-1.

HUERTAS, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. Madrid: Akal.

HUERTAS, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. Madrid: Akal.

TORNQUIST, J. (2008). Color y luz: teoría y pràctica. Barcelona: Gustavo Gili.